Písma
2. Nefi 26


Kapitola 26

Kristus bude slúžiť Nefitom – Nefi predvída zničenie svojho ľudu – Budú hovoriť z prachu – Pohania vybudujú falošné cirkvi a tajné spolky – Pán zakazuje ľuďom dopúšťať sa kňazských ľstivostí. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A potom, čo Kristus avstane z mŕtvych, bukáže sa vám, deti moje a milovaní bratia moji; a slová, ktoré k vám bude hovoriť budú czákonom, ktorý budete vykonávať.

2 Lebo hľa, hovorím vám, že som uzrel, že mnohé pokolenia prejdú a budú veľké vojny a sváry medzi ľudom mojím.

3 A potom, čo príde Mesiáš, budú ľudu môjmu dané aznamenia o jeho bnarodení, a tiež o jeho smrti a vzkriesení; a veľký a hrozný bude onen deň pre zlovoľných, lebo oni zahynú; a oni zahynú, pretože vyvrhujú prorokov a svätých, a kameňujú ich, a zabíjajú ich; a preto krik ckrvi svätých bude vystupovať zo zeme k Bohu proti nim.

4 A preto všetkých tých, ktorí sú pyšní a ktorí činia zlovoľne aspáli deň, ktorý prichádza, hovorí Pán mocností, lebo budú ako strnisko.

5 A tých, ktorí zabíjajú prorokov a svätých, tých apohltia hlbiny zeme, hovorí Pán mocností; a bhory ich prikryjú a víchre odnesú, a stavby na nich popadajú, a rozmliaždia ich na kusy, a rozdrvia ich na prach.

6 A budú navštívení hromami a bleskami, a zemetraseniami, a všelijakým zničením, lebo oheň hnevu Pánovho vzplanie proti nim a budú ako strnisko, a deň, ktorý prichádza ich strávi, hovorí Pán mocností.

7 Ó, tá bolesť a úzkosť duše mojej pre stratu zabitých z ľudu môjho! Lebo ja, Nefi, som to videl, a skoro aj mňa to v prítomnosti Pánovej stravuje; ale musím volať k svojmu Bohu: Cesty tvoje sú aspravodlivé.

8 Ale hľa, spravodliví, ktorí počúvajú slová prorokov a neničia ich, ale s neochvejnosťou očakávajú Krista pre znamenia, ktoré sú dané, nehľadiac na všetko to aprenasledovanie – hľa, to sú tí, ktorí bnezahynú.

9 Ale Syn Spravodlivosti sa im aukáže; a bude ich buzdravovať, a s ním budú mať cpokoj, pokiaľ neprejdú dtri pokolenia, a mnohí zo eštvrtého pokolenia sa pominú v spravodlivosti.

10 A keď veci tieto pominú, príde na ľud môj rýchle azničenie; lebo nehľadiac na bolesti duše svojej som to videl; a preto, ja viem, že sa to stane; a oni sa predávajú za nič; lebo ako odmenu za pýchu svoju a pochabosť svoju zožnú zničenie; lebo preto, že sa poddávajú diablovi a radšej volia diela temnoty ako svetlo, a preto musia zísť dole do bpekla.

11 Lebo Duch Pána sa nebude neustále s človekom anamáhať. A keď sa Duch prestane s človekom namáhať, potom príde rýchle zničenie, a toto rmúti dušu moju.

12 A ako som hovoril o apresvedčovaní bŽidov, že Ježiš je cpravý Kristus, musí to nevyhnutne byť, aby pohania boli tiež presvedčení, že Ježiš je Kristus, Večný Boh;

13 A že sa prejavuje všetkým tým, ktorí v neho veria, mocou aDucha Svätého; áno, každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu, vykonávajúc mocné zázraky, znamenia a divy medzi deťmi ľudskými podľa ich viery.

14 Ale hľa, prorokujem vám o aposledných dňoch; o dňoch kedy Pán Boh bprinesie tieto veci deťom ľudským.

15 Potom, čo semeno moje a semeno bratov mojich bude upadať do neviery, a bude bité pohanmi; áno, potom, čo Pán Boh rozostaví tábory proti nim koldokola a valom ich obľahne, a postaví proti nim pevnosti; a potom, čo budú zrazení do prachu, tak ako keby neboli, predsa len slová spravodlivých budú napísané a modlitby verných budú vypočuté, a všetci tí, ktorí upadali do neviery, nebudú zabudnutí.

16 Lebo tí, ktorí budú zničení budú k nim ahovoriť zo zeme a ich reč bude z hĺbky prachu, a ich hlas bude ako hlas vyvolávača duchov; lebo Pán Boh mu dá moc, aby o nich mohol šepkať, tak ako keby to bolo zo zeme; a reč ich bude šepkať z prachu.

17 Lebo tak hovorí Pán Boh: Oni anapíšu veci, ktoré sa medzi nimi udiali a budú napísané a zapečatené v knihe, a tí, ktorí upadali do neviery ich nebudú mať, lebo sa bsnažia zničiť veci Božie.

18 A preto, ako tí, ktorí boli zničení, boli zničení rýchlo; a zástup ich strašných bude ako aplevy, ktoré odlietajú – áno, tak hovorí Pán Boh: Bude to v okamihu, náhle –

19 A stane sa, že tí, ktorí upadali do neviery, budú abití rukou pohanov.

20 A pohania sú povýšení v apýche očí svojich a bpotkýnajú sa pre veľkosť svojho ckameňa úrazu, a tak vybudovali mnohé dcirkvi; a predsa znižujú moc a zázraky Božie, a vychvaľujú si svoju vlastnú múdrosť, a svoju vlastnú eučenosť, aby mohli dosiahnuť zisk a fdrviť tváre chudobných.

21 A je vybudovaných mnoho cirkví, ktoré spôsobujú azávidenie a rozbroje, a zlobu.

22 A sú i atajné spolky, dokonca ako v časoch starodávnych, podľa spolkov diablových, lebo on je pôvodcom všetkých vecí týchto; áno, pôvodcom vraždenia a diel temnoty; áno, a on ich vedie za ľanový povrázok okolo krku, až kým ich nespúta silnými povrazmi svojimi naveky.

23 Lebo hľa, milovaní bratia moji, hovorím vám, že Pán Boh nepracuje v temnote.

24 Nečiní nič, okrem toho, čo je pre osoh sveta; lebo on amiluje svet, dokonca tak, že položí vlastný život svoj, aby mohol pritiahnuť bvšetkých ľudí k sebe. A preto, neprikazuje nikomu, aby sa nepodieľal na spáse jeho.

25 Hľa, či volá k niekomu, hovoriac: Odstúp odo mňa? Hľa, hovorím vám: Nie; ale hovorí: aPoďte ku mne, vy všetky končiny zeme, bkupujte mlieko a med, bez peňazí a bez ceny.

26 Hľa, prikázal niekomu, aby odišiel zo synagóg či z domov uctievania? Hľa, hovorím vám: Nie.

27 Prikázal niekomu, aby sa nepodieľal na aspáse jeho? Hľa, hovorím vám: Nie; ale bdal ju bezplatne pre všetkých ľudí; a prikázal ľudu svojmu, aby presvedčovali všetkých ľudí k cpokániu.

28 Hľa, prikázal Pán niekomu, aby sa nepodieľal na dobrotivosti jeho? Hľa, hovorím vám: Nie; ale avšetci ľudia majú onú výsadu, jeden ako druhý, a žiadnemu nie je zakázané.

29 On prikazuje, aby nebolo žiadnych akňazských ľstivostí; lebo hľa, kňazské ľstivosti znamenajú, že ľudia kážu a vyzdvihujú seba ako svetlo svetu, aby mohli dosiahnuť zisk a bchválu sveta; ale oni neusilujú o blaho Sionu.

30 Hľa, Pán vec túto zakázal; a preto Pán Boh dal prikázanie, aby všetci ľudia mali apravú lásku, ktorá to pravá láska je bláska. A ak nemajú pravú lásku, nie sú ničím. A preto, keby mali pravú lásku, nestrpeli by, aby pracovník v Sione zahynul.

31 Ale pracovník v aSione bude pracovať pre Sion; lebo ak pracujú pre bpeniaze, zahynú.

32 A znova, Pán Boh aprikázal, že ľudia nemajú vraždiť; že nemajú klamať; že nemajú kradnúť; že nemajú brať meno Pána, svojho Boha, bnadarmo; že nemajú závidieť; že nemajú mať zlobu; že sa nemajú sváriť jeden s druhým; že sa nemajú dopúšťať smilstiev; a že nemajú činiť žiadnu z týchto vecí; lebo kto ich činí, zahynie.

33 Lebo žiadna z týchto neprávostí neprichádza od Pána; lebo on činí medzi deťmi ľudskými to, čo je dobré; a nečiní nič bez toho, aby to bolo deťom ľudským jasné; a on pozýva všetkých, aby prišli k nemu a podieľali sa na dobrotivosti jeho; a aneodopiera žiadnemu, ktorý ku nemu prichádza, čiernemu ani bielemu, porobenému ani slobodnému, mužovi ani žene; a pamätá na bneznabohov; a cvšetci sú Bohu rovnakí, ako Žid, tak aj pohan.