Szentírások
2 Nefi 26
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

26. Fejezet

Krisztus szolgálni fog a nefitáknak – Nefi előre látja népe pusztulását – A porból fognak szólni – A nemzsidók hamis egyházakat és titkos összeesküvéseket állítanak fel – Az Úr megtiltja az embereknek, hogy papi mesterkedéseket gyakoroljanak. Mintegy Kr.e. 559–545.

1 És miután Krisztus afeltámad a halálból, bmegmutatja magát nektek, gyermekeim és szeretett testvéreim, és a szavak, melyeket mond nektek, az lesz a ctörvény, amit cselekedni fogtok.

2 Mert íme, mondom nektek, hogy láttam, hogy sok nemzedék múlik el, és nagy háborúk és viszálykodások lesznek népem között.

3 És miután eljön a Messiás, ajelek adatnak népemnek bszületéséről, és haláláról és feltámadásáról is; és nagy és borzalmas lesz az a nap a gonoszoknak, mert elvesznek; és azért vesznek el, mert kiűzték a prófétákat és a szenteket, és megkövezték őket, és megölték őket; a cszentek vérének fohásza tehát Istenhez emelkedik fel ellenük a földről.

4 Tehát mindazokat, akik kevélyek és akik gonoszul cselekednek, eljön a nap, mely afelégeti őket, mondja a Seregek Ura, mert olyanok lesznek, mint a tarló.

5 És akik megölik a prófétákat és a szenteket, azokat aelnyeli a föld mélye, mondja a Seregek Ura; és bhegyek borítják be, és forgószelek ragadják el őket, épületek omlanak rájuk és darabokra zúzzák, és porrá őrlik őket.

6 És meglátogatják őket mennydörgésekkel és villámlásokkal, és földrengésekkel és mindenféle pusztításokkal, mert fel lesz gerjesztve ellenük az Úr haragjának tüze, és olyanok lesznek, mint a tarló, és eljön a nap, mely felemészti őket, mondja a Seregek Ura.

7 Ó, mily nagy lelkem fájdalma és kínja népem megöltjeinek elvesztése miatt! Mert én, Nefi láttam ezt, és ez majdnem felemészt engem az Úr színe előtt; mégis így kell fohászkodnom Istenemhez: A te útjaid aigazságosak.

8 De íme, az igazlelkűek, akik hallgatnak a próféták szavaira és nem pusztítják el őket, hanem várakozással tekintenek Krisztusra, állhatatosan a jelek miatt, melyek adatnak, minden aüldöztetés ellenére – íme, ők azok, akik bnem fognak elveszni.

9 De amegjelenik nekik az Igazlelkűség Fia; és bmeggyógyítja őket, és cbékességük lesz vele, míg dhárom nemzedék el nem múlik, és sokan a enegyedik nemzedékből igazlelkűségben el nem múlnak.

10 És miután ezek a dolgok elmúltak, gyors apusztulás jön népemre; mert lelkem fájdalmainak ellenére láttam ezt, tehát tudom, hogy be fog következni; és semmiért adják el magukat; mert pusztulást aratnak kevélységük és balgaságuk jutalmaként; mert mivel engednek az ördögnek, és inkább a sötétség dolgait választják, mint a világosságot, ezért a bpokolba kell lemenniük.

11 Mert az Úr Lelke nem fog mindig abajlódni az emberrel. És amikor a Lélek megszűnik az emberrel bajlódni, akkor gyors pusztulás következik, és ez elkeseríti a lelkemet.

12 És ahogy szóltam a azsidók bmeggyőzését illetően, hogy Jézus cmaga a Krisztus, a nemzsidókat is szükségszerűen meg kell győzni arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Isten;

13 És hogy ő a aSzentlélek hatalma által mindazoknak kinyilvánítja magát, akik hisznek benne; igen, minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek, hatalmas csodákat, jeleket és bámulatos dolgokat művelve az emberek gyermekei között, hitük szerint.

14 De íme, az autolsó napokat illetően prófétálok most nektek; azokat a napokat illetően, amikor az Úristen belőhozza ezeket a dolgokat az emberek gyermekeinek.

15 Miután magom és fivéreim magja hitetlenségbe süllyed, és a nemzsidók lesújtanak rájuk; igen, miután az Úristen köröskörül tábort üt, és sánccal ostromot indít ellenük, és erődítményeket emel ellenük; és miután porba döntötték őket, olyannyira, hogy már nincsenek, mégis le lesznek írva az igazlelkűek szavai, és a hithűek imái meghallgatásra találnak; és nem lesznek elfelejtve mindazok, akik hitetlenségbe süllyedtek.

16 Mert azok, akik elpusztultak, a aföldből szólnak majd hozzájuk, és beszédük mélyen a porból jön, és hangjuk olyan lesz, mint a halottidézőé; mert az Úristen hatalmat ad neki, hogy róluk suttoghasson, méghozzá úgy, mintha az a földből jönne; és beszédük a porból suttog majd.

17 Mert így szól az Úristen: aLe fogják írni azokat a dolgokat, melyek közöttük történnek, és leírják ezeket, és lepecsételik egy könyvben, és ezek nem lesznek meg azoknak, akik hitetlenségbe süllyedtek, mert ők bIsten dolgainak elpusztítására törekednek.

18 Tehát mint azok, akik elpusztultak, gyorsan pusztultak el; és szörnyűségeseik sokasága olyan lesz, mint a apelyva, mely elszáll – igen, így szól az Úristen: Ez hamar lesz, hirtelen –

19 És lészen, hogy azokra, akik hitetlenségbe süllyedtek, a nemzsidók keze által mérnek acsapást.

20 És a nemzsidók felemelkedtek szemeik akevélységében, és bmegbotlottak, cbotlást okozó kövük nagysága miatt, hogy sok degyházat állítottak fel; mégis lekicsinylik Isten hatalmát és csodáit, és saját bölcsességüket és saját etanultságukat magasztalják prédikálásukkal, hogy nyerészkedjenek, és fösszezúzzák a szegények arcát.

21 És sok egyházat állítottak fel, melyek airigykedést, viszályt és rosszindulatot okoznak.

22 És atitkos összeesküvések is vannak, éppen úgy, mint a régi időkben, az ördög összeesküvései szerint, mert mindezen dolgoknak ő az alapítója; igen, a gyilkosságnak és a sötétség cselekedeteinek az alapítója; igen, és nyakuknál fogva lenkötélen elvezeti őket, mindaddig, míg erős köteleivel mindörökre meg nem kötözi őket.

23 Mert íme, szeretett testvéreim, azt mondom nektek, hogy az Úristen nem sötétségben cselekszik.

24 Semmit nem tesz, ami ne a világ javára lenne; mert aszereti a világot, olyannyira, hogy leteszi saját életét, hogy bminden embert magához vonzhasson. Senkinek nem parancsolja meg tehát, hogy ne legyen része az ő szabadításában.

25 Íme, rákiált-e valakire is, mondván: Távozz tőlem? Íme, mondom nektek, hogy nem; hanem azt mondja: aJöjjetek énhozzám ti mind, a földnek szélei, bvegyetek tejet és mézet, pénz nélkül és fizetség nélkül.

26 Íme, megparancsolta-e valakinek is, hogy távozzon a zsinagógákból, vagy a hódolat házaiból? Íme, mondom nektek, hogy nem.

27 Megparancsolta-e valakinek is, hogy ne legyen része az ő aszabadításában? Íme, mondom nektek, hogy nem; hanem bfizetség nélkül adja azt minden embernek; és megparancsolta népének, hogy minden embert győzzenek meg arról, hogy ctartson bűnbánatot.

28 Íme, megparancsolta-e az Úr valakinek is, hogy ne legyen része az ő jóságában? Íme, mondom nektek, hogy nem; hanem aminden ember kiváltságos, az egyik éppen úgy, mint a másik, és senkit nem tilt el.

29 Megparancsolja, hogy ne legyenek apapi mesterkedések; mert íme, azok a papi mesterkedések, hogy az emberek prédikálnak és magukat állítják világosságként a világ elé, hogy nyerészkedjenek és elnyerjék a bvilág dicséretét; de nem törekednek Sion jólétére.

30 Íme, az Úr megtiltotta ezt a dolgot; az Úristen tehát parancsolatot adott, hogy minden emberben legyen ajószívűség, mely jószívűség a bszeretet. És ha nem lenne bennük jószívűség, akkor semmik lennének. Ha tehát van bennük jószívűség, akkor nem hagyják, hogy Sion munkása elvesszen.

31 De aSion munkásának Sionért kell dolgoznia, mert ha bpénzért dolgoznak, akkor elvesznek.

32 Továbbá az Úristen amegparancsolta, hogy az emberek ne öljenek; hogy ne hazudjanak; hogy ne lopjanak; hogy az Úrnak, Istenüknek nevét bhiába fel ne vegyék; hogy ne irigykedjenek, hogy ne legyen bennük rosszindulat; hogy ne veszekedjenek egymással; hogy ne kövessenek el paráznaságokat; és hogy ezen dolgok egyikét se tegyék; mert aki ezeket teszi, az el fog veszni.

33 Mert ezen gonoszságok egyike sem az Úrtól jön; mert ő azt teszi, ami jó az emberek gyermekei között; és semmit nem tesz, ami ne lenne világos az emberek gyermekeinek; és ő mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és részesüljön a jóságából; és asenkit nem utasít vissza, aki hozzá jön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt; és megemlékezik a bpogányokról; és cmindegyik egyforma Istennek, zsidó is és nemzsidó is.