Overige hulpbronnen
God de Vader


God de Vader

God de Vader is de allerhoogste God waarin we geloven en die wij aanbidden. Hij is de hoogste Schepper, Heerser en Bewaker van al het bestaande. Hij is volmaakt, almachtig en alwetend. Hij heeft ‘een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens’ (LV 130:22).

Onze hemelse Vader is een God van gerechtigheid, kracht, kennis en macht, maar Hij is ook een God van volmaakte barmhartigheid, goedgunstigheid en liefde. Hoewel we ‘niet de betekenis van alle dingen [kennen]’, kan de zekere kennis dat Hij ons liefheeft, ons vrede schenken. (Zie 1 Nephi 11:17.)

Vader van onze geest

Een van de belangrijkste levensvragen is: ‘Wie ben ik?’ Dankzij een bekend jeugdwerkliedje weten zelfs kleine kinderen het antwoord op die vraag. We zingen: ‘Ik ben een kind van God, door Hem op aard’ gebracht.’ Het besef dat we kinderen van God zijn, verschaft ons kracht, troost en hoop.

U bent letterlijk een kind van God, geestelijk gewonnen in het voorsterfelijk leven. Als zijn kind heeft u de zekerheid dat u goddelijk en eeuwig potentieel hebt en dat Hij u zal helpen om dat potentieel te ontvouwen.

Hoogste Schepper

Vader in de hemel is de hoogste Schepper. Door Jezus Christus heeft Hij de hemel en de aarde geschapen. (Zie Mozes 2:1.) Alma heeft gezegd: ‘Alle dingen wijzen erop dat er een God is; ja, zelfs de aarde, en alle dingen op het oppervlak daarvan, ja, en haar beweging, ja, en ook alle planeten die zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een oppermachtige Schepper is.’ (Alma 30:44).

Overdenk af en toe de schoonheid van de schepping: de bomen, bloemen, dieren, bergen, oceanen, een pasgeboren baby. Neem ’s avonds de tijd om de hemel in te kijken, waar de baan van sterren en planeten het bewijs zijn dat ‘God Zich [beweegt] in zijn majesteit en macht’. (Zie LV 88:41–47.)

Auteur van het heilspan

Onze hemelse Vader wil dat we voor eeuwig bij Hem wonen. Zijn werk en heerlijkheid is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Om dit mogelijk te maken, bereidde hij het heilsplan voor. Hij stuurde zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om de banden van de dood te breken en de zonden van de wereld te verzoenen: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Johannes 3:16). Dit offer is de hoogste uiting van zijn liefde voor ons.

God de Vader leren kennen

Als kinderen van God hebben we een bijzondere relatie met hem, die ons onderscheidt van alle andere schepsels. Leer uw hemelse Vader beter kennen. Hij houdt van u en u heeft de kans om tot Hem te naderen door te bidden. Hij zal naar uw nederige en oprechte gebeden luisteren en die beantwoorden.

U kunt uw Vader ook beter leren kennen door zijn geliefde Zoon te leren kennen en het evangelie na te leven. De Heiland leerde zijn discipelen: ‘Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. (…) Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:7, 9).

U nadert tot God de Vader wanneer u de Schriften en de woorden van de hedendaagse profeten onderzoekt en uw naasten dient. Als u Gods wil doet en leeft zoals Hij dat wil, gaat u meer op Hem en zijn Zoon lijken. Zo bereidt u zich voor op uw terugkeer in hun tegenwoordigheid.

Afdrukken