Помощни материали за изучаване
  11. Елеонският хълм, паркът на Орсън Хайд
  Бележки под линия
  Theme

  11. Елеонският хълм, паркът на Орсън Хайд

  Поглед в югозападна посока от парка на Орсън Хайд, разположен на Елеонския хълм, към Ерусалим. На западните склонове на хълма се намира Гетсиманската градина. На 24 октомври 1841 г., старейшина Орсън Хайд на Елеонския хълм изрекъл пророческа молитва за освещаване на връщането на Авраамовите чеда и за изграждането на храма.

  Важни събития: Римляните разрушават Ерусалим през 70 г. от Хр., според както е предсказано от Спасителя (Вж. Дж. С. — М. 1:23). Спасителят ще застане на Елеонския хълм, преди да се яви пред целия свят (Вж. Зах. 14:3–5; У. и З. 45:48–53; 133:19–20; Ръководство към Писанията, “Елеонски хълм”.)

  Mount of Olives

  11. Елеонският хълм, парк на Орсън Хайд Близо до това място през 1841 г. старейшина Орсън Хайд осветил Светата земя за връщането на Авраамовите чеда.