Písma
2. Nefi 26


Kapitola 26

Kristus bude sloužiti Nefitům – Nefi předvídá zničení svého lidu – Budou mluviti z prachu – Pohané zbudují falešné církve a tajná spolčení – Pán zakazuje lidem dopouštěti se kněžských lstivostí. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A poté, co Kristus avstane z mrtvých, bukáže se vám, dětem mým a milovaným bratřím mým; a slova, jež k vám bude promlouvati, budou czákonem, který budete dodržovati.

2 Neboť vizte, pravím vám, že jsem spatřil, že mnohá pokolení přejdou a mezi lidem mým budou veliké války a sváry.

3 A poté, co přijde Mesiáš, budou lidu mému dána aznamení o bnarození jeho a také o smrti jeho a o vzkříšení; a veliký a strašlivý bude onen den pro zlovolné, neboť ti zahynou; a zahynou, protože vyvrhují proroky a svaté a kamenují je a zabíjejí je; pročež křik ckrve svatých bude vystupovati ze země k Bohu proti nim.

4 Pročež, všechny ty, kteří jsou pyšní a kteří si počínají zlovolně, aspálí den, který přichází, praví Pán zástupů, neboť budou jako strniště.

5 A ty, kteří zabíjejí proroky a svaté, apohltí hlubiny země, praví Pán zástupů; a bhory je přikryjí a vichřice je odnesou a stavby na ně popadají a rozmačkají je na kusy a rozdrtí je na prach.

6 A budou navštíveni hromy a blesky a zemětřeseními a všelikými zničeními, neboť oheň hněvu Páně bude proti nim roznícen a budou jako strniště a den, jenž přichází, je stráví, praví Pán zástupů.

7 Ó, ta bolest a úzkost duše mé pro ztrátu zabitých z lidu mého! Neboť já, Nefi, jsem to viděl a téměř mne to v přítomnosti Páně stravuje; ale musím k svému Bohu volati: Cesty tvé jsou aspravedlné!

8 Ale vizte, spravedliví, kteří poslouchají slova proroků a neničí je, ale očekávají Krista vytrvale pro znamení, jež jsou dána, nehledě na všechno apronásledování – vizte, to jsou ti, kteří bnezahynou.

9 Ale Syn Spravedlivosti se jim aukáže; a bude je buzdravovati a budou s ním míti cpokoj, dokud nepřejdou dtři pokolení, a mnozí ze ečtvrtého pokolení zemřou ve spravedlivosti.

10 A až tyto věci přejdou, přijde na lid můj rychlé azničení; neboť nehledě na bolesti duše své jsem to viděl; pročež, já vím, že se to stane; a oni se prodávají za nic; neboť v odměnu za pýchu svou a pošetilost svou sklidí zničení; neboť proto, že se poddávají ďáblu a volí díla temnoty raději nežli světla, proto musejí sejíti do bpekla.

11 Neboť Duch Páně se nebude neustále s člověkem anesnaditi. A jakmile se Duch přestane s člověkem nesnaditi, pak přijde rychlé zničení a toto zarmucuje duši mou.

12 A jak jsem promlouval o apřesvědčování bŽidů, že Ježíš je cpravý Kristus, je nezbytné, aby pohané byli také přesvědčeni, že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh;

13 A že se projevuje všem těm, kteří v něho věří, mocí aDucha Svatého; ano, každému národu, pokolení, jazyku a lidu, vykonávaje mocné zázraky, znamení a divy mezi dětmi lidskými podle víry jejich.

14 Ale vizte, prorokuji vám o aposledních dnech; o dnech, kdy Pán Bůh bpřinese tyto věci dětem lidským.

15 Poté, co símě mé a símě bratří mých bude upadati do nevíry a bude bito pohany; ano, poté, co Pán Bůh rozestaví tábory proti nim kolem dokola a valem je oblehne a postaví proti nim pevnosti; a poté, co budou sraženi do prachu tak, že jich nebude, přesto slova spravedlivých budou napsána a modlitby věrných budou vyslyšeny a všichni ti, kteří upadali do nevíry, nebudou zapomenuti.

16 Neboť ti, kteří budou zničeni, budou k nim amluviti ze země a řeč jejich bude z hloubky prachu a hlas jejich bude jako hlas vyvolávače duchů; neboť Pán Bůh mu dá moc, aby o nich mohl šeptati, tak jako kdyby to bylo ze země; a řeč jejich bude šeptati z prachu.

17 Neboť tak praví Pán Bůh: Oni anapíší věci, jež mezi nimi budou vykonány, a budou napsány a zapečetěny v knize a ti, kteří upadali do nevíry, je nebudou míti, neboť se bsnaží zničiti věci Boží.

18 Pročež, jako ti, kteří byli zničeni, byli zničeni rychle; a zástup strašlivých jejich bude jako aplevy, které odlétají – ano, tak praví Pán Bůh: Bude to v okamžení, náhle –

19 A stane se, že ti, kteří upadali do nevíry, budou abiti rukou pohanů.

20 A pohané jsou povýšeni v apýše očí svých a bklopýtají pro velikost svého ckamene úrazu, a tak zbudovali mnohé dcírkve; nicméně snižují moc a zázraky Boží a vychvalují si svou vlastní moudrost a svou vlastní eučenost, aby mohli dosáhnouti zisku a fdrtiti tváře chudých.

21 A je zbudováno mnoho církví, které způsobují azávidění a rozbroje a zášť.

22 A jsou i atajná spolčení, dokonce jako za starých časů, podle spolčení ďáblova, neboť on je původcem všech těchto věcí; ano, původcem vraždění a děl temnoty; ano, a on je vede za lněný provázek kolem krku, až je spoutá silnými provazy svými na věky.

23 Neboť vizte, milovaní bratří moji, pravím vám, že Pán Bůh nepracuje v temnotě.

24 Nečiní ničeho, kromě toho, co je pro dobro světa; neboť on amiluje svět, dokonce tak, že položí svůj vlastní život, aby mohl přitáhnouti bvšechny lidi k sobě. Pročež, nepřikazuje nikomu, aby se nepodílel na spasení jeho.

25 Vizte, volá k někomu řka: Odstup ode mne? Vizte, pravím vám: Nikoli; ale praví: aPojďte ke mně, vy všechny končiny země, bkupujte mléko a med bez peněz a bez ceny.

26 Vizte, přikázal někomu, aby odešel ze synagog nebo z domů uctívání? Vizte, pravím vám: Nikoli.

27 Přikázal někomu, aby se nepodílel na aspasení jeho? Vizte, pravím vám: Nikoli; ale bdal ho bezplatně pro všechny lidi; a přikázal svému lidu, aby přesvědčoval všechny lidi ku cpokání.

28 Vizte, přikázal Pán někomu, aby se nepodílel na dobrotivosti jeho? Vizte, pravím vám: Nikoli; ale avšichni lidé mají onu výsadu, jeden jako druhý, a žádnému není zakázáno.

29 On přikazuje, aby nebylo žádných akněžských lstivostí; neboť vizte, kněžské lstivosti znamenají, že lidé káží a vyzdvihují sebe jako světlo světu, aby mohli dosáhnouti zisku a bchvály světa; ale neusilují o blaho Sionu.

30 Vizte, Pán toto zakázal; pročež, Pán Bůh dal přikázání, aby všichni lidé měli apravou lásku, kterážto pravá láska je bláska. A nemají-li pravé lásky, nejsou ničím. Pročež, kdyby měli pravé lásky, nestrpěli by, aby dělník v Sionu zahynul.

31 Ale dělník v aSionu bude pracovati pro Sion; neboť pracují-li pro bpeníze, zahynou.

32 A opět Pán Bůh apřikázal, že lidé nemají vražditi; že nemají lháti; že nemají krásti; že nemají bráti jméno Pána Boha svého bnadarmo; že nemají záviděti; že nemají míti zášti; že se nemají svářiti jeden s druhým; že se nemají dopouštěti smilstva; a že nemají činiti žádné z těchto věcí; neboť kdo je činí, zahyne.

33 Neboť žádná z těchto nepravostí nepřichází od Pána; neboť on činí mezi dětmi lidskými to, co je dobré; a nečiní ničeho, aniž by to bylo jasné dětem lidským; a on je zve všechny, aby přišly k němu a podílely se na dobrotivosti jeho; a aneodpírá žádnému, který k němu přichází, černému ani bílému, porobenému ani svobodnému, muži ani ženě; a pamatuje na bpohany; a cvšichni jsou Bohu stejní, jak Žid, tak pohan.