Lektion 8: Frälsningen kommer genom Jesus Kristus
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 8

Frälsningen kommer genom Jesus Kristus

Inledning

Våra försök att följa Jesus Kristus och hålla hans bud är nödvändiga, men räcker inte för att göra oss värdiga frälsningen. Vår frälsning möjliggörs endast genom Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet och nåd. Kristi lära hjälper oss förstå att genom hans nåd kan vi lära evangeliet, ta emot förrättningar och sträva framåt på den väg som leder till evigt liv.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

2 Nephi 2:6–9; 25:23; Mosiah 4:6–8

Frälsningen är möjlig tack vare Jesus Kristus

Visa upp och läs följande ord av äldste L. Tom Perry (1922–2015) i de tolv apostlarnas kvorum:

Perry, L. Tom

”Många människor undrar: ’Var kommer vi ifrån? Varför är vi här? Vart är vi på väg?’ Vår evige Fader sände oss inte till jorden på en resa utan mål och mening. Han har gjort upp en plan för oss att följa. Han är upphovet till denna plan. Den är uttänkt för människans utveckling och slutliga frälsning och upphöjelse” (”Frälsningsplanen”, Liahona, nov. 2006, s. 69).

 • När människor upptäcker att Gud inte lämnat dem att vandra ensamma genom jordelivet utan har ordnat en plan för deras frälsning, hur tror ni det kan kännas för dem?

Be eleverna läsa 2 Nephi 2:6–9 och titta efter vad som enligt profeten Lehi gör frälsningen möjlig.

 • Vad, enligt Lehi, gör frälsningen möjlig i Guds plan? (Eleverna bör lyfta fram följande: Vi kan bli frälsta endast genom Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet och nåd. Du kan delge följande definition av vad det betyder att bli frälst eller nå frälsning: ”Frälsning i dess sanna och fulla innebörd är synonymt med upphöjelse och evigt liv och består i att få en arvedel i den högsta av de tre himlarna inom det celestiala riket. Med få undantag är detta den frälsning som skrifterna talar om” [Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2:a uppl. (1966), s. 670].)

 • Vad menas med Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet och nåd? (Jesu Kristi förtjänster är hans rättfärdiga handlingar, särskilt hans försoning. Barmhärtighet syftar på hans medkänsla och det tålamod han visar oss trots våra synder. Nåd syftar på den hjälp han visar oss i form av barmhärtighet, kärlek, godhet och den möjliggörande kraft som låter oss nå evigt liv sedan vi själva gjort vårt allra bästa. Se även Handledning för skriftstudier, ”Nåden”.)

För att fördjupa elevernas insikt om den här läran, visar du följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf och ber en elev läsa det för klassen:

Uchtdorf, Dieter F.

”Vi kan inte förtjäna att komma till himlen. Rättvisans krav står som en skiljemur som vi omöjligt kan ta oss över själva.

Men allt är inte förlorat.

Guds nåd är vårt stora och eviga hopp.

Genom Jesu Kristi offer tillfredsställer barmhärtighetens plan rättvisans krav [se Alma 42:15]” (”Nådens gåva”, Liahona, maj 2015, s. 108).

 • Varför är inte en människas egen rättfärdighet tillräcklig för att uppfylla ”rättvisans krav” så att evigt liv kan uppnås? (Även om vi så småningom kan lära oss att hålla buden fullkomligt, har ingen levt ett fullkomligt liv utom Frälsaren [se Rom. 3:23]. Även om vi kan sluta synda, kan vi inte sudda bort skadan eller skulden efter gångna handlingar. Det är därför försoningen och nåden är nödvändiga.)

Påminn eleverna om att även om vi blir frälsta endast genom Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet och nåd, lär oss Mormons boks profeter vad vi måste göra för att få del av Frälsarens återlösningskraft.

Be en elev läsa Mosiah 4:6–8 för klassen och be dem söka efter vad vi enligt kung Benjamin måste göra för att få frälsning genom Jesu Kristi försoning.

 • Vad måste vi göra enligt kung Benjamin för att få frälsning genom försoningen? (Komma till kunskap om Gud och om försoningen, sätta vår lit till Gud, noggrant hålla buden samt fortsätta trofast till livets slut.)

Be eleverna läsa 2 Nephi 25:23.

 • Vilken lära förkunnade Nephi om vår frälsning? (Eleverna bör lyfta fram följande lärosats: Tack vare Jesu Kristi försoning kan vi bli frälsta genom nåd sedan vi gjort allt vi kan göra. Hjälp eleverna förstå att vi endast genom Jesus Kristus kan bli heliga och lika vår Fader i himlen.)

För att hjälpa eleverna förstå den här läran ber du en av dem läsa följande uttalande för klassen av president Ezra Taft Benson (1999–1994):

Benson, Ezra Taft

”’Sedan vi gjort allt vi kan göra’ inbegriper våra yttersta ansträngningar. Det inbegriper att lyda buden.

’Sedan vi gjort allt vi kan göra’ inbegriper att älska våra medmänniskor och be för dem som betraktar oss som fiender. Det innebär att ge kläder till de nakna, ge mat till de hungriga, besöka de sjuka och ’bistå dem som behöver [vårt] bistånd’ (Mosiah 4:16) – och minnas att det vi gör mot ett av de minsta av Guds barn, det gör vi mot honom.

’Sedan vi gjort allt vi kan göra’ betyder att leva kyskt och rent och vara helt ärliga i alla våra göranden och behandla andra på det sätt som vi själva vill bli behandlade” (”Återlösta genom Jesus Kristus trots allt vad vi förmå göra”, Nordstjärnan, dec. 1988, s. 5).

 • På vilka sätt har ni upplevt att Frälsarens nåd hjälpt er utöver er egen förmåga, när ni själva gjort ert bästa för att komma till honom?

Använd följande ord av president Ezra Taft Benson för att hjälpa eleverna begrunda den här frågan innan de svarar:

Benson, Ezra Taft

”Som kyrka håller vi med Nephi som sa: ’Det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra’ (2 Ne. 25:23). …

Genom nåd utförde Frälsaren sitt försoningsoffer så att hela människosläktet skulle få odödlighet.

Genom hans nåd och genom vår tro på hans försoning och omvändelse från våra synder, får vi styrka att göra de nödvändiga gärningar som vi annars inte kunde göra av egen kraft.

Genom hans nåd blir vi begåvade med en välsignelse och andlig styrka som slutligen leder oss till evigt liv om vi håller ut intill änden.

Genom hans nåd blir vi mer lika hans gudomliga person” (”Återlösta genom Jesus Kristus trots allt vad vi förmå göra”, s. 6).

 • Vad tycker ni vi kan göra för att visa vår tacksamhet för det Jesus Kristus gör möjligt?

Vittna om att endast genom nåden som möjliggjordes genom Jesu Kristi försoning kan vi övervinna följderna av Adam och Evas fall, få våra synder förlåtna, övervinna ofullkomligheter och gå framåt mot fullkomlighet. Uppmana eleverna att fundera över om de gör allt de kan för att få del av Herrens nåds välsignelser.

2 Nephi 31:2, 10–21; 3 Nephi 11:31–40; 3 Nephi 27:13–22

Kristi Lära

Skriv följande skriftställehänvisningar på tavlan:

2 Nephi 31:2, 10–21

3 Nephi 11:31–40

3 Nephi 27:13–22

Be en del av klassen studera 2 Nephi 31:2, 10–21, en annan del av klassen studera 3 Nephi 11:31–40 och en tredje del studera 3 Nephi 27:13–22. Innan eleverna börjar, framhåller du att de här skriftställena innehåller termerna ”Kristi lära”, ”min lära” eller ”mitt evangelium”. Förklara att Kristi lära eller evangelium består av det som Jesus Kristus har gjort och fortsätter göra för att föra oss till Fadern. Den består också av det vi måste göra för att få del av välsignelserna av Jesu Kristi försoning. Be varje grupp finna och markera vad deras tilldelade verser lär oss om Kristi lära – vad Kristus har gjort och vad vi måste göra.

Efter att eleverna fått några minuter att studera sina tilldelade verser ber du dem skriva det de funnit på tavlan bredvid respektive hänvisning. Fråga därefter:

 • Vad har Jesus Kristus gjort för att föra oss till Fadern?

 • Nämn sådant som vi måste göra för att få del av välsignelserna av Kristi försoning. (Vi måste ha tro, omvända oss, bli döpta, ta emot den Helige Andens gåva, hålla ut till änden samt ta emot och lyda personlig uppenbarelse.)

 • Hur skulle ni sammanfatta vikten av att leva efter Jesu Kristi lära eller evangelium? (Eleverna bör lyfta fram en princip som följande: Om vi lever enligt Kristi lära kan vi få tillgång till försoningens välsignelser och få evigt liv.)

Alltefter elevernas behov kan du ställa följande eller liknande frågor för att hjälpa dem ytterligare analysera de skriftställen de läst:

 • Vilka ord i 2 Nephi 31:20 har speciell innebörd för er, och hur hjälper de er att få del av försoningens välsignelser?

 • Enligt 2 Nephi 31:13–14, 17, vad betyder det att bli döpt ”med eld”? (Man får förlåtelse för sina synder och får den rening som kommer genom den Helige Anden.)

 • Varför är det enligt 3 Nephi 11:39–40 så viktigt för var och en att ta emot Kristi lära? (Uppmuntra gärna eleverna att tvärhänvisa det här skriftstället till Helaman 5:12.)

 • Vad händer oss enligt 3 Nephi 27:14–16 när vi lever efter Jesu Kristi lära eller evangelium?

Avsluta med att visa följande ord från Predika mitt evangelium: Vägledning för missionärer. Låt eleverna läsa dem och söka efter hur efterlevnad till Kristi lära kan välsigna dem under deras liv.

”Enskilda och familjer börjar följa Kristus när de utövar tro på honom och omvänder sig från sina synder. De får förlåtelse för sina synder genom dopet och genom att ta emot den Helige Andens gåva från någon som har myndighet från Gud att utföra dessa förrättningar. Därefter håller de ut intill slutet, eller med andra ord, de fortsätter att under hela sitt liv utöva tro på Jesus Kristus, omvända sig och förnya de förbund de har ingått. Dessa steg är inte något de erfar bara en gång i livet, utan när dessa steg tas regelbundet blir det ett allt mer givande sätt att leva. Faktum är att det är det enda sätt att leva som skänker samvetsfrid och gör det möjligt för vår himmelske Faders barn att återvända för att leva i hans närhet” (Predika mitt evangelium [2004], s. 6).

 • På vilka sätt har att leva efter Kristi lära blivit ”ett allt mer givande sätt att leva” för er?

Be eleverna fundera över hur väl de lever efter Kristi lära. Be dem tänka på vad de kan göra för att få större tillgång till välsignelserna av att leva efter Kristi lära.

Elevernas läsuppgift