1 Nephi 11

Kapittel 11

Nephi ser Herrens Ånd og blir i et syn vist livets tre – Han ser Guds Sønns mor og lærer om Guds velvillige nedstigning – Han ser Guds Lams dåp, hans virke og korsfestelse – Han ser også Lammets tolv apostlers kall og virke. Ca. 600–592 f.Kr.

1 For det skjedde etter at jeg hadde ønsket å få se det min far hadde sett, og da jeg trodde at Herren var i stand til å åpenbare det for meg, ble jeg, mens jeg satt og aoverveide dette i mitt hjerte, bført bort i Herrens Ånd, ja, opp på et meget høyt cfjell som jeg aldri før hadde sett, og hvor jeg aldri før hadde satt min fot.

2 Og Ånden sa til meg: Se, hva ønsker du?

3 Og jeg sa: Jeg ønsker å se det min far a.

4 Og Ånden sa til meg: Tror du at din far så atreet han har fortalt om?

5 Og jeg sa: Ja, du vet at jeg atror alle min fars ord.

6 Og da jeg hadde sagt disse ord, ropte Ånden med høy røst og sa: Hosianna til Herren, den høyeste Gud, for han er Gud over hele ajorden, ja, over alt. Og velsignet er du, Nephi, fordi du btror på den høyeste Guds Sønn. Derfor skal du få se det du har ønsket.

7 Og se, dette skal gis deg som et ategn: Etter at du har sett treet som hadde frukt som din far spiste av, skal du også se en mann stige ned fra himmelen – du skal se ham, og etter at du har sett ham, skal du bbære vitnesbyrd om at han er Guds Sønn.

8 Og det skjedde at Ånden sa til meg: Se! Og jeg så og fikk se et tre som var likt det atreet min far hadde sett, og dets skjønnhet overgikk, ja, var uendelig mye større enn all annen skjønnhet, og det var bhvitere enn nyfallen sne.

9 Og det skjedde at da jeg hadde sett treet, sa jeg til Ånden: Jeg ser du har vist meg det treet som er mer adyrebart enn alle andre trær.

10 Og han sa til meg: Hva ønsker du?

11 Og jeg sa til ham: Å få vite dets atydning – for jeg talte til ham som en mann taler til en annen, for jeg så at han hadde en manns bskikkelse. Likevel visste jeg at det var Herrens Ånd, og han talte til meg som en mann taler med en annen.

12 Og det skjedde at han sa til meg: Se! Og jeg forsøkte å se på ham, men så ham ikke, for han hadde veket bort fra meg.

13 Og det skjedde at jeg så og fikk se den store byen Jerusalem og også andre byer. Og jeg så byen Nasaret, og i byen aNasaret så jeg en bjomfru som var overmåte skjønn og ren.

14 Og det skjedde at jeg så ahimlene åpne seg, og en engel kom ned og sto foran meg, og han sa til meg: Nephi, hva ser du?

15 Og jeg sa til ham: En jomfru, vakrere og skjønnere enn alle andre jomfruer.

16 Og han sa til meg: Forstår du Guds velvillige nedstigning?

17 Og jeg sa til ham: Jeg vet at han elsker sine barn, men jeg forstår ikke hva alle ting betyr.

18 Og han sa til meg: Se, ajomfruen som du ser, er Guds Sønns bmor i kjødet.

19 Og det skjedde at jeg så at hun ble ført bort i Ånden, og etter at hun hadde vært ført bort i aÅnden en tid, talte engelen til meg og sa: Se!

20 Og jeg så og fikk se jomfruen igjen med et abarn i sine armer.

21 Og engelen sa til meg: Se, Guds aLam, ja, han er bSønn av den evige cFader! Forstår du betydningen av dtreet som din far så?

22 Og jeg svarte ham og sa: Ja, det er Guds akjærlighet som utgytes i menneskenes barns hjerter. Derfor er den det mest ettertraktelsesverdige av alt.

23 Og han talte til meg og sa: Ja, og det som gir sjelen størst aglede.

24 Og etter at han hadde sagt disse ord, sa han til meg: Se! Og jeg så, og fikk se Guds Sønn a ut blant menneskenes barn, og jeg så mange falle ned for hans føtter og tilbe ham.

25 Og det skjedde at jeg forsto at ajernstangen som min far hadde sett, var Guds ord som ledet til kilden med blevende vann, eller til clivets tre. Vannet forestiller Guds kjærlighet, og jeg forsto også at livets tre var et bilde på Guds kjærlighet.

26 Og engelen sa til meg igjen: Se, og tenk over Guds avelvillige nedstigning!

27 Og jeg så, og fikk ase verdens Forløser som min far hadde talt om, og jeg så også bprofeten som skulle berede veien for ham. Og Guds Lam gikk frem og ble cdøpt av ham, og etter at han var døpt, så jeg himlene åpne seg, og Den hellige ånd kom ned fra himmelen og hvilte over ham i en ddues skikkelse.

28 Og jeg så at han gikk ut og betjente menneskene med akraft og stor herlighet, og folkeskarer samlet seg for å høre ham, og jeg så at de kastet ham ut.

29 Og jeg så også atolv andre som fulgte ham. Og det skjedde at de ble ført bort i Ånden for mitt ansikt, og jeg så dem ikke.

30 Og det skjedde at engelen talte til meg igjen og sa: Se! Og jeg så og fikk se himlene åpne seg på ny, og jeg så aengler stige ned blant menneskenes barn, og de betjente dem.

31 Og han talte til meg igjen og sa: Se! Og jeg så, og fikk se Guds Lam gå ut blant menneskenes barn. Og jeg fikk se skarer av mennesker som var syke, og som var plaget av alle slags sykdommer og av adjevler og burene ånder, og engelen talte og viste meg alle disse ting. Og de ble chelbredet ved Guds Lams kraft, og djevlene og de urene åndene ble drevet ut.

32 Og det skjedde at engelen talte til meg igjen og sa: Se! Og jeg så og fikk se Guds Lam, at han ble grepet av folket, ja, Sønn av den evige Gud ble adømt av verden, og jeg så og bærer vitnesbyrd om det.

33 Og jeg, Nephi, så at han ble løftet opp på akorset og ble bdrept for verdens synder.

34 Og etter at han var drept, så jeg at jordens folkeskarer samlet seg for å kjempe mot Lammets apostler, for det ble de tolv kalt av Herrens engel.

35 Og jordens folkeskarer hadde samlet seg, og jeg så at de befant seg i en stor og rommelig abygning lik den bygningen min far så. Og Herrens engel talte til meg igjen og sa: Se, verden og dens visdom, ja, se, Israels hus har samlet seg for å kjempe mot Lammets tolv apostler.

36 Og det skjedde at jeg så og bærer vitnesbyrd om at den store og rommelige bygningen forestilte verdens astolthet, og den falt, og dens fall var meget stort. Og Herrens engel talte til meg igjen og sa: Slik skal alle nasjoner, slekter, tungemål og folk som kjemper mot Lammets tolv apostler, bli ødelagt.