2. Nefi 18
predchádzajúce ďalej

Kapitola 18

Kristus bude ako kameň úrazu a skala pohoršenia – Hľadajte Pána, a nie šepkajúcich veštcov – Obracajte sa k zákonu a k svedectvu pre vedenie – Porovnaj s Izaiášom 8. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Navyše mi slovo Pánovo povedalo: Vezmi si veľký zvitok a napíš naň perom ľudským, ohľadom aMahera-šalala-chaša-baza.

2 A ja som si vzal verných asvedkov, aby zaznamenávali, kňaza Uriju a Zachariáša, syna Jeberechiovho.

3 A vošiel som k aprorokyni; a ona počala, a porodila syna. Potom mi Pán povedal: Daj mu meno Maher-šalal-chaš-baz.

4 Lebo hľa, adieťa ešte bnebude vedieť volať otče môj a matka moja, keď bohatstvo Damasku a ckorisť Samárie budú odňaté pred kráľom asýrskym.

5 A Pán tiež prehovoril ku mne znova, hovoriac:

6 Lebo tak, ako títo ľudia odmietajú vody aŠilóachu, ktoré jemne plynú, a radujú sa z bRecína a syna Remaljovho;

7 Takže teraz, hľa, Pán privedie ana nich vody onej rieky, silné a výdatné, dokonca kráľa asýrskeho a celú slávu jeho; a on vystúpi zo všetkých riečísk svojich, a prevalí sa cez všetky brehy svoje.

8 aprejde cez Júdu; zaplaví a rozvodní sa, bude siahať až po krk; a rozpätie krídiel jeho naplní šírku krajiny tvojej, ó bImmanuel.

9 aSpojte sa, ó vy ľudia, a budete rozlámaní na kusy; doprajte sluchu, vy všetci z ďalekých krajín; opášte sa a budete rozlámaní na kusy; opášte sa a budete rozlámaní na kusy.

10 Raďte sa spoločne, a vyjde to navnivoč; predneste slovo, a nestane sa; alebo Boh je s nami.

11 Lebo Pán ku mne takto prehovoril silnou rukou a poučil ma, aby som nekráčal po ceste ľudu tohto, hovoriac:

12 Nehovorte asprisahanie všetkému, ktorému ľud tento bude hovoriť sprisahanie; ani sa nebojte ich strachom, ani sa neobávajte.

13 Posväťte Pána mocností samotného a anech on je bázňou vašou, a nech on je desom vaším.

14 A on bude asvätyňou; ale bkameňom úrazu a skalou pohoršenia obom domom Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.

15 A mnohí medzi nimi sa budú apotkýnať a padnú, a budú zlomení, a budú lapení, a budú vzatí.

16 Zviaž svedectvo, zapečať azákon medzi učeníkmi mojimi.

17 A ja budem čakať na Pána, ktorý aukrýva tvár svoju pred domom Jákobovým, a ja ho budem hľadať.

18 Hľa, ja a deti, ktoré mi Pán dal, sme aznameniami a divmi v Izraeli od Pána mocností, ktorý prebýva na hore Sion.

19 A keď vám povedia: Vyhľadávajte avyvolávačov duchovbzaklínačov, ktorí šepkajú a mrmlú – cnemali by ľudia vyhľadávať Boha svojho, aby žijúci počuli dod mŕtvych?

20 Zákon a svedectvo; a ak anehovoria oni podľa tohto slova, je to preto, že v nich niet žiadneho svetla.

21 aprejdú skrze zbedačení a hladní; a stane sa, že keď budú hladní, budú sa sami zožierať a budú preklínať kráľa svojho a Boha svojho, a pohliadnu hore.

22 A pohliadnu na zem, a uzrú trápenie a temnotu, šero úzkosti, a budú hnaní k temnote.