Scripturi
1 Nefi 22


Capitolul 22

Israelul va fi împrăştiat pe toată faţa pământului—Neamurile vor îngriji şi vor hrăni Israelul cu Evanghelia în ultimele zile—Israelul va fi adunat şi salvat, iar cei păcătoşi vor arde ca miriştea—Împărăţia diavolului va fi distrusă şi Satana va fi legat. Circa 588–570 î.H.

1 Şi acum s-a întâmplat că după ce eu, Nefi, am citit aceste lucruri, care erau gravate pe aplăcile de aramă, fraţii mei au venit la mine şi mi-au spus: Ce înseamnă toate aceste lucruri pe care tu le-ai citit? Iată, oare trebuie să fie ele înţelese după lucrurile care sunt spirituale, care se vor împlini potrivit spiritului şi nu trupului?

2 Iar eu, Nefi, le-am spus: Iată, ele s-au aarătat profetului prin glasul bSpiritului; căci prin Spirit sunt făcute cunoscute cprofeţilor toate lucrurile, care vor veni la copiii oamenilor potrivit trupului.

3 Prin urmare, lucrurile pe care eu le-am citit se referă la lucruri care sunt deopotrivă avremelnice şi spirituale; căci se pare că cei din casa lui Israel, mai devreme sau mai târziu, vor fi bîmprăştiaţi pe toată faţa pământului şi, de asemenea, printre toate naţiunile.

4 Şi iată, mulţi sunt aceia care deja nu mai sunt cunoscuţi celor care se află la Ierusalim. Da, cea mai mare parte a tuturor atriburilor a fost balungată; iar ei sunt împrăştiaţi încoace şi încolo pe cinsulele mării; şi nimeni nu ştie unde sunt, ştim doar că au fost alungaţi.

5 Şi pentru că au fost alungaţi, aceste lucruri au fost profeţite despre ei, şi, de asemenea, despre toţi cei care după aceea vor fi împrăştiaţi şi amestecaţi din pricina Celui Sfânt al lui Israel; căci îşi vor împietri inimile împotriva Lui; prin urmare, ei vor fi împrăştiaţi printre toate naţiunile şi vor fi aurâţi de către toţi oamenii.

6 Cu toate acestea, după ce vor fi ahrăniţi de bneamuri, iar Domnul îşi va ridica mâna către neamuri şi le va înălţa ca pe un steag, iar ccopiii lor vor fi purtaţi în braţe, iar fiicele lor vor fi purtate pe umeri, iată, aceste lucruri despre care s-a vorbit sunt vremelnice; căci aşa sunt legămintele Domnului cu strămoşii noştri; şi aceasta are însemnătate pentru noi în zilele care vor veni, precum şi pentru fraţii noştri care sunt din casa lui Israel.

7 Şi aceasta înseamnă că va veni un timp când, după ce toţi din casa lui Israel vor fi fost împrăştiaţi şi amestecaţi, Domnul Dumnezeu va ridica un popor puternic printre aneamuri, da, chiar pe faţa acestei ţări; şi prin el va fi seminţia noastră bîmprăştiată.

8 Iar după ce seminţia noastră va fi împrăştiată, Domnul Dumnezeu va începe să facă o lucrare aminunată printre bneamuri, care va fi de mare cpreţ pentru seminţia noastră; prin urmare, este ca şi când ar fi hrăniţi de neamuri şi purtaţi pe braţele şi pe umerii lor.

9 Şi aceasta va fi, de asemenea, de apreţ şi pentru neamuri; şi nu numai pentru neamuri, dar şi bpentru toţi cei din ccasa lui Israel pentru ca dlegămintele Tatălui Cerului cu Avraam să fie cunoscute, zicând: În eseminţia ta vor fi toate neamurile pământului fbinecuvântate.

10 Şi aş vrea, fraţii mei, ca voi să ştiţi că toate seminţiile de pe pământ nu pot fi binecuvântate decât dacă El Îşi va adezvălui braţul în faţa naţiunilor.

11 Prin urmare, Domnul Dumnezeu Îşi va dezvălui braţul în faţa tuturor naţiunilor, înfăptuind legămintele Sale şi Evanghelia Sa pentru cei care sunt din casa lui Israel.

12 Prin urmare, El îi va scoate iarăşi din robie, iar ei vor fi aadunaţi laolaltă în ţara moştenirii lor; şi vor fi scoşi din obscuritate şi din bîntuneric; şi vor şti că cDomnul este dSalvatorul şi Mântuitorul lor, cel ePuternic al lui Israel.

13 Iar sângele bisericii aceleia mari şi aodioase, care este curva întregului pământ, se va întoarce împotriva propriilor lor capete; căci ei se vor blupta unii cu alţii, iar sabia din cpropria lor mână va cădea pe propriile lor capete şi ei se vor îmbăta cu propriul lor sânge.

14 Şi fiecare anaţiune care va purta război împotriva ta, o, casă a lui Israel, va fi întorsă una împotriva alteia, iar ele vor bcădea în groapa pe care au săpat-o ca să prindă în cursă poporul Domnului. Şi toată acea cluptă împotriva Sionului va fi nimicită, iar curva aceea mare, care a stricat căile drepte ale Domnului, da, biserica aceea mare şi odioasă, se va prăbuşi în dţărână şi mare va fi căderea ei.

15 Căci iată, a spus profetul, cu mare iuţeală vine timpul când Satana nu va mai avea nici o putere asupra inimilor copiilor oamenilor; căci curând va veni ziua aceea când toţi cei mândri şi cei care fac răutăţi vor fi ca amiriştea; şi vine ziua când ei trebuie să fie barşi.

16 Căci curând va veni timpul când întreaga amânie a lui Dumnezeu se va revărsa asupra tuturor copiilor oamenilor; căci El nu va îngădui ca cei păcătoşi să-i nimicească pe cei drepţi.

17 Prin urmare, El îi va aapăra pe cei bdrepţi cu puterea Sa, chiar dacă mânia Sa întreagă se va revărsa, iar cei drepţi vor fi apăraţi prin nimicirea duşmanilor lor prin foc. Prin urmare, cei drepţi nu trebuie să se teamă; căci aşa a spus profetul, că ei vor fi salvaţi, de va trebui chiar prin foc.

18 Iată, fraţii mei, vă spun vouă că aceste lucruri trebuie să se întâmple curând; da, chiar sânge şi foc şi abur de fum trebuie să vină; şi aceasta trebuie să se întâmple pe faţa acestui pământ; şi vine asupra oamenilor potrivit trupului, dacă ei îşi vor împietri inimile împotriva Celui Sfânt al lui Israel.

19 Căci iată, cei drepţi nu vor pieri; căci acel timp trebuie să vină cu siguranţă, când toţi cei care luptă împotriva Sionului vor fi alungaţi.

20 Iar Domnul va pregăti cu siguranţă o cale pentru poporul Său, pentru îndeplinirea cuvintelor lui Moise, care a glăsuit, zicând: Domnul Dumnezeu va ridica un aprofet pentru voi, ca şi pentru mine; pe El trebuie să-L ascultaţi în toate lucrurile pe care El vi le va spune. Şi se va întâmpla că toţi aceia care nu-L vor asculta pe profet vor fi balungaţi dintre oameni.

21 Şi acum eu, Nefi, vă vestesc că acest aprofet despre care Moise a vorbit era Cel Sfânt al lui Israel ; prin urmare, bjudecata Sa va fi dreaptă—

22 Iar cei drepţi nu trebuie să se teamă, căci nu ei sunt cei care vor fi făcuţi de ruşine. Ci este împărăţia diavolului, care va fi ridicată printre copiii oamenilor, împărăţie care va fi întemeiată printre cei care sunt de-ai cărnii—

23 Căci curând va veni timpul când toate abisericile care sunt construite pentru câştig şi acelea care sunt construite ca să capete putere asupra trupului şi acelea care sunt construite ca să devină bplăcute în ochii lumii şi acelea care caută plăcerea cărnii şi lucrurile lumeşti şi să facă tot felul de nedreptăţi; da, în sfârşit, toţi aceia care aparţin împărăţiei diavolului, sunt cei care trebuie să se teamă şi să ctremure şi să se cutremure; ei sunt aceia care vor trebui să fie doborâţi în ţărână; ei sunt aceia care vor trebui să fie dmistuiţi de foc ca miriştea; şi aşa este după spusele profetului.

24 Şi cu repeziciune vine timpul când cei drepţi trebuie să fie conduşi ca aviţeii din staul, şi Cel Sfânt al lui Israel trebuie să domnească precum un stăpân şi cu tărie şi cu putere şi cu mare slavă.

25 Şi El îşi aadună copiii Lui din cele patru colţuri ale lumii; şi El numără oile Lui, iar ele Îl cunosc pe El; şi va exista o singură turmă şi un singur bpăstor; iar El îşi va hrăni oile, iar ele vor găsi chrană în El.

26 Şi datorită neprihănirii poporului Său, aSatana nu are nici o putere; prin urmare, el nu poate fi lăsat liber timp de bmulţi ani; căci el nu are putere asupra inimilor oamenilor, căci ei trăiesc în dreptate, iar Cel Sfânt al lui Israel cdomneşte.

27 Şi acum iată, eu, Nefi, vă spun vouă că toate aceste lucruri trebuie să vină potrivit trupului.

28 Dar iată, toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele vor locui în linişte în Cel Sfânt al lui Israel, dacă se vor apocăi.

29 Şi acum eu, Nefi, închei; căci nu îndrăznesc să spun mai mult despre aceste lucruri.

30 Prin urmare, fraţii mei, aş vrea ca voi să credeţi că lucrurile care au fost scrise pe aceste aplăci de aramă sunt adevărate; iar ele poartă mărturie că omul trebuie să fie supus poruncilor lui Dumnezeu.

31 Prin urmare, nu trebuie să credeţi că eu şi tatăl meu suntem singurii care am mărturisit şi care am propovăduit. Prin urmare, dacă veţi fi supuşi aporuncilor şi veţi răbda până la sfârşit, veţi fi salvaţi în ziua de pe urmă. Şi aşa este aceasta. Amin.