2. Nefija 10
iepriekšējais nākamais

10. nodaļa

Jēkabs paskaidro, ka jūdi sitīs krustā savu Dievu. Viņi tiks izkaisīti, līdz tie sāks ticēt Viņam. Amerika būs brīvības zeme, kur nevaldīs neviens ķēniņš. Salīdzinieties ar Dievu un iegūstiet glābšanu caur Viņa labvēlību. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad es, Jēkabs, atkal runāju uz jums, mani mīļotie brāļi, par šo taisnīgo azaru, par kuru es esmu runājis.

2 Jo lūk, asolījumi, ko mēs esam saņēmuši, ir laicīgi solījumi; tad nu, kaut arī man ir ticis rādīts, ka daudzi no mūsu bērniem neticības dēļ ies bojā miesā, tomēr Dievs būs žēlīgs pret daudziem; un mūsu bērni tiks atjaunoti, lai viņi varētu nonākt pie tā, kas dos viņiem patiesas zināšanas par viņu Pestītāju.

3 Tad nu, kā es jums esmu teicis, ir vajadzīgs, lai Kristus—jo iepriekšējā naktī aeņģelis teica man, ka tas būs Viņa Vārds—bnāktu jūdu vidū, starp tiem, kas ir pasaules visļaunākā daļa; un tie csitīs Viņu krustā, jo tā pienākas mūsu Dievam, un nav nevienas citas tautas uz zemes, kas dsistu krustā savu eDievu.

4 Jo, ja šie varenie abrīnumi būtu darīti starp citām tautām, tie nožēlotu grēkus un zinātu, ka Viņš ir viņu Dievs.

5 Bet aviltus priesterību un nekrietnību dēļ tie no Jeruzālemes nocietināsies stūrgalvībā pret Viņu, tā ka Viņš tiks sists krustā.

6 Tad nu viņu nekrietnību dēļ iznīcība, bads, mēris un asinsizliešana nāks pār tiem, un tie, kas netiks iznīcināti, tiks aizklīdināti starp visām tautām.

7 Bet lūk, tā saka aDievs Tas Kungs: bKad pienāks diena, kad viņi Man ticēs, ka Es esmu Kristus, tad Es esmu solījis viņu tēviem, ka viņi tiks atjaunoti miesā uz zemes sava mantojuma zemēs.

8 Un notiks, ka viņi tiks asapulcināti no savas ilgās izklīdināšanas, no jūru bsalām un no četriem pasaules galiem; un citticībnieki būs vareni Manās acīs, saka Dievs, catvedot tos viņu mantojuma zemēs.

9 a, citticībnieku ķēniņi būs bērnu kopēji viņiem, un citticībnieku ķēniņienes kļūs bērnu zīdītājas. Tāpēc Tā Kunga bsolījumi citticībniekiem ir svarīgi, jo Viņš to ir teicis, un kas var to apstrīdēt?

10 Bet lūk, šī zeme, saka Dievs, būs viņu mantojuma zeme, un acitticībnieki tiks svētīti šajā zemē.

11 Un šī zeme būs abrīvības zeme citticībniekiem, un nebūs bķēniņu šai zemē, kas paceltos pār citticībniekiem.

12 Un Es stiprināšu šo zemi pret visām citām tautām.

13 Un tas, kas acīnās pret Ciānu, bies bojā, saka Dievs.

14 Jo tas, kurš sacels ķēniņu pret mani, ies bojā, jo Es, Tas Kungs, debesu aĶēniņš, būšu viņu Karalis, un Es būšu bgaisma tiem mūžīgi, kas uzklausa Manus vārdus.

15 Tad nu šī iemesla dēļ, lai Manas aderības tiktu piepildītas, ko Es esmu noslēdzis ar cilvēku bērniem, lai Es tās izpildītu, kamēr viņi ir miesā, Man ir jāiznīcina bslepenie ctumsas darbi un slepkavas, un negantības.

16 Tāpēc tie, kas cīnās pret aCiānu, gan jūds, gan grieķis, gan vergs, gan brīvais, gan vīrs, gan sieva, ies bojā; jo bviņi ir tie, kas veido visas zemes netikli; jo ctie, kas dnav ar Mani, ir epret Mani, saka mūsu Dievs.

17 Jo Es aizpildīšu Savus solījumus, kurus Es esmu devis cilvēku bērniem, ko Es darīšu tiem, kamēr viņi ir miesā.

18 Tāpēc, mani mīļotie brāļi, tā saka mūsu Dievs: Es apspiedīšu tavus pēcnācējus ar citticībnieku roku; tomēr Es mīkstināšu acitticībnieku sirdis, ka tie būs kā tēvs viņiem; tāpēc citticībnieki tiks bsvētīti un cieskaitīti Israēla namā.

19 Tad nu Es aiesvētīšu šo zemi taviem pēcnācējiem un tiem, kas tiks ieskaitīti starp taviem pēcnācējiem, uz visiem laikiem par viņu mantojuma zemi; jo šī ir izredzēta zeme, Dievs man saka, pār visām citām zemēm, tāpēc Es gribēšu, lai visi cilvēki, kas šeit dzīvos, lai viņi pielūgtu Mani, saka Dievs.

20 Un tagad, mani mīļotie brāļi, redzot, ka mūsu žēlīgais Dievs ir devis mums tik lielas zināšanas par šīm lietām, atcerēsimies Viņu un noliksim mūsu grēkus, un nenokārsim galvas, jo mēs neesam atstumti; tomēr mēs esam tikuši aizdzīti no mūsu mantojuma zemes; bet mēs esam tikuši aizvesti uz blabāku zemi, jo Tas Kungs ir padarījis jūru par mūsu cceļu, un mēs esam uz jūras dsalas.

21 Bet lieli ir Tā Kunga solījumi tiem, kuri ir uz jūras asalām; tad nu tā kā tiek sacīts salas, tad jābūt vairāk nekā tikai šai, un tās arī ir mūsu brāļu apdzīvotas.

22 Jo lūk, Dievs Tas Kungs laiku pa laikam ir aizvedis no Israēla nama pēc Savas gribas un patikas. Un tagad lūk, Tas Kungs atceras visus tos, kas ir atlauzti, tāpēc Viņš atceras arī mūs.

23 Tāpēc priecājieties savās sirdīs un atcerieties, ka jūs esat abrīvi savā brīcībācizvēlēties mūžīgās nāves ceļu vai mūžīgās dzīves ceļu.

24 Tad nu, mani mīļotie brāļi, salīdzinieties ar Dieva prātu un nevis ar velna un miesas prātu; un atcerieties, kad jūs esat salīdzinājušies ar Dievu, ka tas ir tikai iekš un caur Dieva alabvēlību, ka jūs esat bizglābti.

25 Tad nu lai Dievs jūs uzceļ no nāves ar augšāmcelšanās spēku un arī no mūžīgās nāves ar aGrēku Izpirkšanas spēku, lai jūs tiktu pieņemti Dieva mūžīgajā valstībā, lai jūs slavētu Viņu caur dievišķo labvēlību. Āmen.