Помощни материали за изучаване
  18. Дотан в Самария
  Бележки под линия
  Theme

  18. Дотан в Самария

  Район в Светата Земя, за който са характерни планински вериги и долини. Добро пасище. Когато израилтяните населили страната, този район бил даден на Манасия.

  Важни събития: В Дотанската долина Иосиф бил продаден в робство и отведен в Египет (Бит. 37:12–28). Авдия спасил стотици пророци, като ги скрил в пещери, когато Езавел се опитала да избие пророците на Израил (3 Цар. 18:13). Сирийската войска обкръжила Елисей и слугата му, но Господ ги избавил с чудо (4 Цар. 6:13–23).

  Dothan

  18. Дотан в Самария Иосифовите братя дошли да пасат стадата в тази плодородна долина, когато продали брат си на мадиамските и исмаилянски трговци.