Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 26


Luku 26

Kristus on palveleva nefiläisiä. Nefi näkee ennalta kansansa tuhon. Se puhuu tomusta. Pakanat perustavat vääriä kirkkoja ja salaliittoja. Herra kieltää ihmisiä harjoittamasta pappisvaltaa. Noin 559–545 eKr.

1 Ja kun Kristus on anoussut kuolleista, hän bnäyttäytyy teille, lapseni ja rakkaat veljeni; ja sanat, jotka hän puhuu teille, ovat claki, jota teidän tulee noudattaa.

2 Sillä katso, minä sanon teille, että olen nähnyt, että monta sukupolvea kuolee pois, ja kansani keskuudessa on suuria sotia ja kiistoja.

3 Ja kun Messias tulee, kansalleni annetaan amerkkejä hänen bsyntymästään sekä hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan; ja se päivä on suuri ja kauhistava jumalattomille, sillä he menehtyvät; ja he menehtyvät, koska he karkottavat profeetat ja pyhät ja kivittävät heitä ja surmaavat heitä; sen vuoksi pyhien cveren huuto nousee maasta ylös Jumalan luokse heitä vastaan.

4 Ja niin, kaikki ne, jotka ovat ylpeitä ja jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, päivä, joka tulee, apolttaa heidät, sanoo Herra Sebaot, sillä he ovat kuin oljenkorsia.

5 Ja ne, jotka tappavat profeettoja ja pyhiä, maan syvyydet anielevät heidät, sanoo Herra Sebaot; ja bvuoret peittävät heidät, ja pyörretuulet kuljettavat heidät pois, ja rakennukset sortuvat heidän päällensä ja musertavat heidät kappaleiksi ja murskaavat heidät tomuksi.

6 Ja heitä rangaistaan ukonilmoilla ja salamoilla ja maanjäristyksillä ja kaikenlaisella tuholla, sillä Herran vihan tuli syttyy heitä vastaan, ja he ovat kuin oljenkorsia, ja tuleva päivä polttaa heidät, sanoo Herra Sebaot.

7 Oi sieluni tuskaa ja piinaa kansani surmattujen menetyksen tähden! Sillä minä, Nefi, olen nähnyt sen, ja se miltei kuluttaa minut Herran edessä; mutta minun täytyy huutaa Jumalalleni: Sinun tiesi ovat aoikeamieliset.

8 Mutta katso, vanhurskaat, jotka kuulevat profeettojen sanoja eivätkä tuhoa heitä, vaan odottavat lujina Kristusta kaikesta avainosta huolimatta niiden merkkien tähden, joita annetaan – katso, he ovat niitä, jotka beivät menehdy.

9 Vaan Vanhurskauden Poika ailmestyy heille, ja hän bparantaa heidät, ja heillä on crauha hänen kanssaan, kunnes dkolme sukupolvea on kuollut pois ja monet eneljännestä sukupolvesta ovat kuolleet pois vanhurskaudessa.

10 Ja kun tämä on tapahtunut, apikainen tuho kohtaa kansaani; sillä sieluni tuskista huolimatta minä olen nähnyt sen; sen vuoksi minä tiedän, että se tapahtuu; ja he myyvät itsensä tyhjästä, sillä ylpeytensä ja järjettömyytensä palkkana he saavat tuhon; sillä koska he antautuvat Perkeleelle ja valitsevat mieluummin pimeyden kuin valon teot, sen tähden heidän on mentävä alas bhelvettiin.

11 Sillä ei Herran Henki ainaisesti akiistele ihmisen kanssa. Ja kun Henki lakkaa kiistelemästä ihmisen kanssa, silloin tulee pikainen tuho, ja tämä surettaa sieluani.

12 Ja kuten minä puhuin ajuutalaisten saamisesta bvakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on ctosi Kristus, on välttämätöntä, että myös pakanat saadaan vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala

13 ja että hän ilmaisee itsensä kaikille niille, jotka uskovat häneen, aPyhän Hengen voimalla, niin, jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, tehden voimallisia ihmeitä, merkkejä ja ihmetekoja ihmislasten keskuudessa heidän uskonsa mukaisesti.

14 Mutta katso, minä profetoin teille aviimeisistä ajoista; niistä ajoista, jolloin Herra Jumala on btuova nämä asiat julki ihmislapsille.

15 Sen jälkeen kun minun jälkeläiseni ja veljieni jälkeläiset ovat vaipuneet epäuskoon ja pakanat ovat lyöneet heidät, niin, kun Herra Jumala on leiriytynyt yltympäri heitä vastaan ja saartanut heidät valleilla ja pystyttänyt linnoituksia heitä vastaan, ja kun heidät on painettu alas tomuun, vieläpä niin ettei heitä enää ole, sittenkin vanhurskaiden sanat kirjoitetaan ja uskollisten rukoukset kuullaan, eikä kaikkia niitä, jotka ovat vaipuneet epäuskoon, unohdeta.

16 Sillä ne, jotka hävitetään, apuhuvat heille maasta, ja heidän puheensa kuuluu vaimeana tomusta, ja heidän äänensä on kuin sen, jossa on vainajahenki; sillä Herra Jumala antaa heille voiman, että he voivat kuiskailla heistä ikään kuin se tulisi maasta; ja heidän puheensa kuiskaa tomusta.

17 Sillä näin sanoo Herra Jumala: He akirjoittavat siitä, mitä heidän keskuudessaan tapahtuu, ja se kirjoitetaan ja sinetöidään kirjaan; eivätkä ne, jotka ovat vaipuneet epäuskoon, niitä saa, sillä he bpyrkivät hävittämään sen, mikä on Jumalasta.

18 Ja nyt, kuten ne, jotka on tuhottu, on tuhottu joutuin – ja heidän pelättyjensä paljous on kuin aakanat, jotka katoavat – niin, näin sanoo Herra Jumala: Se tapahtuu hetkessä, yhtäkkiä.

19 Ja tapahtuu, että niitä, jotka ovat vaipuneet epäuskoon, alyödään pakanoiden kädellä.

20 Ja pakanat aylpistyvät omissa silmissään ja ovat bkompastuneet ckompastuskivensä suuruuden tähden, niin että he ovat perustaneet monia dkirkkoja; silti he ylenkatsovat Jumalan voimaa ja ihmeitä ja saarnaavat itselleen omaa viisauttaan ja omaa etietämystään etua saadakseen ja fmurskatakseen köyhien kasvot.

21 Ja perustetaan monia kirkkoja, jotka aiheuttavat akateutta ja riitaa ja pahansuopaisuutta.

22 Ja on myös asalaliittoja, kuten muinaisinakin aikoina, Perkeleen liittojen mukaisesti, sillä hän on kaiken tällaisen alullepanija, eli murhien ja pimeyden tekojen alullepanija; niin, ja hän taluttaa heitä kaulasta pellavanyörillä, kunnes hän sitoo heidät vahvoilla köysillään iäksi.

23 Sillä katso, rakkaat veljeni, minä sanon teille, että Herra Jumala ei toimi pimeydessä.

24 Hän ei tee mitään, mikä ei olisi maailman hyödyksi, sillä hän arakastaa maailmaa, jopa niin, että hän antaa oman henkensä voidakseen vetää bkaikki ihmiset luoksensa. Sen vuoksi hän ei kiellä ketään pääsemästä osalliseksi hänen pelastuksestaan.

25 Katso, huutaako hän kenellekään sanoen: Lähde pois luotani? Katso, minä sanon teille: Ei; vaan hän sanoo: aTulkaa minun luokseni, kaikki te maan ääret, bostakaa maitoa ja hunajaa ilmaiseksi ja maksutta.

26 Katso, onko hän käskenyt ketään lähtemään pois synagogista tai jumalanpalvelushuoneista? Katso, minä sanon teille: Ei.

27 Onko hän kieltänyt ketään pääsemästä osalliseksi apelastuksestaan? Katso, minä sanon teille: Ei; vaan hän on bantanut sen vapaasti kaikille ihmisille, ja hän on käskenyt kansaansa, että sen tulee taivuttaa kaikkia ihmisiä cparannukseen.

28 Katso, onko Herra kieltänyt ketään pääsemästä osalliseksi hänen hyvyydestään? Katso, minä sanon teille: Ei; vaan akaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus, eikä ketään kielletä.

29 Hän kieltää apappisvallan, sillä katso, pappisvalta on sitä, että ihmiset saarnaavat ja asettavat itsensä maailman valoksi saadakseen etua ja maailman bylistystä; mutta Siionin parasta he eivät tavoittele.

30 Katso, Herra on kieltänyt tämän; ja nyt, Herra Jumala on antanut käskyn, että kaikilla ihmisillä tulee olla aitoa arakkautta, mikä rakkaus on todellista brakkautta. Ja ellei heillä olisi rakkautta, he eivät olisi mitään. Jos heillä siis olisi rakkautta, he eivät sallisi Siionin työntekijän menehtyä.

31 Mutta aSiionin työntekijän tulee tehdä työtä Siionin hyväksi, sillä jos hän tekee työtä brahan vuoksi, hän hukkuu.

32 Ja vielä Herra Jumala on aantanut käskyn, ettei ihmisten pidä murhata, ettei heidän pidä valehdella, ettei heidän pidä varastaa, ettei heidän pidä bturhaan lausua Herran Jumalansa nimeä, ettei heidän pidä kadehtia, ettei heidän pidä olla pahansuopia, ettei heidän pidä kiistellä keskenään, ettei heidän pidä harjoittaa haureutta ja ettei heidän pidä tehdä mitään tällaista, sillä jokainen, joka sellaista tekee, hukkuu.

33 Sillä mikään näistä pahoista teoista ei ole Herrasta, sillä hän tekee ihmislasten keskuudessa sitä, mikä hyvää on; ja hän tekee vain sellaista, mikä on selkeää ihmislapsille, ja hän kutsuu heitä kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään; eikä hän atorju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, ei mustia eikä valkoisia, ei orjia eikä vapaita, ei miehiä eikä naisia; ja hän muistaa bpakanat, ja ckaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia, sekä juutalaiset että pakanat.