1 Nephi 19
forrige neste

Kapittel 19

Nephi lager plater av malm og skriver sitt folks historie – Israels Gud vil komme seks hundre år etter at Lehi forlot Jerusalem – Nephi forteller om hans lidelser og korsfestelse – Jødene vil bli foraktet og adspredt frem til de siste dager da de vil vende seg til Herren. Ca. 588–570 f.Kr.

1 Og det skjedde at jeg på Herrens befaling laget plater av malm hvor jeg kunne gravere en opptegnelse om mitt folk. Og på aplatene jeg laget, graverte jeg min bfars opptegnelse og også våre reiser i villmarken og min fars profetier, og mange av mine egne profetier har jeg også gravert på dem.

2 Og da jeg laget dem, visste jeg ikke at jeg skulle få befaling fra Herren om å lage adisse platene. Derfor er min fars opptegnelse og hans fedres slektshistorie og det meste av det vi foretok oss i villmarken, gravert på de første platene som jeg har omtalt. Derfor er det som skjedde før jeg laget bdisse platene, i sannhet mer nøyaktig beskrevet på de første platene.

3 Og etter at jeg ifølge befaling hadde laget disse platene, mottok jeg, Nephi, en befaling om at den kirkelige virksomhet og profetiene – de klareste og mest verdifulle deler av dem – skulle skrives på adisse platene, og at det skulle skrives for å undervise mitt folk som skulle ta landet i besittelse, og også av andre bvise årsaker som Herren kjenner.

4 Derfor skrev jeg, Nephi, en opptegnelse på de andre platene, som gir en beretning – ja, eller som gir en mer utførlig beretning – om mitt folks kriger og stridigheter og utryddelse. Og dette har jeg gjort, og jeg har befalt mitt folk hva de skulle gjøre etter min bortgang og at disse platene skulle overleveres fra generasjon til generasjon, eller fra én profet til den neste, inntil Herren gir andre befalinger.

5 Jeg skal senere forklare hvordan jeg alaget disse platene, og se, deretter fortsetter jeg som jeg har sagt, og det gjør jeg for at de helligste ting kan bli bbevart og komme til mitt folks kunnskap.

6 Likevel skriver jeg ikke noe på plater uten at jeg anser det for å være ahellig. Og hvis jeg begår feil, begikk de i fordums tid feil også. Ikke slik å forstå at jeg vil unnskylde meg på grunn av det andre mennesker har gjort, men på grunn av kjødets bsvakhet vil jeg unnskylde meg.

7 For det som enkelte mennesker synes er av stor verdi både for legeme og sjel, akter andre for aintet og btråkker det under fot. Ja, til og med Israels Gud tråkker menneskene under fot. Jeg sier tråkker under fot, men jeg kunne si det med andre ord – de akter ham for intet og lytter ikke til hans råds røst.

8 Og se, ifølge engelens ord akommer han bseks hundre år etter at min far forlot Jerusalem.

9 Og på grunn av sine misgjerninger skal verden akte ham for intet. Derfor pisker de ham og han tåler det, og de slår ham og han tåler det, ja, de aspytter på ham og han tåler det på grunn av sin kjærlige vennlighet og sin langmodighet mot menneskenes barn.

10 Og våre fedres aGud, som bførte dem ut av Egypt, ut av trelldom, og også bevarte dem i villmarken, ja, Abrahams og Isaks og Jakobs cGud, doverlater seg, ifølge engelens ord, som et menneske i ugudelige menneskers hender – for å bli eløftet opp ifølge fZenocks ord, og for å bli gkorsfestet ifølge Neums ord og for å bli lagt i en hgrav ifølge iZenos’ ord om de tre dagers jmørke, som skulle være et tegn gitt på hans død for dem som skulle bo på øyene i havet, og spesielt gitt til dem som er av kIsraels hus.

11 For slik talte profeten: På den dag skal Gud Herren visselig avende seg til hele Israels hus – til noen med sin røst på grunn av deres rettferdighet og til deres store glede og frelse, og til andre med sin krafts btorden og lynild, med uvær, ild, røk og en cmørk tåke, ved at djorden åpner seg og ved at efjell løftes opp.

12 Og aalle disse ting må visselig skje, sier profeten bZenos. Og jordens cklipper må revne, og fordi jorden stønner, skal mange av kongene på øyene i havet bli påvirket av Guds Ånd til å utbryte: Naturens Gud lider.

13 Og om dem som er i Jerusalem, sier profeten at de skal bli atuktet av alle mennesker fordi de bkorsfester Israels Gud og vender sine hjerter bort, forkaster tegn og undere og Israels Guds makt og herlighet.

14 Og fordi de vender sine hjerter bort, sier profeten, og har aforaktet Israels Hellige, skal de vandre om i kjødet og omkomme og bli til bspott og cspe og bli hatet av alle nasjoner.

15 Ikke desto mindre, når den dag kommer, sier profeten, at de aikke lenger vender sine hjerter bort fra Israels Hellige, da vil han huske de bpakter han inngikk med deres fedre.

16 Ja, da vil han huske aøyene i havet, og alle folk som er av Israels hus, vil jeg bsamle inn fra jordens fire hjørner, sier Herren, ifølge profeten Zenos’ ord.

17 Ja, og hele jorden skal ase Herrens frelse, sier profeten, og alle nasjoner, slekter, tungemål og folk skal bli velsignet.

18 Og jeg, Nephi, har skrevet dette til mitt folk så jeg kanskje kan overtale dem til å huske Herren sin Forløser.

19 Derfor taler jeg til hele Israels hus, dersom de noensinne skulle komme i besittelse av adisse ting.

20 For se, min ånd er urolig, noe som gjør meg trett, ja, så alle mine ledd er svake på grunn av dem som bor i Jerusalem, for hadde ikke Herren vært barmhjertig og vist meg hva som ville skje med dem, slik han også gjorde for profetene i fordums tid, ville jeg ha omkommet også.

21 Og han viste virkelig aprofetene i fordums tid alt som ville bskje med dem, og han viste også mange hva som ville skje med oss. Derfor vet vi nødvendigvis hva som vil skje med dem, for det er skrevet på messingplatene.

22 Nå skjedde det at jeg, Nephi, underviste mine brødre om disse ting, og det skjedde at jeg leste mange ting for dem som var gravert på amessingplatene, så de kunne vite hva Herren har gjort i andre land, blant mennesker i fordums tid.

23 Og jeg leste mange ting for dem som var skrevet i aMosebøkene. Men for at jeg mer fullstendig kunne overtale dem til å tro på Herren deres Forløser, leste jeg for dem det som var skrevet av profeten bJesaja, for jeg canvendte alle Skriftene på oss, så dette kunne være oss til dgavn og lærdom.

24 Derfor talte jeg til dem og sa: Hør profetens ord, dere som er en levning av Israels hus, en agren som er blitt brukket av. Hør profetens ord som ble skrevet til hele Israels hus, og anvend dem på dere selv, så dere kan ha håp – og likeledes deres brødre som dere er avbrukket fra – for på denne måten har profeten skrevet.