สิ่งช่วยศึกษา
คู่มืออ้างอิงพระคริสตธรรมคัมภีร์


คู่มืออ้างอิงพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งออกเป็นสองภาค: พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของพระผู้เป็นเจ้าต่อผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยคำสอนของศาสดาพยากรณ์หลายท่าน เช่น โมเสส โยชูวา อิสยาห์ เยเรมีย์ และดาเนียล ภาคพันธสัญญาใหม่บันทึกการประสูติ การปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย การชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด และปิดท้ายด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวกของพระผู้ช่วยให้รอด

คู่มือนี้มีข้อมูลอ้างอิงพระคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดกลุ่มตามหัวข้อต่อไปนี้:

  • พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

  • หัวข้อพระกิตติคุณ

  • ผู้คน

  • สถานที่

  • เหตุการณ์

สำหรับสิ่งช่วยศึกษาอื่นๆ ให้ดูคู่มือพระคัมภีร์ซึ่งตีพิมพ์ร่วมกับพระคัมภีร์มอรมอน หลักคำสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันล้ำค่า

พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

หัวข้อพระกิตติคุณ

ผู้คน

สถานที่

ดูแผนที่และภาพถ่ายต่อจากคู่มืออ้างอิงพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับนี้ด้วย

เหตุการณ์