Lektion 6: Mormons bok skrevs för vår tid
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 6

Mormons bok skrevs för vår tid

Inledning

Mormons bok och Jesu Kristi återställda evangelium är delar av ”ett underbart och förunderligt verk” som Gud skulle utföra i de sista dagarna (2 Ne. 25:17). Eftersom Mormons bok innehåller evangeliets fullhet, spelar den en viktig roll i att besegra avfallet och föra själar till Kristus. Den här lektionen betonar att denna heliga urkund skrevs av inspirerade författare som såg vår tid.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

2 Nephi 27:6, 29–30, 35; 3 Nephi 29:1–2; Mose 7:62; Joseph Smith – Historien 1:34

Mormons boks roll i de sista dagarna

Förklara för eleverna att det i Mormons bok finns profetior om att det skulle finnas ogudaktighet och avfall i de sista dagarna (se 2 Ne. 27:1, 4–5). I Mormons bok finns också nedtecknat Herrens lösning på de problemen. Be en elev läsa 2 Nephi 27:6, 29–30, 35 för klassen medan de söker efter Herrens lösning.

 • Vad kommer Herren enligt de här verserna att göra i de sista dagarna för att motverka ogudaktighet och avfall?

 • På vilka sätt ger Mormons bok en lösning på de sista dagarnas ogudaktighet?

Tala om för eleverna att Mormon skrev ner en profetia om ännu en roll som Mormons bok skulle spela i de sista dagarna. Ge eleverna några minuter att studera 3 Nephi 29:1–2 och söka efter den profetian. Du kan påpeka att orden ”dessa uppteckningar” syftar på Mormons bok.

 • Vilket viktigt verk skulle börja med Mormons boks framkomst? (Israels insamling.)

Förklara att president Ezra Taft Benson (1899–1994) beskrev Mormons boks centrala roll i evangeliets återställelse och påbörjandet av Herrens verk i de sista dagarna. Be en elev läsa följande uttalande för klassen:

Benson, Ezra Taft

”[Mormons bok] publicerades bara några dagar innan kyrkan organiserades. De heliga fick Mormons bok att läsa innan de fick de uppenbarelser som behandlade sådana storslagna lärosatser som de tre härlighetsgraderna, celestialt äktenskap eller arbete för de döda. Den kom före prästadömets kvorum och kyrkans organisation. Säger inte detta oss något om hur Herren ser på detta heliga verk?” (”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 3.)

 • Varför tror ni att Mormons boks framkomst skedde före så många andra viktiga händelser i återställelsen och är så central för Herrens verk att samla Israel och övervinna de sista dagarnas ogudaktighet?

Som hjälp att besvara frågan ber du en elev läsa Joseph Smith – Historien 1:34 för klassen. Be eleverna uppmärksamma vad Mormons bok innehåller.

 • Vad innehåller Mormons bok? (Hjälp eleverna lyfta fram följande sanning: Mormons bok innehåller Jesu Kristi evangeliums fullhet.)

 • Vad betyder Moronis förkunnelse att Mormons bok innehåller ”det eviga evangeliets fullhet”?

Som hjälp att besvara frågan visar du följande uttalande av president Ezra Taft Benson och ber en elev läsa det för klassen:

Benson, Ezra Taft

”Herren själv förkunnade att Mormons bok innehåller ’fullheten av Jesu Kristi evangelium’ (L&F 20:9). Det innebär inte att den innehåller varje undervisning och varje lärdom som blivit uppenbarad. Snarare innebär det att i Mormons bok finner vi fullheten av de lärdomar som behövs för vår frälsning. Och de lärs ut så tydligt och enkelt” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson [2014], s. 130).

 • Kan ni nämna några av de ”lärdomar som behövs för vår frälsning” som finns i Mormons bok? (Lärdomarna innefattar försoningen, tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva.)

Förklara att Herren undervisade profeten Enok om Mormons boks betydelse i de sista dagarna. Be en elev läsa Mose 7:62 för klassen. (Du kan skriva på tavlan att ”rättfärdighet ned[sänd] från himlen” syftar på de uppenbarelser som möjliggjorde återställelsen och att ”sanning … bringad fram ur jorden” syftar på Mormons bok. Låt eleverna skriva de här definitionerna i marginalen i sina skrifter eller skapa en notering i sina elektroniska skrifter.)

 • Hur kommer Mormons bok att användas i de sista dagarna enligt de här verserna? (Till hjälp för att samla in Guds utvalda från jordens fyra hörn.)

 • När har ni sett Mormons bok hjälpa någon att bli omvänd till evangeliet och ansluta sig till Herrens kyrka?

 • Nämn några sätt att ”svepa över jorden” med rättfärdighet och med Mormons boks budskap ”så som en flod”?

Uppmana eleverna att bestämma sig för att göra något för att ”svepa över” sina hjärtan, sina hem och jorden med Mormons boks budskap den kommande veckan.

3 Nephi 21:9–11

Mormons boks sanning står emot motstånd

Be eleverna tänka på ett tillfälle när de försvarade Mormons bok eller budskapet om evangeliets återställelse mot motståndare.

Be en elev läsa 3 Nephi 21:9–11 för klassen. Innan eleverna börjar läsa förklarar du att äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum sa att ”tjänaren” i de här verserna är Joseph Smith (se Christ and the New Covenant [1997], s. 287–288).

 • Hur passar profeten Joseph Smith in på beskrivningen i de här verserna?

 • Vad kommer enligt de här verserna Frälsaren visa dem som strider mot Joseph Smith och Mormons bok i de sista dagarna? (Hjälp eleverna lyfta fram följande lärosats: Guds visdom är större än djävulens list.)

 • Hur hjälper Mormons bok oss att visa att Guds ”visdom är större än djävulens list”?

Visa och läs upp följande ord av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:

Holland, Jeffrey R.

I [över 180] år har den här boken undersökts och angripits, förnekats och omkonstruerats, kritiserats och sönderslitits som kanske ingen annan bok i nutida religiös historia – kanske som ingen annan bok i all religiös historia. Och fortfarande står den fast. Misslyckade teorier om dess ursprung har fötts, upprepats och dött ut. … Inga av dessa ärligt talat patetiska svar på bokens ursprung har någonsin uthärdat undersökningar eftersom det inte finns något annat svar än det som Joseph gav som dess unge, olärde översättare. I detta ställer jag mig vid min egen förfaders sida som helt enkelt sa: ’Ingen ogudaktig man skulle kunna skriva en bok som denna, och ingen god man skulle vilja skriva den, såvida den inte var sann och han befallts av Gud att göra det’” (”Trygghet åt själen”, Liahona, nov. 2009, s. 89).

 • Varför tror ni att det är så stort motstånd mot Mormons bok?

 • Vilka upplevelser har lärt er att Mormons bok kan stå emot det motstånd som riktas mot den?

 • Vad har ni känt och vad har ni lärt när ni undervisat andra om Mormons bok eller försvarat dess sannfärdighet?

Mormon 8:1–5, 26–35

Mormons bok skrevs för vår tid

Påminn eleverna om att Moroni bevittnade sin civilisations undergång. Be eleverna läsa Mormon 8:1–5 och fundera över vad Moroni kan ha behövt göra för att skydda guldplåtarna.

 • Föreställ er att ni var Moroni. Nämn några skäl till att ni vill att andra ska läsa er uppteckning.

Be eleverna läsa Mormon 8:26–35 och titta efter vad Moroni profeterade om tillståndet under den tid när Mormons bok skulle komma fram. Uppmuntra gärna eleverna att markera det de hittar.

 • Hur beskrev Moroni den tid när Mormons bok skulle komma fram? (Det skulle vara en tid av avfall och ogudaktighet.)

 • Vilka slutsatser kan ni dra av vers 35? (Du kan påpeka att förutom Moroni framhöll andra profeter, som Nephi, Jakob och Mormon, att de skrev för framtida generationer. Du kan låta eleverna tvärhänvisa vers 35 till 2 Nephi 25:21–22 och Mormon 7:1.)

 • Varför är det viktigt att veta att Moroni och andra författare till Mormons bok var medvetna om de problem som vi möter i dag? (När ni diskuterar den här frågan betonar du följande sanning: Undervisningen i Mormons bok har stort värde för oss i dag eftersom författarna var medvetna om de problem som vi skulle möta.)

För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen ber du en elev läsa följande ord av president Ezra Taft Benson:

Benson, Ezra Taft

”Mormons bok … skrevs för vår tid. Nephiterna hade aldrig boken, inte heller hade lamaniterna den i forna dagar. Den var avsedd för oss Mormon skrev i slutet av den nephitiska civilisationen. Inspirerad av Gud, som ser allt från begynnelsen, förkortade han århundraden av uppteckningar och valde de berättelser, tal och händelser som skulle vara till mest nytta för oss.

Var och en av de huvudsakliga nedtecknarna i Mormons bok vittnade om att de skrev för framtida generationer. … Om de såg vår tid och valde det som skulle vara av störst värde för oss, är det inte så vi borde studera Mormons bok? Vi borde ständigt fråga oss: ’Varför valde Herren att inspirera Mormon (eller Moroni eller Alma) att ta med det här i sin uppteckning? Vad kan jag lära mig av detta som hjälper mig att leva i dag och under denna tid?’” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson, s. 139.)

 • Hur kan vårt sätt att läsa Mormons bok påverkas av vetskapen om att den skrevs för vår tid?

Låt eleverna ge exempel på hur Mormons bok har gett dem ledning, styrka, svar på frågor eller lösningar på problem.

Elevernas läsuppgift