1 Nīfai 22
kimuʻa hoko

Vahe 22

ʻE fakamovetevete ʻa ʻIsileli ʻi he funga ʻo e māmaní kotoa—ʻE tauhi mo fafangaʻi ʻe he kau Senitailé ʻa ʻIsileli ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí—ʻE tānaki mai ʻa ʻIsileli mo fakahaofi, pea ʻe tutu ʻa e kau fai angahalá ʻo hangē ko e veve—ʻE fakaʻauha ʻa e puleʻanga ʻo e tēvoló, pea ʻe haʻi ʻa Sētane. Taʻu 588–570 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, hili ʻeku lau ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia naʻe tongitongi ʻi he ngaahi apeleti ʻo e palasá, naʻe haʻu kiate au ʻa hoku ngaahi tokouá, ʻo nau pehē mai kiate au: Ko e hā hono ʻuhinga ʻo e ngaahi meʻá ni, ʻa ia kuó ke laú? Vakai, ʻe ʻiloʻi nai ia ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa ʻoku fakalaumālie, ʻa ia ʻe hoko ʻo fakatatau ki he laumālié kae ʻikai ko e kakanó?

2 Pea ko au, Nīfai, naʻá ku pehē ange kiate kinautolu: Vakai naʻe afakahā ia ki he palōfitá ʻe he leʻo ʻo e bLaumālié; he ʻoku fakahā ʻi he Laumālié ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki he kau cpalōfitá, ʻa ia ʻe hoko ki he fānau ʻa e tangatá ʻo fakatatau ki he kakanó.

3 Ko ia, ko e ngaahi meʻa ʻa ia kuó u laú ko e ngaahi meʻa ia ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ʻoku afakamatelie mo fakalaumālie fakatouʻosi; ko e fale ʻo ʻIsilelí ʻe ʻi ai pē ʻa e taimi ʻe bfakamovetevete ai, ki he funga kotoa ʻo e māmaní, kae ʻumaʻā foki ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē.

4 Pea vakai, ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi kuo ʻikai toe ʻilo ki ai ʻa kinautolu ʻoku ʻi Selūsalemá. ʻIo, ko e konga lahi ange ʻo e ngaahi afaʻahinga kotoa pē kuo btataki atu; pea kuo fakamovetevete ki hē mo ē ʻi he ngaahi cmotu ʻo e tahí; pea ko e feituʻu ʻoku nau ʻi aí ʻoku ʻikai ʻiloʻi ʻe ha toko taha ʻiate kitautolu, ka ʻoku tau ʻiloʻi pē kuo tataki atu ʻa kinautolu.

5 Pea hili honau tataki atú, ko e ngaahi meʻá ni kuo kikiteʻi ʻo kau kiate kinautolu, kae ʻumaʻā foki mo kinautolu kotoa pē ʻa ia ʻe fakamovetevete mo veuveuki ʻamui, koeʻuhi koe Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí; he te nau fakafefeka honau lotó kiate ia; ko ia, ʻe fakamovetevete ai ʻa kitautolu ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē pea ʻe afehiʻanekinaʻi ʻa kinautolu ʻe he kakai kotoa pē.

6 Ka neongo iá, ʻo ka hili honau atauhi ʻe he kau bSenitailé, pea kuo hiki hake ʻe he ʻEikí ʻa hono toʻukupú ki he kau Senitailé ʻo fokotuʻu hake ʻa kinautolu ke hoko ko ha fuka, pea kuo fua ʻenau cfānaú ʻi honau ngaahi nimá, pea kuo fua honau ngaahi ʻofefiné ʻi honau umá, vakai, ʻoku fakamāmani ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia kuo lau ki aí; he ʻoku pehē ʻa e ngaahi fuakava ʻa e ʻEikí ki heʻetau ngaahi tamaí; pea ʻoku ʻuhinga ia kiate kitautolu ʻi he ngaahi ʻaho ʻamuí, kae ʻumaʻā foki hotau kāinga kotoa pē ʻa ia ʻoku ʻo e fale ʻo ʻIsilelí.

7 Pea ko hono ʻuhingá ʻe hokosia ʻa e taimi ʻo ka hili ʻa e fakamovetevete mo e veuveuki ʻo e fale kotoa ʻo ʻIsilelí, ʻe hiki hake ai ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ha puleʻanga mālohi ʻi he kau aSenitailé, ʻio, ʻi he funga ʻo e fonua ko ʻení; pea ʻe bfakamovetevete ʻe kinautolu ʻa hotau hakó.

8 Pea ʻo ka ʻosi ʻa e fakamovetevete ʻo hotau hakó, ʻe hanga leva ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻo fai ha ngāue afakaofo ʻi he kau bSenitailé, ʻa ia ʻe fuʻu cmahuʻinga lahi ki hotau hakó; ko ia, ʻoku fakatatau ia ki honau tauhi ʻe he kau Senitailé pea mo honau fua ʻi honau nimá pea ʻi honau umá.

9 Pea ʻe toe amahuʻinga foki ia ki he kau Senitailé; kae ʻikai ki he kau Senitailé pē kā bki he cfale kotoa ʻo ʻIsilelí, ke fakahā ʻa e ngaahi dfuakava kuo fai ʻe he Tamai ʻo e langí kia ʻĒpalahame, ʻo pehē: ʻE tupu ʻi ho ehakó hono ftāpuekina ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmaní.

10 Pea ʻoku ou fakaʻamu, ʻe hoku ngaahi tokoua, ke mou ʻiloʻi ʻe ʻikai lava ke monūʻia ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmani kae ʻoua kuó ne afakahā hono toʻukupú ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē.

11 Ko ia, ʻe hanga ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻo fakahā ʻa hono toʻukupú ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻi hono fakahoko ʻene ngaahi fuakavá mo ʻene ongoongoleleí kiate kinautolu ʻoku ʻo e fale ʻo ʻIsilelí.

12 Ko ia, te ne toe ʻomi ʻa kinautolu mei he nofo pōpulá, pea ʻe atānaki fakataha ʻa kinautolu ki he ngaahi fonua ʻo honau tofiʻá; pea ʻe ʻomi ʻa kinautolu mei he kakapú pea mei he bfakapoʻulí; pea te nau ʻiloʻi ko e cʻEikí ʻa honau dFakamoʻuí mo honau Huhuʻí, ko e eTokotaha Māfimafi ʻo ʻIsilelí.

13 Pea ko e toto ʻo e fuʻu siasi lahi mo afakalieliá, ʻa ia ko e feʻauaki ʻo e māmani kotoa pē, ʻe foki mai ki honau ʻulu ʻonautolú; koeʻuhi he te nau bfetauʻaki ʻiate kinautolu, pea ʻe tō ʻa e heletā ʻo chonau nimá ki honau ʻulu ʻonautolú, pea te nau konā ʻi honau toto pē ʻonautolú.

14 Pea ko e apuleʻanga kotoa pē ʻe tauʻi koé, ʻE fale ʻo ʻIsileli, te nau fetauʻaki ʻiate kinautolu, pea te nau b ki he luo naʻa nau keli ke tauheleʻi ʻa e kakai ʻo e ʻEikí. Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe ctauʻi ʻa Saioné ʻe fakaʻauha ʻa kinautolu, pea ko e fuʻu feʻauaki lahi ko iá, ʻa ia kuó ne liliu kovi ʻa e ngaahi hāʻeleʻanga totonu ʻo e ʻEikí, ʻio, ʻa e fuʻu siasi lahi mo fakalielia ko iá, ʻe tō ia ki he defú pea ʻe lahi ʻaupito ʻa ʻene toó.

15 He vakai, ʻoku pehē ʻe he palōfitá, ʻoku vave mai ʻa e taimi ʻa ia ʻe ʻikai toe maʻu ai ʻe Sētane ha mālohi ki he loto ʻo e fānau ʻa e tangatá; he ʻoku haʻu vave ʻa e ʻaho ʻe tatau mo e aveve ʻa e kakai pōlepole kotoa pē pea mo kinautolu ʻoku fai koví; pea ʻoku haʻu ʻa e ʻaho kuo pau ke btutu ʻa kinautolu.

16 Koeʻuhi ʻoku haʻu vave ʻa e taimi ʻe lilingi hifo ʻa hono kakato ʻo e ahouhau ʻo e ʻOtuá ki he fānau kotoa pē ʻa e tangatá; koeʻuhí ʻe ʻikai te ne tuku ke fakaʻauha ʻe he kau fai angahalá ʻa e kau māʻoniʻoní.

17 Ko ia, te ne amaluʻi ʻa e kau bmāʻoniʻoní ʻi hono māfimafí, neongo ʻo kapau ʻe pau ke hoko mai ʻa hono kakato ʻo hono houhaú, pea maluʻi ai ʻa e kau māʻoniʻoní, ʻio ke fakaʻauha ai ʻa honau ngaahi filí ʻi he afi. Ko ia, ʻoku ʻikai ʻaonga ke manavahē ʻa e kau māʻoniʻoní; he naʻe pehē ʻe he palōfitá, ʻe fakahaofi ʻa kinautolu neongo pē ʻo kapau ʻe fai ia ʻaki ʻa e afi.

18 Vakai, ʻe hoku ngaahi tokoua, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke hoko vave mai ʻa e ngaahi meʻá ni; ʻio, naʻa mo e toto, mo e afi, mo e kakapu ʻo e ʻahu kuo pau ke hoko; pea kuo pau ke hoko ia ʻi he funga ʻo e māmani ko ʻení; pea ʻe hoko mai ia ki he faʻahinga ʻo e tangatá ʻo fakatatau ki he kakanó ʻo kapau te nau fakafefeka honau lotó ki he Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí.

19 He vakai, ʻe ʻikai ʻauha ʻa e kau māʻoniʻoní; he kuo pau ke hoko mai ʻa e taimi ko kinautolu kotoa pē ʻoku tauʻi ʻa Saioné ʻe motuhi atu ʻa kinautolu.

20 Pea kuo pau ʻe teuteu ʻe he ʻEikí ha hala ki hono kakaí, ke fakahoko ai ʻa e ngaahi lea ʻa Mōsesé, ʻa ia naʻá ne lea ʻaki, ʻo pehē: ʻE fokotuʻu hake ha apalōfita ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá kiate kimoutolu, ʻo hangē pē ko aú; ke mou fanongo kiate ia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē te ne lea ʻaki kiate kimoutolú. Pea ʻe hoko ʻo pehē ko kinautolu kotoa pē ʻe ʻikai fanongo ki he palōfita ko iá, ʻe bmotuhi atu ia mei he kakaí.

21 Pea ko ʻeni ko au, Nīfai, ʻoku ou fakahā kiate kimoutolu, ko e apalōfita ko ia ʻa ia naʻe lau ki ai ʻa Mōsesé ko e Tokotaha Māʻoniʻoni ia ʻo ʻIsilelí; ko ia, te ne fai ʻa e bfakamāú ʻi he māʻoniʻoni.

22 Pea ʻoku ʻikai ʻaonga ke manavahē ʻa e kau māʻoniʻoní, he ko kinautolu ia ʻa ia ʻe ʻikai veuveukí. Ka ko e puleʻanga ia ʻo e tēvoló, ʻa ia ʻe langa hake ʻi he fānau ʻa e tangatá, ʻa ia ko e puleʻanga kuo fokotuʻu ʻiate kinautolu ʻoku nau ʻi he kakanó—

23 Koeʻuhi ʻe hoko vave mai ʻa e taimi ko e ngaahi asiasi kotoa pē kuo fokotuʻu ke fakatupu koloá mo ia kotoa pē kuo fokotuʻu ke maʻu ha mālohi ki he kakanó, mo ia kotoa pē kuo fokotuʻu ke bmanakoa ʻi he vakai ʻa e māmaní, pea mo kinautolu ʻoku fekumi ki he ngaahi holi kovi ʻo e kakanó mo e ngaahi meʻa ʻo e māmaní, mo nau fai ʻa e ngaahi angahala kehekehe kotoa pē; ʻio, kae tautautefito, kiate kinautolu kotoa pē ʻoku kau ki he puleʻanga ʻo e tēvoló ko ia ia ʻa kinautolu ʻoku totonu ke manavahē mo tetetete mo cteketekelili; ko ia ia ʻa kinautolu kuo pau ke tuku hifo ke māʻulalo ʻi he efú; ko ia ia ʻa kinautolu kuo pau ke dvela ʻo ʻosi ʻo hangē ko e vevé; pea ʻoku fakatatau ʻeni mo e ngaahi lea ʻa e palōfitá.

24 Pea ʻoku haʻu vave ʻa e taimi kuo pau ke tataki ʻa e kau māʻoniʻoní ʻo hangē ko e fanga aʻuhikiʻi pulu ʻo e fale fafangá, pea kuo pau ke pule ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí ʻi he pule aoniu, mo e māfimafi, mo e mālohi pea mo e fuʻu nāunau lahi.

25 Pea te ne atānaki fakataha mai ʻa ʻene fānaú mei he ngaahi vahe ʻe fā ʻo e māmaní; pea ʻokú ne lau ʻa ʻene fanga sipí, pea ʻoku nau ʻiloʻi ia; pea ʻe ʻi ai ʻa e lotoʻā sipi pē taha mo e btauhi pē taha; pea te ne fafanga ʻa ʻene fanga sipí, pea te nau maʻu ʻiate ia ha cngoue maʻuiʻui.

26 Pea koeʻuhi ko e māʻoniʻoni ʻa hono kakaí, ʻoku ʻikai maʻu ai ʻe aSētane ha mālohi; ko ia, ʻoku ʻikai lava ke vete ange ia ʻi he ngaahi taʻu blahi; koeʻuhi ʻoku ʻikai te ne maʻu ha mālohi ki he loto ʻo e kakaí, he ʻoku nau nonofo ʻi he māʻoniʻoni, pea ʻoku cpule ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí.

27 Pea ko ʻeni vakai, ko au, Nīfai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke hoko ʻa e ngaahi meʻá ni ʻo fakatatau ki he kakanó.

28 Kae vakai, ko e ngaahi puleʻanga, mo e ngaahi faʻahinga, mo e ngaahi lea, mo e kakai kotoa pē ʻe nofo malu ʻi he Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí ʻo kapau te nau afakatomala.

29 Pea ko ʻeni ko au, Nīfai, ʻoku ou fakaʻosi; he ʻoku ou manavahē ke toe fakamatala ʻo lahi ange ki he ngaahi meʻá ni.

30 Ko ia, ʻe hoku kāinga, ʻoku ou fakaʻamu ke mou tui ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuo tohi ki he ngaahi apeleti ʻo e palasá; pea ʻoku nau fakamoʻoni kuo pau ke talangofua ha tangata ki he ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá.

31 Ko ia, ʻoku ʻikai ʻaonga ke mou mahalo ʻoku ngata pē ʻiate au mo ʻeku tamaí ʻa e faʻahinga kuo fakamoʻoni pea mo akonaki ʻaki ʻa e ngaahi meʻa ní. Ko ia, kapau te mou talangofua ki he ngaahi afekaú, pea kātaki ki he ngataʻangá, ʻe fakamoʻui ʻa kimoutolu ʻi he ʻaho fakaʻosí. Pea ʻoku pehē pe. ʻĒmeni.