Писания
2 Нефи 10


Глава 10

Юдеите ще разпънат техния Бог. Те ще бъдат разпръснати, докато не започнат да вярват в Него. Америка ще бъде земя на свободата, където никакъв цар не ще управлява. Помирете се с Бога и спечелете спасение чрез Неговата благодат. Около 559–545 г. пр. Хр.

1 И сега, аз, Яков, ви говоря отново, възлюбени мои братя, за този праведен аклон, за който съм говорил.

2 Защото ето, аобещанията, които сме получили, са обещания за нас според плътта; затова, както ми е било показано, много от нашите деца ще погинат в плътта поради неверие, при все това, Бог ще бъде милостив към мнозина; и децата ни ще бъдат възстановени, за да могат да стигнат до това, което ще им даде истинско знание за техния Изкупител.

3 Затова, както ви казах, полезно е, дори необходимо, Христос (защото аангелът ми каза снощи, че това ще е името Му), да бдойде сред юдеите, сред онези, които са по-нечестивата част на света; и те ще Го вразпънат, защото така подобава на нашия Бог; и няма друг народ на земята, който би гразпънал своя дБог.

4 Защото, ако великите ачудеса бяха направени сред други народи, те биха се покаяли и познали, че Той е техният Бог.

5 Но поради асвещенически лукавства и беззакония, тези в Ерусалим ще вкоравяват вратовете си срещу Него, за да бъде Той разпънат.

6 Затова, поради техните беззакония ще ги връхлетят унищожения, глад, чума и кръвопролития; и онези, които не бъдат унищожени, ще бъдат аразпръснати между всички народи.

7 Но ето, така казва аГоспод Бог: бКогато дойде денят те да повярват в Мене, че Аз съм Христос, тогава съм сключил завет с бащите им, че те на земята ще бъдат възстановени в плътта, в земите на тяхното наследство.

8 И ще стане така, че те ще бъдат асъбрани от дългото им разпръсване, от бостровите в морето, и от четирите краища на земята; и народите на езичниците ще бъдат велики в очите Ми, казва Бог, в вдовеждането им в земите на тяхното наследство.

9 аИ царете на езичниците ще станат техни бащи-хранители, а цариците ще им станат майки-кърмачки; защото бобещанията Господни към езичниците са велики, понеже Той го е казал и кой може да Му противоречи?

10 Но ето, тази земя, каза Бог, ще бъде земя на твоето наследство и аезичниците ще бъдат благословени на земята.

11 И тази земя ще бъде земя на асвобода за езичниците и няма да има никакви бцаре на земята, които ще се въздигат при езичниците.

12 И ще укрепя тази земя срещу всички други народи.

13 И този, който се абори срещу Сион, ще бпогине, казва Бог.

14 Понеже този, който въздигне цар срещу Мене, ще погине, защото Аз, Господ, аЦарят на Небесата, ще бъда техен цар, и Аз ще бъда навеки бсветлина на онези, които се вслушват в словата Ми.

15 Затова, поради тази причина, за да се изпълнят азаветите Ми, които съм сключил с чедата човешки, та да го направя, докато са в плътта, нужно е Аз да унищожа бтайните дела на вмрака, на убийствата и на мерзостите.

16 Затова този, който се бори срещу аСион — и юдеин, и езичник, и роб, и свободен, и мъж, и жена, ще погине; защото бте са тези, които са блудницата на цялата земя; защото вонези, които гне са за Мене, са дсрещу Мене, казва Нашият Бог.

17 Защото Аз ще аизпълня обещанията си, които съм направил на чедата човешки, което Аз ще сторя докато са в плътта.

18 Затова, мои възлюбени братя, така казва Нашият Бог: Аз ще измъчвам потомството ти чрез ръката на езичниците; при все това, Аз ще смекча сърцата на аезичниците, та те да бъдат като бащи за тях; затова езичниците ще бъдат бблагословени и впричислени сред дома Израилев.

19 Затова Аз ще апосветя тази земя на потомството ти и на онези, които ще бъдат причислени към потомството ти навеки за земята на тяхното наследство; защото това Ми е отбрана земя, казва Бог, най-отбрана от всички други, ето защо, Аз ще искам всички човеци, които живеят на нея, да се покланят на Мене, казва Бог.

20 И сега, мои възлюбени братя, виждайки, че нашият милостив Бог ни е дал такова голямо знание относно тези неща, нека си спомним за Него и да отстраним греховете си, и да не свеждаме главите си, защото ние не сме отхвърлени; при все това ние бяхме аизгонени от земята на нашето наследство, но бяхме заведени в една бпо-добра земя, понеже Господ превърна морето в наша впътека и сме на гостров в морето.

21 Но велики са обещанията Господни за онези, които са на аостровите в морето; затова тъй като се казва острови, трябва да има и други освен този, и те също са населени от наши братя.

22 Защото ето, Господ Бог е аизвеждал от време на време люде от дома Израилев според волята и желанието Си. И сега, ето, Господ помни всички онези, които са били отчупени, ето защо, Той помни и нас.

23 Прочее, развеселете сърцата си и помнете, че сте асвободни да бпостъпвате сами за себе си — да визберете пътя на вечната смърт или пътя на вечния живот.

24 Затова, мои възлюбени братя, помирете се с волята Божия, а не с волята на дявола и на плътта; и помнете, след като сте помирени с Бога, че това, че сте аспасени, е само в и чрез бблагодатта Божия.

25 Затова дано Бог ви вдигне от смъртта чрез силата на възкресението, както и от вечната смърт чрез силата на аединението, за да бъдете приети във вечното Божие царство и да Го възхваляте чрез божествената благодат. Амин.