Szentírások
1 Nefi 22
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

22. Fejezet

Izráelt az egész föld színén szétszórják – A nemzsidók gondozzák és táplálják Izráelt az evangéliummal az utolsó napokban – Izráelt összegyűjtik és megszabadítják, és a gonoszok elégnek, mint a tarló – Az ördög királysága elpusztul és a Sátánt megkötözik. Mintegy Kr.e. 588–570.

1 És most lőn, hogy miután én, Nefi felolvastam ezeket a arézlemezekre vésett dolgokat, fivéreim hozzám jöttek és ezt kérdezték tőlem: Mit jelentenek ezek a dolgok, amiket felolvastál? Íme, azon dolgok szerint kell-e őket érteni, melyek lelkiek, amelyek a lélek és nem a test szerint történnek majd?

2 És én, Nefi ezt mondtam nekik: Íme, a aLélek hangja bnyilvánította ki őket a prófétának; mert a Lélek tudat minden olyan dolgot a cprófétákkal, ami az emberek fiaival a test szerint bekövetkezik.

3 Tehát a dolgok, melyekből felolvastam, olyan dolgok, melyek mind a atesti, mind a lelki dolgokra vonatkoznak; mert úgy tűnik, hogy Izráel háza előbb vagy utóbb szét lesz bszórva az egész föld színén, és minden nemzet között.

4 És íme, sokan vannak, akik már most elvesztek azok tudomásából, akik Jeruzsálemben vannak. Igen, minden atörzsnek legnagyobb részét belvezették; és ide s tova szórták szét őket a ctenger szigetein; és hogy hol vannak, senki nem tudja közülünk, csak azt tudjuk, hogy elvezették őket.

5 És minek utána elvezették őket, megjövendölték velük kapcsolatban ezeket a dolgokat, és mindazokkal kapcsolatban is, akik ezután szóratnak szét és keverednek, Izráel Szentje miatt; mert ellene fogják megkeményíteni a szívüket; tehát szétszóratnak minden nemzet között, és minden ember agyűlölni fogja őket.

6 Mégis, miután a anemzsidók bgondjaikba vették őket, és az Úr felemelte kezét a nemzsidókhoz, és zászlóként felállította őket, és cfiaikat karjaikban hordozták és leányaikat vállukon hordozták, íme, ezek a dolgok, melyekről szóltak, szó szerintiek; mert ilyenek az Úrnak atyáinkkal kötött szövetségei; és ez minket jelent az eljövendő napokban, és testvéreinket is, akik Izráel házából valók.

7 És azt jelenti, hogy eljön majd az idő, hogy miután egész Izráel háza szétszóratott és keveredett, az Úristen egy hatalmas nemzetet támaszt a anemzsidók között, igen, méghozzá ezen föld színén; és a mi magunk általuk bszóratik majd szét.

8 És miután magunk szétszóratott, az Úristen egy acsodálatos munka elvégzéséhez kezd majd a bnemzsidók között, ami nagy cértékkel bír majd magunk számára; ez tehát ahhoz van hasonlítva, amint a nemzsidók gondjaikba veszik, valamint karjaikban és vállukon hordozzák őket.

9 És ez nagy aértékkel bír majd a nemzsidók számára is; de nemcsak a nemzsidóknak, hanem Izráel begész cházának is, mert tudatja a mennyek Atyjának Ábrahámmal kötött dszövetségeit, mondván: a te emagodban fáldatik meg a föld minden nemzetsége.

10 És szeretném, testvéreim, ha tudnátok, hogy a föld minden nemzetségét nem lehet megáldani, ha nem fedi fel akarját minden nemzet szeme előtt.

11 Az Úristen tehát hozzákezd, hogy minden nemzet szeme előtt felfedje karját, előhozva szövetségeit és evangéliumát azoknak, akik Izráel házából valók.

12 Ismét kihozza tehát őket a fogságból és aösszegyűjti őket örökségük földjeire; és kihozza őket a homályból és a bsötétségből; és akkor majd tudni fogják, hogy az cÚr a dSzabadítójuk és a Megváltójuk, eIzráel Hatalmasa.

13 És a vére annak a ahatalmas és utálatos egyháznak, mely az egész föld paráznája, saját fejük ellen fordul; mert maguk között bháborúznak, és csaját kezük kardja hull majd a saját fejükre, és saját vérüktől részegednek meg.

14 És minden anemzet, amely ellened háborúzik, Ó Izráel háza, egymás ellen fordíttatik, és bbeleesnek abba a verembe, amelyet azért ástak, hogy tőrbe csalják az Úr népét. És mindenki elpusztul, aki Sion ellen charcol, és az a hatalmas parázna, aki elferdítette az Úrnak helyes útjait, igen, az a hatalmas és utálatos egyház, a dporba omlik, és nagy lesz annak bukása.

15 Mert íme, mondja a próféta, gyorsan eljön az idő, amikor a Sátánnak nem lesz több hatalma az emberek gyermekeinek szíve felett; mert hamarosan eljön a nap, amikor minden kevély, és mindenki, aki gonoszul cselekszik, olyan lesz, mint a atarló; és eljön a nap, amikor el kell bégniük.

16 Mert hamarosan eljön az idő, amikor Isten aharagjának teljessége kiömlik az emberek gyermekeinek összességére; mert nem tűri, hogy a gonoszok elpusztítsák az igazlelkűeket.

17 Hatalma által amegőrzi tehát az bigazlelkűeket, még akkor is, ha úgy lészen, hogy haragja teljességének el kell jönnie, és az igazlelkűeket meg kell őrizni, még úgy is, hogy ellenségeiket tűz pusztítja el. Az igazlelkűeknek tehát nem kell félniük, mert így szól a próféta, megszabadítják őket, még akkor is, ha ez tűz által történik.

18 Íme, fivéreim, azt mondom nektek, hogy mindezen dolgoknak rövidesen be kell következniük, igen, méghozzá vérnek, és tűznek, és füstpárának kell eljönnie; és ennek szükségképpen ezen föld színén kell lennie; és ez a test szerint jön el az emberekhez, ha úgy lészen, hogy megkeményítik a szívüket Izráel Szentje ellen.

19 Mert íme, az igazlelkűek nem fognak elveszni; mert biztosan eljön az idő, amikor mindazok, akik Sion ellen harcolnak, kivágatnak.

20 És az Úr biztosan el fog készíteni népe számára egy utat, Mózes szavainak betöltésére, melyeket szólt, mondván: aPrófétát támaszt nektek az Úr, Istenetek, hozzám hasonlót; őt halljátok meg minden dologban, amit csak mond nektek. És lészen, hogy mindazok, akik nem akarják meghallani ezt a prófétát, bkivágatnak a nép közül.

21 És most én, Nefi kijelentem nektek, hogy ez a apróféta, akiről Mózes szólt, Izráel Szentje volt; igazlelkűségben fog tehát bítéletet tartani.

22 És az igazlelkűeknek nem kell félniük, mert ők azok, akiket nem pusztítanak el. Hanem az ördög királysága, amely az emberek gyermekei között lesz felállítva, mely királyságot azok között alapítják, akik a testben vannak –

23 Mert gyorsan eljön majd az idő, amikor minden aegyház, mely azért lett felállítva, hogy nyerészkedjen, és mindazok, melyek azért épültek, hogy hatalmat nyerjenek a test felett, és azok, akik azért lettek felállítva, hogy bnépszerűek legyenek a világ szemében, és azok, akik a test kívánságait és a világ dolgait keresik, és hogy mindenféle gonoszságot cselekedjenek; igen, egyszóval mindazok, akik az ördög királyságához tartoznak, ők azok, akiknek félni, és remegni és creszketni kell majd; ők azok, akiket a porba döntenek; ők azok, akiket, mint a tarlót meg kell hogy demésszenek; és ez a próféta szavai szerint van.

24 És gyorsan eljön az idő, amikor elő kell vezetni az igazlelkűeket, mint az istálló aborjait, és Izráel Szentjének uralkodnia kell fennhatósággal, és erővel, és hatalommal és nagy dicsőséggel.

25 És aösszegyűjti gyermekeit a föld négy szegletéből; és megszámlálja juhait és azok ismerik őt; és lesz egy nyáj és egy bpásztor; és ő eteti juhait, és őbenne lelnek clegelőre.

26 És népének igazlelkűsége miatt, aSátánnak nem lesz hatalma; tehát bsok éven át nem lehet majd szabadon; mert nincs hatalma az emberek szíve felett, mert azok igazlelkűségben élnek és Izráel Szentje curalkodik.

27 És most íme, én, Nefi azt mondom nektek, hogy mindezen dolgoknak a test szerint kell eljönnie.

28 De íme, minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép biztonságban él majd Izráel Szentjével, ha úgy lészen, hogy abűnbánatot tartanak.

29 És most én, Nefi bevégzem ezt; mivel még nem merek tovább beszélni ezen dolgokat illetően.

30 Tehát fivéreim, szeretném, ha megfontolnátok, hogy a dolgok, melyeket a arézlemezekre írtak, igazak; és bizonyságot tesznek róla, hogy az embernek engedelmeskedni kell Isten parancsolatainak.

31 Nem kell tehát azt gondolnotok, hogy én és atyám vagyunk az egyetlenek, akik bizonyságot tettek és tanították is ezeket. Ha tehát engedelmeskedtek a aparancsolatoknak és mindvégig kitartotok, akkor megszabadultok az utolsó napon. És ez így van. Ámen.