2 Nefi 2
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 2

  Otkupljenje dolazi po Svetom Mesiji — Sloboda izbora (opredjeljivanje) neophodna je za postojanje i napredovanje — Adam pade da bi ljudi bili — Ljudi su slobodni izabrati slobodu i vječni život. Oko 588–570. pr. Kr.

  1 A sad, Jakove, govorim tebi: Ti si aprvorođenac moj u danima tegobe moje u divljini. I gle, u svom djetinjstvu pretrpio si nevolje i mnogo žalosti zbog grubosti braće svoje.

  2 Ipak, Jakove, prvorođenče moj u divljini, ti poznaješ veličinu Božju; i on će posvetiti nevolje tvoje za korist tvoju.

  3 Stoga, duša će tvoja biti blagoslovljena, i ti ćeš prebivati u sigurnosti s bratom svojim, Nefijem; i dane svoje provest ćeš u službi Bogu svojemu. Stoga znadem da si otkupljen, zbog pravednosti Otkupitelja tvojega; jer ti vidje kako za punine vremena on dolazi donijeti spasenje ljudima.

  4 I ti avidje u mladosti svojoj slavu njegovu; stoga, blagoslovljen si, baš kao oni kojima će on posluživati u tijelu; jer Duh je isti, jučer, danas, i zauvijek. I put je pripravljen od pada čovjekova, a spasenje je bbesplatno.

  5 A ljudi su podučeni dostatno da araspoznaju dobro od zla. I zakon je dan ljudima. A po zakonu ni jedno tijelo nije bopravdano; to jest, po zakonu su ljudi codbačeni. Da, po vremenitom zakonu bijahu odbačeni, a i po duhovnom zakonu propadaju odijeljeni od onoga što je dobro, i postaju bijedni zauvijek.

  6 Stoga, aotkupljenje dolazi kroz Svetoga bMesiju i u njemu; jer on je pun cmilosti i istine.

  7 Gle, on prinosi sebe kao ažrtvu za grijeh, da ispuni svrhe zakona, za sve one koji imaju srce skršeno i duh raskajan; i ni za koga drugoga ne mogu bsvrhe zakona biti ispunjene.

  8 Stoga, kako li je veoma važno da se to otkrije žiteljima zemlje, da bi mogli spoznati kako nema nikoga tko bi mogao prebivati u nazočnosti Božjoj, aosim da to bude po zaslugama, i milosrđu, i milosti Svetoga Mesije, koji polaže život svoj po tijelu, i uzima ga ponovno moću Duha, kako bi mogao ostvariti buskrsnuće mrtvih, jer je prvi koji će ustati.

  9 Stoga, on je prvijenac Bogu, tako što će azagovarati za svu djecu ljudsku; a oni koji vjeruju u njega bit će spašeni.

  10 I zbog azagovora za sve, svi ljudi dolaze k Bogu; stoga, oni stoje u nazočnosti njegovoj, da im on bsudi u skladu s istinom i csvetošću koja je u njemu. Dakle, zahtjevi zakona kojega Svetac dade, što dovodi do nanošenja kazne koja je pripojena, a kazna koja je pripojena jest u oprečnosti s tom srećom koja je pripojena, kako bi se ispunile svrhe dpomirenja —

  11 Jer mora svakako biti da ima aoprečnosti u svemu. Da nije tako, prvorođenče moj u divljini, pravednost ne bi mogla biti ostvarena, niti opačina, niti svetost ni bijeda, niti dobro ni zlo. Stoga, sve svakako mora biti složeno u jedno; stoga, ako bi to bilo jedno tijelo, moralo bi svakako ostati kao mrtvo, nemajući života niti smrti, ni raspadljivosti ni neraspadljivosti, sreće ni bijede, niti osjetljivosti ni neosjetljivosti.

  12 Stoga, ono bi svakako moralo biti stvoreno kao nešto bezvrijedno; stoga, ne bi bilo asvrhe u cilju njegova stvaranja. Stoga, to bi moralo svakako uništiti mudrost Božju i njegove vječne nakane, a također i moć, i milosrđe, i bpravdu Božju.

  13 A reknete li da anema zakona, reći ćete također da nema ni grijeha. A reknete li da nema grijeha, reći ćete također da nema ni pravednosti. A nema li pravednosti, nema ni sreće. A nema li pravednosti ni sreće, nema ni kazne ni bijede. A ako svega toga nema, bnema ni Boga. A nema li Boga, nas nema, niti zemlje; jer ne bi moglo biti stvaranja svega, niti onoga što djeluje, ni onoga na što se djeluje; stoga, sve bi moralo nestati.

  14 I evo, sinovi moji, govorim vam ovo za vašu korist i poduku; jer postoji Bog, i on astvori sve, i nebesa i zemlju, i sve što na njima jest, i ono što djeluje i ono bna što se djeluje.

  15 I da se ostvare vječne anakane njegove za čovjeka, nakon što bijaše stvorio praroditelje naše, i zvijeri poljske i ptice nebeske, i ukratko, sve što je stvoreno, moralo je svakako biti da postojaše oprečnost; i to bzabranjen cplod u oprečnosti dstablu života; jedan bijaše sladak, a drugi gorak.

  16 Stoga, Gospod Bog dade čovjeku da adjeluje sam za sebe. Dakle, čovjek ne bi mogao djelovati sam za sebe, osim ako ne bi bilo tako da je bnamamljen jednim ili drugim.

  17 I ja, Lehi, u skladu s onim što pročitah, moram svakako pretpostaviti da aanđeo Božji, u skladu s onim što je zapisano, bpade s neba; stoga, on postade đavlom, pošto je tražio ono što je zlo pred Bogom.

  18 A zato što pade s neba i postade bijedan zauvijek, on također atražaše bijedu cijelog ljudskog roda. Stoga, on reče bEvi, da, ona stara zmija, a to je đavao, koji je otac svih claži, stoga on reče: Blaguj od zabranjenog ploda, i nećete umrijeti, nego ćete biti poput Boga, dpoznavajući dobro i zlo.

  19 I nakon što Adam i Eva ablagovaše od zabranjenoga ploda, bijahu istjerani iz bEdenskog vrta, da obrađuju zemlju.

  20 I oni rodiše djecu; da, i to aobitelj cijele zemlje.

  21 I dani djece aljudske bijahu produženi u skladu s voljom Božjom, da bi se mogla bpokajati dok su u tijelu; stoga, stanje njihovo postade stanje ckušnje, a vrijeme njihovo bijaše produljeno, u skladu sa zapovijedima koje Gospod Bog dade djeci ljudskoj. Jer on dade zapovijed da se svi ljudi moraju pokajati; jer on pokaza svim ljudima da bijahu dizgubljeni zbog prijestupa roditelja svojih.

  22 I evo gle, da Adam ne prestupi, ne bi pao, već bi ostao u Edenskom vrtu. I sve što bijaše stvoreno moralo bi ostati u istom stanju u kojemu bijaše nakon što bijaše stvoreno; i moralo bi ostati zauvijek, i ne bi imalo svršetka.

  23 I oni ne bi imali adjece; stoga, ostali bi u stanju nevinosti, nemajući radosti, jer ne upoznaše bijedu; ne čineći dobro, jer ne upoznaše grijeh.

  24 No gle, sve bijaše učinjeno prema mudrosti onoga koji aznade sve.

  25 aAdam bpade da bi ljudi bili; a ljudi cjesu, da bi dradost imali.

  26 A aMesija dolazi za punine vremena, kako bi botkupio djecu ljudsku od pada. A zato što su otkupljeni od pada, oni postadoše cslobodni zauvijek, raspoznavajući dobro od zla; da djeluju samostalno, a ne da bilo tko na njih djeluje, osim da to bude kaznom po dzakonu u velik i posljednji dan, u skladu sa zapovijedima koje Bog dade.

  27 Stoga, ljudi su aslobodni po tijelu; i sve im je dano što je potrebno čovjeku. I oni su slobodni bizabrati slobodu i cvječni život, po velikom Posredniku svih ljudi, ili izabrati sužanjstvo i smrt, prema sužanjstvu i moći đavlovoj; jer on nastoji da svi ljudi budu bijedni poput njega.

  28 I evo, sinovi moji, htio bih da se oslonite na velikog aPosrednika, i poslušate velike zapovijedi njegove; i budete vjerni riječima njegovim, i izaberete vječni život, u skladu s voljom Svetoga Duha njegova;

  29 I ne izaberete vječnu smrt, u skladu s voljom tijela i zlom koje je u njemu, koji daju duhu đavlovu moć da azasužnji, da vas baci u bpakao, kako bi mogao vladati nad vama u kraljevstvu svojemu.

  30 Ja izrekoh ovih nekoliko riječi svima vama, sinovi moji, u posljednjim danima kušnje svoje; i izabrah dobar dio, u skladu s riječima prorokovim. I nemam nikakva drugog cilja doli vječne dobrobiti duša vaših. Amen.