1 Нефи 22
Изтеглени файлове
Цялата книга (PDF)
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Глава 22

Израил ще бъде разпръснат по цялото лице на земята. Езичниците ще закърмят и подхранват Израил с Евангелието в последните дни. Израил ще бъде събран и спасен, а грешните ще изгорят като стърнище. Царството на дявола ще бъде разрушено, а Сатана ще бъде завързан. Около 588–570 г. пр. Хр.

1 И сега стана така, че след като аз, Нефи, бях прочел тези неща, които бяха издълбани на аплочите от пиринч, братята ми дойдоха при мене и ми казаха: Какво означават тези неща, които прочете? Ето, трябва ли те да бъдат разбрани като духовни неща, които ще станат според духа, а не според плътта?

2 И аз, Нефи, им казах: Ето, те бяха апроявени на пророка чрез гласа на бДуха; защото чрез Духа стават знайни на впророците всички неща, които ще споходят чедата човешки според плътта.

3 Ето защо, нещата, за които съм прочел, са неща, принадлежащи на нещата и атленни и духовни; защото изглежда, че домът Израилев рано или късно ще бъде бразпръснат по цялото лице на земята и също сред всички народи.

4 И ето, има мнозина, които са вече загубени за знанието на онези, които са в Ерусалим. Да, по-голямата част от всички аплемена са били боткарани надалеч и пръснати насам-натам по востровите в морето; и къде са, никой от нас не знае, освен че знаем, че те са били отведени надалеч.

5 И откакто те са били отведени надалеч, тези неща са били пророкувани относно тях и също относно всички онези, които по-късно ще бъдат разпръснати и объркани заради Светия Израилев; защото срещу Него те ще вкоравят сърцата си; ето защо, те ще бъдат разпръснати сред всички народи и ще бъдат амразени от всички човеци.

6 При все това, след като бъдат аотгледани от безичниците и Господ простре ръката Си към езичниците, и ги издигне като знаме, и вдецата им бъдат носени на ръцете им, и дъщерите им носени на раменете им, ето, тези неща, за които се говори, ще станат; понеже такива са заветите Господни с бащите ни; и това се отнася за нас в идните дни, също и за всичките ни братя, които са от дома Израилев.

7 И това означава, че идва времето, когато, след като домът Израилев е бил разпръснат и объркан, Господ Бог ще въздигне един могъщ народ сред аезичниците, да, тъкмо по лицето на тази земя; и от тях потомството ни ще бъде бразпръснато.

8 И след като потомството ни бъде разпръснато, Господ Бог ще продължи да върши ачудно дело сред безичниците, което ще бъде от голяма вценност за потомството ни; ето защо, това е оприличено с тяхното хранене от езичниците и носенето им на ръце и на рамене от тях.

9 И това също ще бъде аценно за езичниците; и не само за езичниците, а и бза целия вдом Израилев за разкриването на гзаветите на Отца от небесата с Авраама, казвайки: В твоето дпотомство ще бъдат еблагословени всичките племена на земята.

10 И аз бих желал, братя мои, да знаете, че всички племена на земята не могат да бъдат благословени, освен ако Той не азапретне ръката Си пред очите на народите.

11 Ето защо, Господ Бог ще продължи да запрята ръката Си пред очите на всички народи, осъществявайки Неговите завети и Евангелието Си за онези, които са от дома Израилев.

12 Затова Той ще ги изведе отново от пленничество и те ще бъдат асъбрани заедно в земите на тяхното наследство; и те ще бъдат извадени от забвението и бмрака; и те ще узнаят, че вГоспод е техният гСпасител и техният Изкупител, дМогъщият Израилев.

13 И кръвта на онази огромна и амерзка църква, която е блудницата на цялата земя, ще се обърне върху собствените им глави; защото те ще бвоюват помежду си, и мечът от връцете им ще падне върху собствените им глави и те ще се опият със собствената си кръв.

14 И всички анароди, които воюват срещу тебе, о, доме Израилев, ще се обърнат един срещу друг и те ще бпаднат в ямата, която изкопаха, за да хванат в клопка Господния народ. И всички онези, които се вбият против Сион, ще бъдат унищожени, и онази велика блудница, която е извратила правите пътища Господни, да, онази огромна и мерзка църква ще рухне в гпраха и голямо ще бъде падението ѝ.

15 Защото ето, казва пророкът, бързо идва времето, когато Сатана не ще има повече власт над сърцата на чедата човешки; защото денят идва скоро, когато всички горделиви и онези, които вършат нечестие, ще бъдат като астърнище; и идва денят, когато те трябва да бъдат бизгорени.

16 Защото скоро идва времето, когато пълнотата на Божия агняв ще се излее върху всичките чеда човешки; понеже Той не ще изтърпи нечестивите да унищожат праведните.

17 Ето защо, Той ще азапази бправедните чрез силата Си, дори и ако е тъй, че трябва пълнотата на гнева Му да се излее и праведните да бъдат запазени, чак до унищожаване на враговете им с огън. Ето защо, праведните няма защо да се страхуват; защото така каза пророкът, те ще бъдат спасени, даже ако е тъй, че е чрез огън.

18 Ето, братя мои, аз ви казвам, че тези неща ще станат скоро; да, тъкмо кръв и огън, и па́ри от дим трябва дойдат; и нужно е това да стане по лицето на тази земя; и това ще стане с човеците според плътта, ако е тъй, че те вкоравят сърцата си против Светия Израилев.

19 Защото ето, праведните няма да погинат, защото със сигурност трябва да дойде времето, когато всички онези, които се бият срещу Сион, ще бъдат отхвърлени.

20 И Господ непременно ще подготви пътя за народа си в изпълнение на словата на Моисей, които той изрече, казвайки: Един апророк вашият Господ Бог ще въздигне за вас, такъв като мене; него ще слушате във всичко, каквото ви каже. И ще стане така, че всички онези, които не послушат този пророк, ще бъдат ботхвърлени от средата на народа.

21 И сега, аз, Нефи, ви заявявам, че този апророк, за когото говорѝ Моисей, беше Светият Израилев; затова Той ще раздава бправосъдие в праведност.

22 И праведните не е нужно да се страхуват, защото те са онези, които не ще бъдат объркани, а тъкмо царството на дявола, което ще бъде изградено сред чедата човешки, което царство е установено сред онези, които са в плътта;

23 защото бързо ще дойде времето, когато всички ацъркви, които са изградени за обогатяване, и всички онези, които са изградени за сдобиване с власт над плътта, и онези, които са изградени, за да станат бизвестни в очите на света, и онези, които търсят плътските страсти и светските неща, и да вършат всякакъв вид беззаконие; да, накрая всички онези, които принадлежат към царството на дявола, те са тези, които трябва да се страхуват, да треперят и да се втресат; те са тези, които трябва да бъдат сведени ниско в праха; те са тези, които трябва да бъдат гунищожени като стърнище; и това е според словата на пророка.

24 И бързо идва времето, когато праведните трябва да бъдат изведени като ателета от обора и когато Светият Израилев трябва да царува и господства с мощ, и със сила, и велика слава.

25 И Той асъбира чедата си от четирите краища на земята; и Той преброява овцете Си, и те Го познават; и ще има едно стадо и един бпастир; и Той ще храни овцете си и в Него те ще намерят впаша.

26 И поради праведността на Неговия народ аСатана няма власт; ето защо, той няма да може да бъде отвързан в продължение на бмного години; понеже той няма власт над сърцата на людете, защото те живеят в праведност и Светият Израилев вцарува.

27 И сега, ето, аз, Нефи, ви казвам, че всички тези неща трябва да станат според плътта.

28 Но ето, всички народи, племена, езици и люде, ще живеят в безопасност със Светия Израилев, ако бъде тъй, че те се апокаят.

29 И сега, аз, Нефи, привършвам, тъй като не смея да говоря повече относно тези неща.

30 Затова, братя мои, аз бих желал да разберете, че нещата, които са написани на аплочите от пиринч, са истинни; и те свидетелстват, че човек трябва да се подчинява на заповедите Божии.

31 Ето защо, вие не трябва да мислите, че аз и баща ми сме единствените, които сме свидетелствали за тях и също поучавали за тях. Следователно, ако се подчините на азаповедите и устоите до края, вие ще бъдете спасени в последния ден. И тъй е. Амин.