2 Nīfai 26
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 26

ʻE ngāue mai ʻa Kalaisi ki he kau Nīfaí—ʻOku tomuʻa mamata ʻa Nīfai ki hono fakaʻauha ʻo hono kakaí—Te nau lea hake mei he efú—ʻE fokotuʻu hake ʻe he kau Senitailé ha ngaahi siasi loi mo e ngaahi kautaha fufū—ʻOku taʻofi ʻe he ʻEikí ʻa e ngāue fakataulaʻeiki kākaá. Taʻu 559–545 K.M. nai.

1 Pea hili ʻa e atoe tuʻu ʻa Kalaisi mei he pekiá te ne bfakahā ia ʻe ia kiate kimoutolu, ko ʻeku fānau, mo hoku kāinga ʻofeina; pea ko e ngaahi folofola te ne folofola ʻaki kiate kimoutolú ʻe hoko ia ko e cfono ʻa ia te mou fai ki ai.

2 He vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kuó u vakai ʻe ʻosi atu ʻa e ngaahi toʻu tangata lahi, pea ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi tau lalahi mo e ngaahi fakakikihi ʻi hoku kakaí.

3 Pea hili ʻa e hāʻele mai ʻa e Mīsaiá ʻe tuku ha ngaahi afakaʻilonga ki hoku kakaí ki hono bʻaloʻí, kae ʻumaʻā mo ʻene pekiá mo e toetuʻú; pea ʻe lahi mo fakamanavahē ʻa e ʻaho ko iá ki he kau fai angahalá, he te nau ʻauha; pea ʻoku tupunga ʻa ʻenau ʻauhá mei heʻenau kapusi ki tuʻa ʻa e kau palōfitá, mo e kau māʻoniʻoní, pea tolomakaʻi ʻa kinautolu, mo tāmateʻi ʻa kinautolu; ko ia ʻe aʻu hake ki he ʻOtuá mei he kelekelé ʻa e tangi ʻa e ctoto ʻo e kau māʻoniʻoní ʻo talatalaakiʻi ʻa kinautolu.

4 Ko ia, ko kinautolu kotoa pē ʻoku pōlepolé, mo kinautolu ʻoku fai angahalá, ʻoku haʻu ʻa e ʻaho ʻe avela ai ʻo ʻosi ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú, he te nau tatau mo e veve.

5 Pea ko kinautolu ʻoku tāmateʻi ʻa e kau palōfitá mo e kau māʻoniʻoní, ʻe afolo hifo ʻa kinautolu ʻi he ngaahi potu loloto ʻo e kelekelé, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú; pea ʻe ʻufiʻufi ʻa kinautolu ʻe he ngaahi bmoʻungá, pea ʻe ʻave ʻa kinautolu ʻi he ngaahi ʻahiohió, pea ʻe holo hifo kiate kinautolu ʻa e ngaahi falé ʻo laiki ʻa kinautolu ke momo-iiki pea momosi ʻa kinautolu ke efu.

6 Pea ʻe tauteaʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻa e ngaahi mana, mo e ngaahi tapa ʻa e ʻuhila, mo e ngaahi mofuike, mo e ngaahi faʻahinga fakaʻauha kotoa pē, koeʻuhi ʻe tutu ʻa e afi ʻo e houhau ʻo e ʻEikí kiate kinautolu, pea te nau tatau mo e veve, pea ʻoku haʻu ʻa e ʻaho ʻe vela ai ʻo ʻosi ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

7 ʻOiauē ʻa e mamahi, mo e toʻe ʻa hoku laumālié koeʻuhi ko e mole ʻa e faʻahinga kuo tāmateʻi ʻi hoku kakaí! He ko au, Nīfai, kuó u mamata ki ai, pea ʻoku meimei fakaʻauha ai au ʻi he mamahi ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí; ka kuo pau ke u tangi ki hoku ʻOtuá: ʻOku atotonu ʻa ho ngaahi halá.

8 Kae vakai, ko e kau māʻoniʻoni ʻa ia ʻoku tokanga ki he ngaahi lea ʻa e kau palōfitá, pea ʻikai fakaʻauha ʻa kinautolu, ka nau sio maʻu pē kia Kalaisi ʻi he tui moʻoni koeʻuhi ko e ngaahi fakaʻilonga kuo fakahaá, neongo ʻa e ngaahi afakatanga kotoa pē—vakai, ko kinautolu ia ʻe bʻikai ke ʻauhá.

9 Ka ko e ʻAlo ʻo e Māʻoniʻoní ʻe a mai kiate kinautolu; pea te ne bfakamoʻui ʻa kinautolu, pea te nau maʻu ʻa e cmelino ʻiate ia, kae ʻoua kuo ʻosi atu ʻa e toʻu tangata ʻe dtolu, pea ʻosi atu mo e tokolahi ʻo e toʻu tangata hono efaá ʻi he māʻoniʻoni.

10 Pea ʻo ka ʻosi atu ʻa e ngaahi meʻá ni ʻe hoko vave mai ʻa e afakaʻauha ki hoku kakaí; he neongo ʻa e ngaahi mamahi ʻa hoku laumālié, kā kuó u mamata ki ai; ko ia, ʻoku ou ʻilo ʻe hoko ia; pea te nau fakatau atu ʻa kinautolu koeʻuhi ko ha meʻa noa pē; he ko e totongi ʻo ʻenau loto-hīkisiá mo ʻenau valé te nau utu ʻa e ʻauha; koeʻuhi ko ʻenau tukulolo ki he tēvoló mo ʻenau fili ʻa e ngaahi ngāue ʻo e fakapoʻulí kae ʻikai ko e māmá, ko ia kuo pau te nau ō hifo ai ki bheli.

11 Koeʻuhi ʻe ʻikai afāinga maʻu ai pē ʻa e Laumālie ʻo e ʻEikí mo e tangatá. Pea ʻo ka tuku ʻe he Laumālié ʻene feingaʻi ʻa e tangatá ʻe hoko vave mai leva ʻa e fakaʻauhá, pea ʻoku mamahi hoku laumālié ʻi he meʻá ni.

12 Pea hangē ko ʻeku lau ki hono afakalotoʻi ʻo e kau bSiú ko Sīsū ʻa e Kalaisi cmoʻoní, ʻoku ʻaonga foki ke fakalotoʻi mo e Senitailé ko Sīsū ʻa e Kalaisi, ko e ʻOtua Taʻengatá;

13 Pea ʻokú ne fakahā ia ʻe ia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku tui kiate iá, ʻi he mālohi ʻo e aLaumālie Māʻoniʻoní; ʻio, ki he puleʻanga, mo e faʻahinga, mo e lea, mo e kakai fulipē, ʻo ne fai ʻa e ngaahi mana lalahi, mo e ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi meʻa fakaofo, ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá ʻo fakatatau ki heʻenau tuí.

14 Kae vakai, ʻoku ou kikite kiate kimoutolu ʻo kau ki he ngaahi ʻaho afakaʻosí; ʻo kau ki he ngaahi ʻaho ko ia ʻe hanga ai ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻo bfakahoko mai ai ʻa e ngaahi meʻá ni ki he fānau ʻa e tangatá.

15 ʻO ka hili ʻa e fakaʻauʻau hifo ʻa hoku hakó mo e hako ʻo hoku ngaahi tokouá ʻi he taʻetuí, pea kuo teʻia ʻa kinautolu ʻe he kau Senitailé; ʻio, ʻi he hili hono ʻākilotoa takatakaiʻi kinautolu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, pea hili hono ʻākoloʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻa e moʻungá, pea langa mo e ngaahi kolotau ke maluʻi kinautolú; pea hili honau tā hifo ke māʻulalo ʻi he efú, ʻo ʻikai te nau kei moʻuí, kā ʻe tohi pē ʻa e ngaahi lea ʻa e kau māʻoniʻoní, pea ʻe ʻafioʻi ʻa e ngaahi lotu ʻa e kau tui faivelengá, pea ko kinautolu kotoa kuo fakaʻauʻau hifo ʻi he taʻetuí ʻe ʻikai ke fakangaloʻi ia.

16 He ko kinautolu ʻe ʻauhá te nau alea mai kiate kinautolu mei he kelekelé, pea ʻe ongo hake ʻa ʻenau leá mei he loto efú, pea ʻe tatau ʻa honau leʻó mo ha taha ʻoku maʻu ha laumālie ʻuli; koeʻuhi ʻe tuku kiate ia ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻa e mālohi ke ne fafana ʻo kau kiate kinautolu, ʻo hangē ko e fai ia mei he kelekelé; pea ʻe fafana mai ʻa ʻenau leá mei he efú.

17 He ʻoku folofola pehe ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá: Te nau atohi ʻa e ngaahi meʻa ʻe fai ʻiate kinautolú, pea ʻe tohi mo fakamaʻu ia ʻi ha tohi, pea ʻe ʻikai maʻu ia ʻe kinautolu kuo fakaʻauʻau hifo ʻi he taʻetuí, he ʻoku nau bfeinga ke fakaʻauha ʻa e ngaahi meʻa ʻa e ʻOtuá.

18 Ko ia, ko e meʻa kiate kinautolu kuo fakaʻauhá naʻe fakaʻauha vave ʻa kinautolu; pea ko e fuʻu tokolahi ʻo honau ngaahi fili fakailifiá te nau hangē ko e akafukafu ʻa ia ʻoku mole atu—ʻio, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá: ʻE hoko ia ʻi he kemo, pea fakafokifā—

19 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ko kinautolu kuo fakaʻauʻau hifo ʻi he taʻetuí, ʻe ateʻia ʻa kinautolu ʻi he nima ʻo e kau Senitailé.

20 Pea kuo fielahi ʻa e kau Senitailé ʻi he ahīkisia honau matá ʻo pehē ʻoku nau lelei ange he kakai kehé, pea kuo nau btūkia, koeʻuhi ko hono lahi ʻo honau cmaka-tūkiaʻangá, pea kuo nau fokotuʻu ʻa e ngaahi dsiasi lahi; ka neongo iá ʻoku nau manuki ki he mālohi mo e ngaahi mana ʻa e ʻOtuá, pea nau vikia pē ʻa honau poto ʻonautolú mo ʻenau eʻiló, koeʻuhi pē ke nau maʻu ha totongi, pea fakatupu ha fmamahi ʻa e masivá.

21 Pea ʻoku lahi ʻa e ngaahi siasi kuo fokotuʻu ʻa ia ʻoku fakalanga ʻa e afemehekaʻakí mo e fekeʻikeʻí mo e tāufehiʻá.

22 Pea kuo ʻi ai foki mo e ngaahi kautaha afufū, ʻio ʻo hangē ko e ngaahi kuonga ʻi muʻá, ʻo tatau mo e ngaahi kautaha fufū ʻa e tēvoló, he ko e tupuʻanga ia ʻo e ngaahi meʻá ni kotoa; ʻio, ko e tupuʻanga ʻo e fakapoó mo e ngaahi ngāue ʻo e fakapoʻulí; ʻio, pea ʻokú ne tataki ʻa kinautolu ʻi honau kiá ʻaki ʻa e filo vavae, kae ʻoua kuó ne haʻihaʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻa ʻene ngaahi afo mālohí ke taʻengata.

23 He vakai, ʻe hoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku ʻikai ngāue ʻa e ʻEiki ko e ʻOtuá ʻi he fakapoʻuli.

24 ʻOku ʻikai te ne fai ha meʻa ʻo kapau ʻe ʻikai ʻaonga ia ki he kakai ʻo e māmaní; he ʻokú ne aʻofa ki he māmaní, ʻio, ʻo aʻu ki heʻene tuku hifo ʻa ʻene moʻui ʻaʻaná koeʻuhi ke ne tohoaki kiate ia ʻa e kakai bfulipē. Ko ia, ʻoku ʻikai te ne fekau ki ha tokotaha ke ʻoua te ne maʻu ʻa ʻene fakamoʻuí.

25 Vakai, ʻokú ne tangi koā ki ha taha, ʻo pehē: ʻAlu ʻiate au? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻOku ʻikai; ka ʻokú ne folofola: Mou ahaʻu kiate au, ʻa kimoutolu kotoa pē ʻa e ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, bfakatau mai ʻa e huʻa huhu mo e huʻa hone taʻe-ha-paʻanga pea taʻe-ha-totongi.

26 Vakai, kuó ne fekau koā ki ha niʻihi ke nau ʻalu ki tuʻa mei he ngaahi fale lotú, pe mei he ngaahi fale ʻo e lotú? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, Kuo ʻikai.

27 Kuó ne fekau koā ki ha niʻihi ke ʻoua naʻa nau maʻu ʻa ʻene afakamoʻuí? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, Kuo ʻikai; ka kuó ne bfoaki taʻetotongi ia ki he kakai fulipē; pea kuó ne fekau ki hono kakaí ke nau fakalotoʻi ʻa e kakai kotoa pē ke cfakatomala.

28 Vakai, kuo fekau koā ʻe he ʻEikí ki ha niʻihi ke ʻoua naʻa nau maʻu mei heʻene angaleleí? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, Kuo ʻikai; ka ʻoku maʻu ʻa e faingamālie ʻa e kakai afulipē, ʻo tatau ʻa e tangata taki taha, pea ʻoku ʻikai taʻofi ha taha.

29 ʻOkú ne tuʻutuʻuni ke ʻoua naʻa ʻi ai ha angāue fakataulaʻeiki kākā, he vakai, ko e ngāue fakataulaʻeikí kākaá ʻa hono malanga ʻaki mo hono fokotuʻu ʻe ha kau tangata ʻa kinautolu ko ha maama ki māmani, koeʻuhi ke nau maʻu ha totongi mo e bfakamālō ʻa e māmaní; ka ʻoku ʻikai te nau feinga ki he lelei ʻa Saioné.

30 Vakai, kuo tapui ʻe he ʻEikí ʻa e meʻá ni; ko ia, kuo fai ai ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ha fekau ke maʻu ʻe he kakai kotoa pē ʻa e amanavaʻofá, pea ko e manavaʻofa ko iá ʻa e bʻofá. Pea kapau ʻe ʻikai te nau maʻu ʻa e manavaʻofá, ko e meʻa noa pē ʻa kinautolu. Ko ia, kapau ʻoku nau maʻu ʻa e manavaʻofá ʻe ʻikai te nau tuku ʻa e tangata ngāue ʻi Saioné ke mate.

31 Kā ko e tangata ngāue ʻi aSaioné te ne ngāue maʻa Saione; he kapau te nau ngāue koeʻuhi ko e bpaʻangá te nau malaʻia.

32 Pea ʻikai ia ko ia pē, kā kuo toe afekau ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ke ʻoua naʻa fakapō ʻe ha tangata; ke ʻoua naʻa nau loi; ke ʻoua naʻa nau kaihaʻa; ke ʻoua naʻa nau btakuanoa ʻa e huafa ʻo e ʻEiki ko honau ʻOtuá; ke ʻoua naʻa nau meheka; ke ʻoua naʻa ʻiate kinautolu ʻa e fakafāsifasí; ke ʻoua naʻa nau fakakikihi ʻiate kinautolu; ke ʻoua naʻa nau fai ʻa e ngaahi feʻauakí; pea ke ʻoua naʻa nau fai ha taha ʻo e ngaahi meʻá ni; he ko ia ia ʻoku fai iá, te ne malaʻia.

33 He ʻoku ʻikai ke tupu mei he ʻEikí ha taha ʻo e ngaahi angahalá ni; he ʻokú ne fai ʻa ia ʻoku leleí ʻi he fānau ʻa e tangatá; pea ʻoku ʻikai te ne fai ha meʻa ʻo kapau ʻoku ʻikai mahinongofua ia ki he fānau ʻa e tangatá; pea ʻokú ne fakaafeʻi ʻa kinautolu kotoa pē ke nau haʻu kiate ia ʻo maʻu ʻi heʻene angaleleí; pea ʻoku ʻikai te ne ataʻofi ha tokotaha ʻoku haʻu kiate ia, pe ko ha ʻuliʻuli pe hinehina, pe ko ha pōpula pe tauʻatāina, pe ko ha tangata pe fefine; pea ʻokú ne manatuʻi ʻa e kau bhītení; pea ʻoku tatau ʻa e kakai cfulipē ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻa e Siú mo e Senitailé fakatouʻosi.