Raštai
1 Nefio knyga 19


19 Skyrius

Nefis iš rūdos pagamina plokšteles ir užrašo savo žmonių istoriją. Izraelio Dievas ateis po šešių šimtų metų nuo to laiko, kai Lehis paliko Jeruzalę. Nefis pasakoja apie Jo kentėjimus ir nukryžiavimą. Žydai bus nekenčiami ir išsklaidyti iki paskutiniųjų dienų, kada jie sugrįš pas Viešpatį. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir buvo taip, kad Viešpats įsakė man, todėl aš pagaminau plokšteles iš rūdos, kad ant jų išraižyčiau savo žmonių metraštį. Ir ant aplokštelių, kurias padariau, išraižiau savo btėvo metraštį, ir taip pat mūsų keliavimus tyruose, ir savo tėvo pranašystes; ir taip pat ant jų išraižiau daugelį savo paties pranašysčių.

2 Ir tuo metu, kada jas gaminau, aš nežinojau, kad Viešpats man įsakys pagaminti ašitas plokšteles; todėl mano tėvo metraštis ir jo tėvų genealogija, ir didesnė dalis visų mūsų darbų tyruose yra išraižyti ant tų pirmųjų plokštelių, apie kurias esu kalbėjęs; todėl tai, kas atsitiko prieš man pagaminant bšias plokšteles, iš tikrųjų smulkiau paminėta ant pirmųjų plokštelių.

3 Ir po to, kai pagal įsakymą pagaminau šias plokšteles, aš, Nefis, gavau įsakymą, kad tarnystė ir pranašystės, aiškesnės ir vertingesnės jų dalys, turi būti užrašytos ant ašių plokštelių; ir kad tai, kas užrašyta, būtų saugoma mano žmonių, kurie apgyvens šią žemę, pamokymui ir taip pat kitiems bišmintingiems tikslams, kurie žinomi Viešpačiui.

4 Todėl aš, Nefis, ant kitų plokštelių padariau metraštį, kuriame aprašyti, arba kuriame išsamiau aprašyti, karai ir kovos bei mano žmonių naikinimai. Ir aš tai padariau ir įsakiau savo žmonėms, ką jie turi daryti, kai aš būsiu išėjęs anapus; ir kad šios plokštelės turėtų būti perduodamos tolyn iš kartos į kartą, arba vieno pranašo kitam, iki tolesnių Viešpaties įsakymų.

5 O aprašymas apie tai, kaip aš adariau šitas plokšteles, bus pateiktas vėliau; ir dabar štai aš tęsiu pagal tai, ką esu kalbėjęs; ir tai darau, kad šventesni dalykai būtų bišlaikyti mano žmonių pažinimui.

6 Tačiau aš nerašau ant plokštelių nieko kito, kaip tik tai, kas, mano manymu, yra ašventa. Ir dabar, jei aš suklystu, tai netgi tie iš senovės suklysdavo; ne tai, kad norėčiau pasiteisinti dėl kitų žmonių, bet dėl savo kūniško bsilpnumo norėčiau pasiteisinti.

7 Nes tai, ką vieni žmonės laiko labai vertingu tiek kūnui, tiek ir sielai, kiti laiko už anieką ir trypia po kojomis. Taip, netgi patį Izraelio Dievą žmonės btrypia po kojomis; sakau, trypia po kojomis, bet norėčiau pasakyti kitais žodžiais – jie laiko jį už nieką ir neįsiklauso į jo patarimų balsą.

8 Ir štai jis aateis, sulig angelo žodžiais, po bšešių šimtų metų nuo to laiko, kai mano tėvas paliko Jeruzalę.

9 Ir pasaulis dėl savo nedorybės nuspręs, kad jis nieko vertas; todėl jie nuplaks jį, ir jis iškęs tai; ir jie muš jį, ir jis iškęs tai. Taip, jie aspjaudys į jį, ir jis iškęs tai dėl savo maloningumo ir didžio kantrumo žmonių vaikams.

10 Ir aDievas mūsų tėvų, kurie buvo bišvesti iš Egipto, iš vergijos ir taip pat buvo jo apsaugoti tyruose, taip, Abraomo cDievas ir Izaoko, ir Jokūbo Dievas datidavė save, sulig angelo žodžiais, kaip žmogus, į rankas nelabų žmonių, kad būtų eiškeltas, sulig fZenoko žodžiais, ir būtų gnukryžiuotas, sulig Neumo žodžiais, ir būtų palaidotas hkape, sulig iZenoso žodžiais, kuriuos jis kalbėjo apie tris jtamsos dienas, kurios bus ženklas, duotas apie jo mirtį tiems, kas apsigyvens jūros salose, ypač tiems, kurie iš Izraelio knamų.

11 Nes taip kalbėjo pranašas: Viešpats Dievas tikrai aaplankys visus Izraelio namus tą dieną: vienus savo balsu dėl jų teisumo, dideliam jų džiaugsmui ir išgelbėjimui, o kitus – su bgriausmais ir savo galios žaibais, audra, ugnimi ir dūmais, ir ctamsos ūku, ir džemės atsivėrimu, ir iškeltais ekalnais.

12 Ir avisa tai tikrai turi ateiti, – sako pranašas bZenosas. – Ir žemės cuolos turi skilinėti; ir dėl žemės dejonių daugelis iš jūros salų karalių bus paveikti Dievo Dvasios, kad sušuktų: Gamtos Dievas kenčia.

13 O kas dėl tų, kurie yra Jeruzalės žemėje, – sako pranašas, – juos aplaks visi žmonės, kadangi jie bnukryžiavo Izraelio Dievą ir nukreipė šalin savo širdis, atmesdami ženklus ir stebuklus bei Izraelio Dievo galią ir šlovę.

14 Ir kadangi jie nukreipė šalin savo širdis, – sako pranašas, – ir apaniekino Izraelio Šventąjį, jie klajos kūne ir pražus, ir taps bšnypštimu ir cpriežodžiu, ir bus nekenčiami tarp visų tautų.

15 Tačiau, kada ateis diena, – sako pranašas, – kai jie daugiau anebenukreips savo širdžių prieš Izraelio Šventąjį, tada jis prisimins bsandoras, kurias jis sudarė Izraelio namams.

16 Taip, tada jis prisimins jūros asalas; taip, ir, pasak pranašo Zenoso, Viešpats sako: Visus žmones, kurie Izraelio namų, aš bsurinksiu vidun, iš keturių žemės ketvirčių.

17 Taip, ir visa žemė aišvys Viešpaties išgelbėjimą, – sako pranašas; – kiekviena tauta, giminė, liežuvis ir liaudis bus palaiminta.

18 Ir aš, Nefis, parašiau šituos žodžius savo žmonėms, kad galbūt galėčiau įtikinti juos atminti Viešpatį, savo Išpirkėją.

19 Todėl aš kalbu visiems Izraelio namams, jei bus taip, kad jie gaus atai.

20 Nes štai dėl tų, kurie yra Jeruzalės žemėje, aš patiriu poveikius dvasioje, kurie sekina mane, kad net visi mano sąnariai silpni; nes jei dėl savo gailestingumo Viešpats nebūtų man parodęs, kas jiems nutiks, kaip jis parodė senovės pranašams, aš taip pat būčiau žuvęs.

21 Ir jis iš tiesų senovės apranašams parodė visa tai, bkas jiems nutiks; ir taip pat daugeliui parodė apie mus; todėl mums būtina žinoti apie juos, nes tai užrašyta ant skaistvario plokštelių.

22 Dabar, buvo taip, kad aš, Nefis, viso to mokiau savo brolius; ir buvo taip, kad jiems daug skaičiau apie tai, kas buvo išraižyta ant skaistvario aplokštelių, kad jie žinotų apie Viešpaties darbus kitose žemėse tarp senovės žmonių.

23 Ir aš perskaičiau jiems daug dalykų, užrašytų Mozės aknygose; bet kad galėčiau geriau įtikinti juos tikėti Viešpatį, jų Išpirkėją, aš skaičiau jiems tai, kas buvo užrašyta pranašo bIzaijo; nes visus Raštus aš cpritaikiau mums, kad tai būtų mūsų dlabui ir pasimokymui.

24 Todėl aš kalbėjau jiems, sakydamas: Klausykitės pranašo žodžių, jūs, kurie esat Izraelio namų likutis, ašaka, kuri buvo nulaužta; klausykitės pranašo žodžių, kurie buvo užrašyti visiems Izraelio namams, ir pritaikykite juos sau, kad turėtumėt viltį taip pat, kaip ir jūsų broliai, nuo kurių buvote nulaužti; nes taip yra pranašas parašęs.