Overige hulpbronnen
Naastenliefde


Naastenliefde

Naastenliefde is ‘de reine liefde van Christus’ of ‘eeuwigdurende liefde’ (Moroni 7:47; 8:17). De profeet Mormon heeft gezegd: ‘Naastenliefde is lankmoedig en goedertieren en niet afgunstig en niet opgeblazen; zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe en is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid; zij verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen en doorstaat alle dingen’ (Moroni 7:45; zie ook 1 Korintiërs 13:4–7).

Jezus Christus is het volmaakte voorbeeld van naastenliefde. In zijn aardse bediening is Hij altijd ‘rondgegaan, weldoende’, het evangelie verkondigend en erbarmen tonend voor de armen, gekwelden en bedroefden. (Zie Matteüs 4:23; Marcus 6:6; Handelingen 10:38.) Zijn opperste expressie van naastenliefde was zijn oneindige verzoening. Hij heeft gezegd: ‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13). Dat was de hoogste daad van lankmoedigheid, van minzaamheid en van onzelfzuchtigheid die we ooit zullen kennen. Begrip van de duurzame liefde van de Heiland stelt u in staat geloof te oefenen en u van uw zonden te bekeren, omdat u erop kunt vertrouwen dat Hij u zal vergeven en u zal sterken in uw naleving van het evangelie.

De Heiland wil dat u zijn liefde aanneemt, en Hij wil ook dat u er anderen in laat delen. Hij heeft tegen zijn discipelen verklaard: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander’ (Johannes 13:34–35). Neem uw Heiland als voorbeeld in uw relatie tot uw gezinsleden en anderen. Span u in om altijd lief te hebben zoals Hij liefheeft, met mededogen, geduld en barmhartigheid.

Doordat u Jezus’ volmaakte liefde blijft ervaren en christelijke liefde voor anderen tentoonspreidt, zult u merken dat uw liefde toeneemt. U zult zien dat u in de dienst van de Heer veel vreugde ervaart. De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, die leiding geeft aan uw diensten en in uw relatie tot anderen. Zo bent u voorbereid om de Heer bij het laatste oordeel te ontmoeten, waar Hij u zal belonen naar de toewijding die u aan zijn werk heeft besteed. Mormon heeft uitgelegd:

‘Indien gij geen naastenliefde hebt, zijt gij niets, want de naastenliefde vergaat nimmer. Houdt daarom vast aan de naastenliefde, die het voornaamste van alles is, want alle dingen moeten vergaan —

‘maar de naastenliefde is de reine liefde van Christus en zij houdt eeuwig stand; en wie ook ten laatsten dage in het bezit daarvan wordt bevonden, met hem zal het wel zijn.

‘Welnu, mijn geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle kracht van uw hart dat gij met die liefde — die Hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus — vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden; opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is; opdat wij die hoop zullen hebben; opdat wij gereinigd zullen worden zoals Hij rein is’ (Moroni 7:46–48).