2 Nephi 26
  Footnotes

  Kabanata 26

  Si Cristo ay mangangaral sa mga Nephita—Nakita ni Nephi sa pangitain ang pagkalipol ng kanyang mga tao—Magsasalita sila mula sa alabok—Ang mga Gentil ay magtatayo ng mga huwad na simbahan at lihim na pagsasabwatan—Pinagbabawalan ng Panginoon ang mga tao na magsagawa ng mga huwad na pagkasaserdote. Mga 559–545 B.C.

  1 At matapos na abumangon mula sa patay si Cristo ay bipakikita niya ang sarili sa inyo, aking mga anak, at aking mga minamahal na kapatid; at ang mga salitang sasabihin niya sa inyo ay magiging cbatas na inyong gagawin.

  2 Sapagkat masdan, sinasabi ko sa inyo na namasdan kong lilipas ang maraming salinlahi, at magkakaroon ng malalaking digmaan at alitan sa aking mga tao.

  3 At matapos pumarito ang Mesiyas ay may ibibigay na mga apalatandaan sa aking mga tao hinggil sa kanyang bpagsilang, at gayon din ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli; at magiging dakila at kakila-kilabot ang araw na yaon sa masasama, sapagkat masasawi sila; at masasawi sila sapagkat ipinagtabuyan nila ang mga propeta, at ang mga banal, at binato nila, at pinatay sila; dahil dito, ang pagsusumamo ng cdugo ng mga banal ay makararating sa Diyos mula sa lupa laban sa kanila.

  4 Dahil dito, lahat ng yaong palalo, at gumagawa ng kasamaan, sa araw na darating ay asusunugin sila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, sapagkat matutulad sila sa pinaggapasan.

  5 At sila na pumatay sa mga propeta, at sa mga banal, sila ay alulunukin ng kailaliman ng mundo, wika ng Panginoon ng mga Hukbo; at tatakpan sila ng mga bbundok, at tatangayin silang palayo ng buhawi, at mababagsakan sila ng mga gusali at dudurugin sila nang pira-piraso at gigilingin sila hanggang maging pulbos.

  6 At sila ay parurusahan ng mga pagkulog, at pagkidlat, at paglindol, at lahat ng uri ng pagkawasak, sapagkat ang apoy ng galit ng Panginoon ay mag-aalab laban sa kanila, at magiging tulad sila ng pinaggapasan, at ang araw na darating ay tutupok sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

  7 O ang pasakit, at ang pagdadalamhati ng aking kaluluwa dahil sa pagkalipol ng aking mga taong napatay! Sapagkat ako, si Nephi, ay nakita ito, at halos matunaw ako sa harapan ng Panginoon; subalit kailangan kong magpahayag sa aking Diyos: aMakatarungan ang inyong pamamaraan.

  8 Subalit masdan, ang mabubuti na makikinig sa mga salita ng mga propeta, at hindi sila lilipulin, bagkus ay umaasa kay Cristo nang may katatagan para sa mga palatandaang ibinigay, sa kabila ng lahat ng apag-uusig—masdan, sila ang mga yaong bhindi masasawi.

  9 Subalit ang Anak ng Kabutihan ay amagpapakita sa kanila; at kanyang bpagagalingin sila, at magkakaroon sila ng ckapayapaan sa kanya, hanggang sa lumipas ang dtatlong salinlahi, at marami sa eikaapat na salinlahi ang papanaw sa kabutihan.

  10 At kapag lumipas na ang mga bagay na ito ay isang mabilis na apagkalipol ang sasapit sa aking mga tao; sapagkat sa kabila ng mga pasakit ng aking kaluluwa, ay nakita ko ito; dahil dito, nalalaman ko na ito ay mangyayari; at ipinagbili nila ang kanilang sarili sa walang kabuluhan; sapagkat, bilang gantimpala sa kanilang kapalaluan at kanilang kahangalan sila ay aani ng pagkalipol; sapagkat nagpadaig sila sa diyablo at pinili ang mga gawain ng kadiliman kaysa liwanag, samakatwid tiyak na bababa sila sa bimpiyerno.

  11 Sapagkat hindi tuwinang anananatili sa tao ang Espiritu ng Panginoon. At kapag wala na ang Espiritu ng Panginoon sa tao ay sasapit ang mabilis na pagkalipol, at ito ang ipinagdaramdam ng aking kaluluwa.

  12 At tulad ng aking sinabi hinggil sa apagpapaniwala ng mga bJudio, na si Jesus ang ctunay na Cristo, talagang kinakailangang mapaniwala rin ang mga Gentil na si Jesus ang Cristo, ang Diyos na Walang Hanggan.

  13 At ipinakikilala ang kanyang sarili sa lahat ng yaong naniniwala sa kanya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aEspiritu Santo; oo, sa bawat bansa, lahi, wika, at tao, gumagawa ng mga makapangyarihang himala, palatandaan, at kababalaghan, sa mga anak ng tao alinsunod sa kanilang pananampalataya.

  14 Subalit masdan, magpopropesiya ako sa inyo hinggil sa mga ahuling araw; hinggil sa mga araw na bisisiwalat ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ito sa mga anak ng tao.

  15 Matapos na ang aking mga binhi at ang mga binhi ng aking mga kapatid ay manghina sa kawalang-paniniwala, at mabagabag ng mga Gentil; oo, matapos humimpil ang Panginoong Diyos laban sa kanila sa palibot, at makubkob sila, at magtayo ng mga kuta laban sa kanila; at matapos ibaba sila sa alabok, hanggang sa sila ay malipol, gayon pa man ang mga salita ng mabubuti ay masusulat, at maririnig ang mga panalangin ng matatapat, at ang lahat ng yaong nanghina sa kawalang-paniniwala ay hindi malilimutan.

  16 Sapagkat ang mga yaong malilipol ay amagsasalita sa kanila mula sa lupa, at ang kanilang pananalita ay manggagaling sa alabok, at ang kanilang tinig ay tulad sa yaong kilalang diwa; sapagkat ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang makabulong siya hinggil sa kanila; maging sa ito ay mula pa sa lupa; at ang kanilang pananalita ay bubulong mula sa alabok.

  17 Sapagkat ganito ang wika ng Panginoong Diyos: aIsusulat nila ang mga bagay na ginawa sa kanila, at masusulat ang mga ito at tatatakan sa isang aklat, at ang mga yaon ay hindi mapapasakamay ng mga yaong nanghina sa kawalang-paniniwala, sapagkat bhinahangad nilang wasakin ang mga bagay ng Diyos.

  18 Dahil dito, yayamang ang mga yaong nalipol ay mabilis na nalipol; at ang maraming tao ng kanilang mga kilabot ay matutulad sa aipang inilipad ng hangin—oo, ganito ang wika ng Panginoong Diyos: Ito ay magiging biglaan, madalian—

  19 At ito ay mangyayari na ang mga yaong nanghina sa kawalang-paniniwala ay ababagabagin sa pamamagitan ng kamay ng mga Gentil.

  20 At ang mga Gentil ay maaangat sa akapalaluan ng kanilang mga mata, at bmangatitisod, dahil sa kalakihan ng kanilang cbatong kinatitisuran, kung kaya’t nagtayo sila ng maraming dsimbahan; gayon pa man, itinatanggi nila ang kapangyarihan at ang mga himala ng Diyos, at ipinangangaral sa kanilang sarili ang sarili nilang karunungan at ekaalaman, upang makakuha sila ng yaman at fhamakin ang mga maralita.

  21 At maraming simbahan ang itinayo na pinagmumulan ng ainggitan, at sigalutan, at masasamang hangarin.

  22 At may mga alihim ding pagsasabwatan, maging tulad noong sinaunang panahon, alinsunod sa pagsasabwatan ng diyablo, sapagkat siya ang nagtatag ng lahat ng bagay na ito; oo, ang nagpasimula ng pagpaslang, at mga gawain ng kadiliman; oo, at kanya silang hinihila sa kanilang leeg sa pamamagitan ng de-ilong lubid, hanggang sa maigapos niya sila ng kanyang matitibay na lubid magpakailanman.

  23 Sapagkat masdan, mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang Panginoong Diyos ay hindi gumagawa sa kadiliman.

  24 Hindi siya gumagawa ng anumang bagay maliban na lamang kung para sa kapakanan ng sanlibutan; sapagkat amahal niya ang sanlibutan, maging ang kanyang sariling buhay ay inialay niya upang mapalapit ang blahat ng tao sa kanya. Dahil dito, wala siyang inuutusan na hindi sila makababahagi ng kanyang kaligtasan.

  25 Masdan, sumisigaw ba siya sa sino man, sinasabing: Lumayo sa akin? Masdan, sinasabi ko sa inyo, Hindi; kundi sinasabi niya: aMagsilapit sa akin lahat kayong nasa mga dulo ng mundo, bbumili ng gatas at pulot, nang walang salapi at walang bayad.

  26 Masdan, nag-utos ba siya sa sino man na lumabas sa sinagoga, o lumabas sa mga bahay-sambahan? Masdan, sinasabi ko sa inyo, Hindi.

  27 Nag-utos ba siya sa sino man na hindi sila makababahagi ng kanyang akaligtasan? Masdan, sinasabi ko sa inyo, Hindi; kundi malaya niya itong bibinibigay sa lahat ng tao; at inutusan niya ang kanyang mga tao na nararapat nilang hikayatin ang lahat ng tao na cmagsisi.

  28 Masdan, nag-utos ba ang Panginoon sa sino man na hindi sila makababahagi ng kanyang kabutihan? Masdan, sinasabi ko sa inyo, Hindi; kundi alahat ng tao ay may pribilehiyo, ang isa tulad ng iba, at walang pinagbabawalan.

  29 Ipinag-utos niyang hindi dapat magkaroon ng ahuwad na pagkasaserdote; sapagkat masdan, ang huwad na pagkasaserdote ay upang mangaral ang mga tao at itayo ang kanilang sarili bilang tanglaw ng sanlibutan, upang makakuha sila ng yaman at bpapuri ng sanlibutan; subalit hindi nila hinahangad ang kapakanan ng Sion.

  30 Masdan, ipinagbabawal ng Panginoon ang bagay na ito; dahil dito, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng isang kautusan na dapat magkaroon ng apag-ibig sa kapwa ang lahat ng tao, kung aling pag-ibig sa kapwa-tao ay bpagmamahal. At kung wala silang pag-ibig sa kapwa-tao sila ay walang silbi. Dahil dito, kung mayroon silang pag-ibig sa kapwa-tao ay hindi nila pahihintulutang masawi ang manggagawa sa Sion.

  31 Subalit ang manggagawa sa aSion ay gagawa para sa Sion; sapagkat kung gagawa sila para sa bsalapi, sila ay masasawi.

  32 At muli, aipinag-uutos ng Panginoong Diyos na hindi dapat pumaslang ang mga tao; na hindi sila dapat magsinungaling; na hindi sila dapat magnakaw; na hindi nila dapat gamitin ang pangalan ng Panginoon nilang Diyos sa bwalang kabuluhan; na hindi sila dapat mainggit; na hindi sila dapat maghangad ng masama sa kapwa; na hindi sila dapat makipagtalo sa isa’t isa; na hindi sila dapat gumawa ng pagpapatutot; at hindi nila dapat gawin ang alinman sa mga bagay na ito; sapagkat ang sino mang gagawa ng mga yaon ay masasawi.

  33 Sapagkat wala sa mga kasamaang ito ang nanggagaling sa Panginoon; sapagkat ginagawa niya ang yaong makabubuti sa mga anak ng tao; at wala siyang ginagawa maliban sa ito ay madaling maunawaan ng mga anak ng tao; at inaanyayahan niya silang lahat na lumapit sa kanya at makibahagi sa kanyang kabutihan; at wala siyang atinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya; maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae; at naaalaala niya ang mga bdi binyagan; at pantay-pantay ang clahat sa Diyos, kapwa Judio at Gentil.