Писания
2 Нефи 25


Глава 25

Нефи възхвалява яснотата. Пророчествата на Исаия ще бъдат разбрани в последните дни. Юдеите ще се завърнат от Вавилон, ще разпънат Месията и ще бъдат разпръснати и бичувани. Те ще бъдат възстановени, когато повярват в Месията. Той ще дойде за първи път шестстотин години след като Лехий е напуснал Ерусалим. Нефитите спазват закона на Моисей и вярват в Христа, който е Светият Израилев. Около 559–545 г. пр. Хр.

1 Сега аз, Нефи, говоря нещо за словата, които съм написал, които са били изречени чрез устата на Исаия. Защото ето, Исаия говори много неща, които бяха атрудни за разбиране за мнозина от моя народ; понеже те не знаят за начина на пророкуване между юдеите.

2 Защото аз, Нефи, не съм ги научил на много неща относно начина на юдеите; понеже аделата им бяха дела на мрака и деянията им бяха деяния на мерзости.

3 Затова аз пиша на моя народ, на всички онези, които ще получат по-късно тези неща, които пиша, за да може да узнаят за възмездията Божии, че те ще споходят всички народи съгласно словото, което Той е изрекъл.

4 Затова вслушайте се, люде мои, които сте от дома Израилев, и дайте ухо на словата ми; защото макар словото на Исаия да не ви е ясно, то е ясно на всички онези, които са изпълнени с адуха на бпророчеството. Обаче аз ви давам пророчество според духа, който е в мене; затова аз ще пророкувам според вяснотата, която е била с мене още от времето, когато излязох от Ерусалим с баща ми; защото ето, душата ми се наслаждава на яснотата, която моят народ може да научи.

5 Да, и душата ми се наслаждава на словото на аИсаия, защото аз излязох от Ерусалим и очите ми са видели писанията на бюдеите, и аз знам, че юдеите разбират писанията на пророците, и няма друг народ като тях, който да разбира нещата, които са били казани на юдеите, освен ако те не бъдат научени на начина на юдеите.

6 Обаче ето, аз, Нефи, не научих децата си на начина на юдеите; но ето, тъй като самият аз съм живял в Ерусалим, затова познавам областите наоколо; и аз споменах на децата си относно Божиите възмездия, които анастанаха сред юдеите, според всичко това, което Исаия е казал, но аз не ги записвам.

7 Но ето, аз продължавам с моето собствено пророчество, според моята аяснота, в която знам, че никой не може да се заблуди; при все това в дните, когато пророчествата на Исаия ще бъдат изпълнени, човеците ще узнаят със сигурност времето, когато те ще станат.

8 Затова те са аценни за чедата човешки и този, който мисли, че не са, на него аз ще говоря изрично и ограничавам словата си само към моя бсобствен народ; защото знам, че в впоследните дни те ще бъдат от голяма стойност за тях; защото в този ден те ще ги разберат; затова за тяхно добро съм ги писал.

9 И тъй както едно поколение е било аунищожавано между юдеите поради беззаконие, тъкмо тъй те са били унищожавани според беззаконията им от поколение на поколение; и нито едно от тях не е било унищожено, без да бъде бпредсказано от пророците на Господа.

10 Ето защо, на тях им беше казано за унищожението, което ще ги сполети веднага след като баща ми напусна Ерусалим; при все това, те вкоравиха сърцата си; и според моето пророчество бяха аунищожени, с изключение на онези, които са ботведени в плен във Вавилон.

11 И сега, аз говоря това, благодарение на духа, който е в мен. И макар че са били откарани в плен, те ще се върнат отново и ще притежават земята на Ерусалим; ето защо, те ще бъдат отново авъзстановени в земята на тяхното наследство.

12 Но ето, те ще имат войни и слухове за войни помежду си; и когато настъпи денят, в който аЕдинородният на Отца, тъкмо Отецът на небесата и на земята, им се яви в плътта, ето, те ще Го отхвърлят поради своите беззакония и коравосърдечие, и коравовратие.

13 Ето, те ще Го аразпънат; и след като бъде положен в бгробница в продължение на втри дена, Той ще се гвдигне от мъртвите с изцеление в крилата Си; и всички онези, които повярват в името Му, ще бъдат спасени в царството Божие. Ето защо, душата ми се наслаждава да пророкувам за Него, защото съм двидял деня Му и сърцето ми величае святото Му име.

14 И ето, ще стане така, че след като аМесията се вдигне от мъртвите и се яви на Своя народ, на всички онези, които повярват в Неговото име, ето, Ерусалим ще бъде бунищожен отново; защото горко на онези, които се борят срещу Бога и срещу хората на Неговата църква.

15 Ето защо, аюдеите ще бъдат бразпръснати сред всички народи; да, и вВавилон ще бъде също разрушен; ето защо, юдеите ще бъдат разпръснати от други народи.

16 И след като бъдат разпръснати и Господ Бог ги е бичувал чрез други народи в продължение на много поколения, да, дори от поколение на поколение, докато бъдат убедени да аповярват в Христа, Сина Божий, и в единението, което е безпределно за цялото човечество — и когато настъпи този ден, когато те ще повярват в Христа, и се поклонят на Отца в Неговото име, с непорочни сърца и чисти ръце, без да очакват повече някой друг Месия, тогава, по това време, ще дойде денят, в който те ще трябва да повярват в тези неща.

17 И Господ ще простре ръката Си отново за втори път, за да авъзстанови народа Си от тяхното изгубено и паднало състояние. Ето защо, Той ще продължи да върши бчудно дело и изумление сред чедата човешки.

18 Ето защо, Той ще им разкрие асловата Си, които слова ще ги бсъдят в последния ден, защото те ще им бъдат дадени с цел да ги вубедят в истинския Месия, отхвърлен от тях, и за да ги убедят, че те не трябва повече да чакат идването на Месия, защото няма да дойде никой друг, освен ако не бъде някой глъжлив месия, който да измами людете, защото пророците говорят само за един Месия, и този Месия е Онзи, Който ще бъде отхвърлен от юдеите.

19 Защото според словата на пророците, аМесията ще дойде бшестстотин години от времето, когато баща ми напусна Ерусалим; и според словата на пророците, а също според словата на вангела Божий, името Му ще бъде Исус Христос, Синът Божий.

20 И сега, братя мои, аз ви говорих ясно, за да не можете да се заблудите. И тъй както жив е Господ Бог, Който аизведе Израиля от земята на Египет, и даде на Моисей силата да бизцели людете, след като са били изпохапани от отровните змии, ако се съгласяха да погледнат към взмията, която той издигна пред тях, и му даде също сила да разцепи гканарата и от нея да избликне вода, да, ето, аз ви го казвам, че както тези неща са истинни и тъй както жив е Господ Бог, така няма друго диме, дадено под небето, освен това на Исуса Христа, за което съм говорил, чрез което човек може да бъде спасен.

21 Затова, поради тази причина Господ Бог ми е обещал, че нещата, които апиша, ще бъдат съхранени и запазени, и предадени на моето потомство от поколение на поколение, за да се изпълни обещанието, дадено на Иосиф, че потомството му няма никога да бпогине, докато съществува земята.

22 Затова тези неща ще отиват от поколение в поколение, докато съществува земята; и те ще отиват според волята и желанието Божие; и народите, които ще ги притежават, ще бъдат асъдени според словата, които са написани.

23 Защото ние се трудим усърдно да пишем, да аубеждаваме децата си, също и братята си да повярват в Христа и да се помирят с Бога; понеже ние знаем, че чрез бблагодат сме спасени, след всичко, което можем да всторим.

24 И макар че вярваме в Христа, ние аспазваме закона на Моисей и очакваме непоколебимо Христа, докато бъде изпълнен закона.

25 Защото за тази цел бе даден азаконът; затова законът е станал бмъртъв за нас и ние бяхме сторени живи в Христа поради нашата вяра; въпреки това ние спазваме закона заради заповедите.

26 Ние аговорим за Христа, радваме се в Христа, проповядваме за Христа, бпророкуваме за Христа и пишем според пророчествата ни, та вдецата ни да знаят към кой източник да се обърнат за гопрощение на греховете си.

27 Затова ние говорим за закона, за да знаят децата ни за смъртността на закона и тъй чрез познанието им за смъртността на закона те могат да очакват онзи живот, който е в Христа, и да познаят целта, за която е бил даден законът. И след като законът се изпълни в Христа, те да не вкоравят сърцата си против Него, когато законът ще трябва да премине.

28 И сега, ето, люде мои, вие сте акоравовратни люде; затова аз ви говорих ясно, за да не ме разберете неправилно. И словата, които съм изрекъл, ще стоят като бсвидетелство против вас; понеже те са достатъчни, за да внаучат всеки човек на правия път; защото правият път е да се повярва в Христа и да не Го отричаме; защото отричайки Го, вие отричате също пророците и закона.

29 И сега, ето, аз ви казвам, че правият път е да повярвате в Христа и да не Го отричате; и Христос е Светият Израилев; затова вие трябва да се преклоните пред Него и да Му се покланяте с цялата си амощ, ум, сила и с цялата си душа; и ако направите това, по никакъв начин няма да бъдете отхвърлени.

30 И тъй като това наистина ще е необходимо, вие трябва да спазвате действията и аобредите Божии, докато законът, даден на Моисей, не бъде изпълнен.