Помощни материали за изучаване
  19. Кесария и равнината Сарон, простираща се до Кармил
  Бележки под линия
  Theme

  19. Кесария и равнината Сарон, простираща се до Кармил

  Поглед в северна посока , който показва древното морско пристанище Кесария. В горната част на фотографията се вижда също и Кармилската планинска верига.

  Важни събития: Илия посрамил лъжливите пророци на Ваал при планината Кармил (3 Цар. 18). Много важният в древността път Via Maris (лат. Морски път) минавал източно от Кесария. След като имал едно забележително видение, докато бил в Иопия, Петър започнал да проповядва сред езичниците, като поучавал един римски центурион от Кесария на име Корнилий. (Деяния 10). Филип проповядвал и живял в Кесария, и имал четири дъщери, които пророкували (Деяния 8:40; 21:8–9). В този град Павел бил затворник в продължение на две години (Деяния 23–26). Той проповядвал на Феликс, Фест и Ирод Агрипа Ⅱ, като последният казал: “Без малко ме убеждаваш да стана християнин” (Деяния 26:28).

  Caesarea

  19. Кесария и равнината Сарон, простираща се до Кармил В този град Павел проповядвал на цар Агрипа (Вж. Деяния 26).