Ⅱ Ks. Nefiego 2

Rozdział 2

Odkupienie następuje przez Świętego Mesjasza. Wolność wyboru (wolna wola) jest podstawą istnienia i postępu. Adam upadł, aby ludzie mogli istnieć. Ludzie mogą wybrać wolność i życie wieczne. W okresie lat 588–570 p.n.e.

1. A teraz, Jakubie, mówię do ciebie: Jesteś moim apierworodnym urodzonym w dniach moich utrapień na pustkowiu. Oto w swoim dzieciństwie doświadczyłeś wielu udręk i dużo smutku z powodu szorstkości twoich braci.

2. Jednakże, Jakubie, mój pierworodny urodzony na pustkowiu, znasz wielkość Boga i uświęci On twoje udręki na twoją korzyść.

3. Przeto twoja dusza będzie błogosławiona i będziesz mieszkał bezpiecznie ze swoim bratem, Nefim; i poświęcisz swe dni służbie twojemu Bogu. Dlatego wiem, że zostaniesz odkupiony z racji prawości twego Odkupiciela, albowiem widziałeś, że przyjdzie On w pełni czasów, by przynieść zbawienie ludziom.

4. I w swej młodości aujrzałeś Jego chwałę; przeto jesteś błogosławiony, nawet jak ci, którym będzie On czynił posługę w ciele; bowiem Duch jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. I droga jest przygotowana od upadku człowieka, a zbawienie jest bdarmowe.

5. I ludzie są dostatecznie pouczeni, aby arozeznać między dobrem a złem. I zostało im dane prawo. I według tego prawa żadne ciało nie jest busprawiedliwione; to znaczy, że według prawa ludzie pozostają codcięci. Zaiste, oto według doczesnego prawa zostali odcięci, a według duchowego prawa umierają względem tego, co dobre, i stają się nieszczęśliwi na zawsze.

6. Dlatego aodkupienie następuje w Świętym bMesjaszu i przez Niego; albowiem jest On pełen cłaski i prawdy.

7. Oto poświęca On siebie jako aofiarę za grzech, aby zaspokoić wymagania prawa wobec tych wszystkich, którzy mają złamane serce i skruszonego ducha; i wobec nikogo innego bwymagania tego prawa nie mogą być zaspokojone.

8. Przeto jak ważne jest uświadomienie tego mieszkańcom ziemi, aby wiedzieli, że żadne ciało nie mogłoby żyć w obecności Boga, agdyby nie zasługi i miłosierdzie, i łaska Świętego Mesjasza, który oddaje Swe życie w ciele i podejmuje je ponownie mocą Ducha, aby doprowadzić do bzmartwychwstania zmarłych, będąc pierwszym, który powstanie.

9. Przeto jest on pierwszym z plonu Boga, dlatego że awstawi się za wszystkimi dziećmi ludzkimi; a ci, którzy w Niego wierzą, zostaną zbawieni.

10. I ze względu na Jego awstawiennictwo za wszystkich, wszyscy ludzie przyjdą do Boga i staną w Jego obecności, aby być przez Niego bsądzeni według prawdy i cświętości, która w Nim jest. Dlatego wymagania prawa dane przez Świętego Boga zostaną zaspokojone przez wyznaczoną prawem karę stanowiącą przeciwieństwo szczęścia wyznaczonego dla spełnienia celów dzadośćuczynienia.

11. Oto trzeba, aby we wszystkim było aprzeciwieństwo. Gdyby było inaczej, mój pierworodny urodzony na pustkowiu, prawość nie mogłaby istnieć ani niegodziwość, ani świętość, ani niedola, ani dobro, ani zło. Oto wszystko bowiem byłoby połączone w jedno; i gdyby to było jedno ciało, pozostałoby jakby nieżywe, nie mając ani życia, ani śmierci, ani zepsucia, ani nieskazitelności, nie doznając ani szczęścia, ani niedoli, ani wrażliwości, ani obojętności.

12. Przeto wszystko byłoby więc stworzone na nic i praca stworzenia nie miałaby acelu. Przeto zniszczyłoby to mądrość Boga i Jego wieczne cele, także moc i miłosierdzie, i bsprawiedliwość Boga.

13. I jeśli powiecie, że anie ma prawa, powiecie także, że nie ma grzechu. I jeśli powiecie, że nie ma grzechu, powiecie także, że nie ma prawości. A jeśli nie byłoby prawości, nie byłoby szczęścia. A jeśli nie byłoby ani prawości, ani szczęścia, nie byłoby ani kary, ani nieszczęścia. A jeśli ich nie ma, bto Bóg nie istnieje. A jeśli Bóg nie istnieje, nie istniejemy ani my, ani ziemia, bo nie mogłoby wtedy nastąpić stworzenie tego, co oddziałuje, ani tego, co podlega oddziaływaniu, przeto wszystko musiałoby zniknąć.

14. Oto teraz mówię wam o tym, moi synowie, dla waszego dobra i nauki; albowiem Bóg żyje i astworzył wszystko, zarówno niebiosa, jak i ziemię oraz wszystko, co w nich jest, wszystko, co oddziałuje, i wszystko, co podlega boddziaływaniu.

15. I aby spełniły się Jego wieczne acele w przeznaczeniu człowieka, gdy stworzył naszych pierwszych rodziców, zwierzynę polną i ptactwo w powietrzu, innymi słowy, gdy dokonał stworzenia wszystkiego, konieczne było przeciwieństwo, nawet bzakazany cowoc w przeciwieństwie do ddrzewa życia, jeden z nich jest słodki, a drugi gorzki.

16. A więc Pan Bóg dał człowiekowi swobodę adziałania. Albowiem człowiek nie mógł mieć swobody działania, jeśli nie był bnęcony przez jedno i drugie.

17. I ja, Lehi, na podstawie tego, co przeczytałem, przypuszczam, że aanioł Boga, według tego, co jest zapisane, bspadł z nieba i stał się diabłem, dążąc do tego, co jest złem według Boga.

18. I ponieważ spadł z nieba, i stał się nieszczęsnym na zawsze, apragnie on także nieszczęścia całego rodu ludzkiego. Dlatego ten stary wąż, czyli diabeł, który jest ojcem wszystkich bkłamstw, powiedział do cEwy: Zjedz zakazany owoc, a nie umrzesz, lecz będziesz jak Bóg, dznając dobro i zło.

19. I gdy Adam i Ewa azjedli zakazany owoc, zostali wypędzeni z ogrodu bEden, aby uprawiali ziemię.

20. I wydali na świat dzieci, zaiste, arodzinę całej ziemi.

21. I dni dzieci aludzkich zostały przedłużone, zgodnie z wolą Boga, aby mogły bodpokutować podczas tego życia; zatem ich doczesny stan stał się stanem cpróby, a ich życie było przedłużone ze względu na przykazania, które Pan Bóg dał dzieciom ludzkim. Albowiem dał On przykazanie, że wszyscy ludzie muszą odpokutować, albowiem wyjawił wszystkim ludziom, że są dzgubieni przez wykroczenie swych rodziców.

22. I jeśli Adam nie popełniłby wykroczenia, nie upadłby, lecz pozostałby w ogrodzie Eden. I wszystko, co zostało stworzone, musiałoby pozostać w takim samym stanie, w jakim zostało stworzone, i musiałoby pozostać w tym stanie na zawsze, bez końca.

23. I nie mieliby adzieci, pozostaliby więc w stanie niewinności, nie odczuwając radości, gdyż nie znaliby nieszczęścia, nie czyniąc nic dobrego, albowiem nie znaliby grzechu.

24. Ale wszystko stało się według mądrości Tego, który awie wszystko.

25. aAdam bupadł, aby ludzie mogli istnieć; i ludzie cistnieją, aby mogli mieć dradość.

26. aMesjasz przyjdzie w pełni czasów, aby bodkupić dzieci ludzkie z upadku. I ponieważ zostaną oni wykupieni z upadku, staną się cwolni na zawsze, odróżniając dobro od zła, aby sami działali, a nie, żeby podlegali działaniu, z wyjątkiem poniesienia kary wyznaczonej przez dprawo w wielki i ostatni dzień, według przykazań, które dał Bóg.

27. Dlatego ludzie są awolni według ciała i wszystko jest im dane, co jest pożyteczne dla człowieka. I wolno im bwybrać wolność i cżycie wieczne dzięki wielkiemu Pośrednikowi wszystkich ludzi lub wybrać niewolę i śmierć według niewoli i mocy diabła, który dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak on nieszczęśliwi.

28. I teraz, moi synowie, pragnę, abyście polegali na wielkim aPośredniku, zważali na Jego wspaniałe przykazania, byli wierni Jego słowom i wybrali życie wieczne zgodnie z wolą Jego Świętego Ducha;

29. I abyście nie wybrali wiecznej śmierci, według woli ciała i zła, które w nim jest, a co daje duchowi diabła moc, by azniewolić i sprowadzić do bpiekła, by mógł nad wami panować we własnym królestwie.

30. Powiedziałem wam wszystkim, moi synowie, tych kilka słów w ostatnich dniach mojej próby. I w moim życiu wybrałem, jak powiedział prorok, to, co dobre. I nie mam innego celu poza wiecznym dobrem waszych dusz. Amen.