1 Nephi 21
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Kabanata 21

  Magsisilbing ilaw sa mga Gentil ang Mesiyas at palalayain ang mga bihag—Sa kapangyarihan titipunin ang Israel sa mga huling araw—Ang mga hari ay kanilang magiging mga tagakandiling ama—Ihambing sa Isaias 49. Mga 588–570 B.C.

  1 At muli: Makinig, O kayong sambahayan ni Israel, lahat kayong nakahiwalay at itinaboy dahil sa kasamaan ng mga mangangaral ng aking mga tao; oo, lahat kayong nahiwalay, na ikinalat, na kabilang sa aking mga tao, O sambahayan ni Israel. Makinig, O mga apulo, sa akin, at makinig kayong mga tao sa bmalayo; tinawag ako ng Panginoon mula sa sinapupunan; mula sa sisidlan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan.

  2 At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na espada; sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako, at ginawa niya akong makinang na pana; sa kanyang lalagyan ng pana ay ikinubli niya ako;

  3 At sinabi sa akin: Ikaw ay aking atagapaglingkod, O Israel, na siyang aking ikaluluwalhati.

  4 Pagkatapos sinabi ko, ako’y gumagawang walang kabuluhan, aking ginugol ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan; tunay na ang aking kahatulan ay nasa Panginoon, at ang aking gantimpala ay nasa aking Diyos.

  5 At ngayon, wika ng Panginoon—na siyang anag-anyo sa akin mula sa sinapupunan na maging kanyang tagapaglingkod, upang dalhin muli si Jacob sa kanya—kahit na ang Israel ay hindi matipon, gayon pa man ako’y magiging maluwalhati sa mga mata ng Panginoon, at ang aking Diyos ang aking magiging lakas.

  6 At sinabi niya: Ito ay magaang na bagay na ikaw ay aking maging tagapaglingkod upang ibangon ang mga alipi ni Jacob, at panumbalikin ang mga labi ng Israel. Ibibigay rin kitang bpinaka-ilaw sa mga cGentil, upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa katapusan ng mundo.

  7 Ganito ang wika ng Panginoon, ang Manunubos ng Israel, na kanyang Banal, sa kanya na hinahamak ng tao, sa kanya na kinapopootan ng mga bansa, sa tagapaglingkod ng mga namamahala; ang mga hari ay makakikita at magsisibangon, mga prinsipe rin ay magsisisamba, dahil sa Panginoong tapat.

  8 Ganito ang wika ng Panginoon: Sa kalugud-lugod na panahon ay napakinggan kita, O mga pulo ng dagat, at sa araw ng kaligtasan ay tinulungan kita; at aking pangangalagaan ka, at ibibigay ko sa iyo ang aaking tagapaglingkod na pinakatipan sa mga tao, upang itatag ang mundo, upang ipamana ang mga mapanglaw na mana;

  9 Na maaari mong masabi sa mga abilanggo: Kayo’y magsilabas; sa kanila na mga nakaupo sa bkadiliman: Magpakita kayo. Sila’y magsisikain sa mga daan, at ang kanilang cpastulan ay magiging sa lahat ng dako sa kaitaasan.

  10 Sila’y hindi mangagugutom ni mangauuhaw man, hindi sila mangapapaso ng init ni ng araw man; sapagkat siya na may awa sa kanila ang papatnubay sa kanila, maging sa mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila.

  11 At aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok, at ang aking mga alansangan ay patataasin.

  12 At pagkatapos, O sambahayan ni Israel, masdan, ang mga aito ay manggagaling sa malayo; at narito, ang mga ito na nagmula sa hilaga at mula sa kanluran; at ang mga ito mula sa lupain ng Sinim.

  13 aMagsiawit, O kalangitan; at magalak, O mundo; sapagkat ang mga paa niyaong mga nasa silangan ay itatatag; at magsiawitan, O mga bundok; sapagkat hindi na sila mababagabag pa; sapagkat aaliwin ng Panginoon ang kanyang mga tao, at maaawa sa kanya na naghihirap.

  14 Subalit, masdan, sinabi ng Sion: Pinabayaan ako ng Panginoon, at kinalimutan ako ng aking Panginoon—subalit ipakikita niya na hindi gayon.

  15 Sapagkat malilimutan ba ng isang aina ang kanyang anak na pinasususo, na hindi siya maaawa sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, maaaring bmakalimot siya, gayon pa man hindi kita malilimutan, O sambahayan ni Israel.

  16 Masdan, aking inanyuan ka sa mga apalad ng aking mga kamay; ang iyong mga muog ay laging nasa harapan ko.

  17 Ang inyong mga anak ay magsisipagdali sa mga mangwawasak; at ang asumisira sa iyo ay aalisin mula sa iyo.

  18 Itingin mo ang iyong mga mata sa palibot, at masdan; lahat ng ito ay sama-samang anagtitipun-tipon, at paparito sila sa iyo. At yamang ako ay buhay, wika ng Panginoon, ikaw ay mabibihisan ng lahat ng yaon, na parang pinaka-gayak, at mabibigkisan ka ng mga yaon na tulad ng isang kasintahang babae.

  19 Sapagkat tungkol sa iyong mga sira at sa iyong mapapanglaw na dako, at sa iyong lupaing nawasak, maging ngayon ay totoong napakakipot dahil sa mga naninirahan; at silang nagsisakmal sa iyo ay mangalalayo.

  20 Ang iyong mga magiging anak, matapos mong mawala ang una, ay muling magsasabi sa iyong mga tainga: Ang lugar ay labis na makipot para sa akin; bigyan mo ako ng lugar upang aking matirahan.

  21 Pagkatapos sasabihin amo sa iyong puso: Sino ang nagbigay ng mga ito sa akin, nalalamang nawalan ako ng mga anak, at bnag-iisa, isang bihag, at lumalaboy na paroo’t parito? At sinong nagpalaki ng mga ito? Masdan, ako ay naiwang nag-iisa; ang mga ito, saan sila nanggaling?

  22 Ganito ang wika ng Panginoong Diyos: Masdan, itataas ko ang aking kamay sa mga aGentil, at itatayo ko ang aking bsagisag sa mga tao; at kakalungin nila ang iyong mga anak na lalaki sa kanilang mga cbisig, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat.

  23 At mga ahari ang iyong magiging mga btagakandiling ama, at ang kanilang mga reyna ay iyong mga tagakandiling ina; magsisiyukod sila sa iyo na ang kanilang mga mukha ay nasa lupa, at hihimurin ang alikabok ng iyong mga paa; at iyong makikilala na ako ang Panginoon; sapagkat ang mga cnaghihintay sa akin ay hindi mahihiya.

  24 Sapagkat makukuha ba sa makapangyarihan ang kanyang huli, o ang atalagang nabihag ay makalalaya?

  25 Subalit ganito ang wika ng Panginoon, maging ang mga bihag ng makapangyarihan ay kukunin, at ang huli ng kakila-kilabot ay makalalaya; sapagkat makikipaglaban ako sa kanya na nakikipaglaban sa iyo, at ililigtas ko ang iyong mga anak.

  26 At apakakainin ko sila na nang-aapi sa iyo ng kanilang sariling laman; at malalango sila ng kanilang sariling dugo gaya ng matamis na alak; at bmakikilala ng lahat ng tao na ako, ang Panginoon, ang iyong Tagapagligtas at iyong Manunubos, ang cMakapangyarihan ni Jacob.