Помощни материали за изучаване
  8. Ерусалим
  Бележки под линия
  Theme

  8. Ерусалим

  Поглед в северна посока. В центъра се вижда мюсюлманско светилище с позлатен купол, наречено Купол на скалата. В древността евреите се покланяли в храмовете, разположени тук. Стените, преминаващи близо до Купола на скалата, ограждат стария Ерусалим. От дясно на стените се намира долината на Кедрон. Също отдясно, в дълбочина, е разположен Елеонският хълм. На север, отвъд Купола на скалата, е вероятното местоположение на Голгота или Лобното място.

  Важни събития: В древността Ерусалим бил наричан Салим (Псалми 76:2). Авраам платил десятък на Мелхиседек (Бит. 14:18–20). Авраам дошъл тук, за да принесе в жертва Исаак (Бит. 22:2–14). Цар Давид завладял Ерусалим от евусците (2 Цар. 5:4–9). Цар Соломон построил храм (3 Цар. 6–7). Лехий тръгнал от Ерусалим към обетованата земя (1 Не. 1:4; 2). Спасителят проповядвал тук, извършил единение за греховете ни и бил възкресен (Мат. 21–28). Както Спасителят предсказал, Ерусалим бива разрушен малко след смъртта Му (Дж. С. — М. 1:3–20). Ерусалим ще бъде завладян през последните дни (Езек. 38–39; Иоил 2–3; Откр. 11; 16). Спасителят ще се яви тук, точно преди Второто пришествие (Зах. 12–14; У. и З. 45:48–53). (Вж. Ръководство към Писанията, “Ерусалим,” “Салим”.)

  Jerusalem

  8. Ерусалим Този град се смята за свещен от три религии – християнство, юдеизъм и ислям.