Помощни материали за изучаване
  1. Река Нил и Египет
  Бележки под линия
  Theme

  1. Река Нил и Египет

  Растителността по двата бряга на река Нил. Отвъд тях се намират пустинни области, заемащи по-голямата част от Египет.

  Важни събития: Страната била открита от Египтас (Авр. 1:23–25). Авраам отишъл в Египет (Бит. 12:10–20; Авр. 2:21–25). Иосиф бил продаден в Египет, станал управител и спасил семейството си от глад (Бит. 37; 39–46). Потомците на Яков живели в Египет (Бит. 47; Изход 1; 12:40). Дъщерята на Фараона намерила бебето Моисей в реката и го отгледала (Изход 2:1–10). Моисей извел израилтяните от Египет (Изход 3–14). Мария, Иосиф и Исус отишли в Египет за известно време, за да избягат от цар Ирод (Мат. 2:13–15, 19–21). В последните дни египтяните ще узнаят за Господ и Той ще благослови Египет (Исаия 19:20–25). (Вж. Ръководство към Писанията, “Египет”.)

  Nile River

  1. Река нил и Египет На място като това, майката на Моисей скрила младенеца си. Дъщерята на фараона го намерила и го отгледала в царския двор на Египет.