Lektion 5: Jesu Kristi oändliga försoning
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 5

Jesu Kristi oändliga försoning

Inledning

Jesu Kristi försoning – den största händelse som någonsin ägt rum – gör det möjligt för alla människor att få syndernas förlåtelse och bo hos vår himmelske Fader och Jesus Kristus i all evighet. Tack vare försoningen kommer alla människor att uppstå och återvända till Guds närhet för att dömas. Eftersom försoningen krävde att Jesus Kristus led på oändligt många sätt, har han fullkomlig medkänsla med oss.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

Mosiah 3:5–11; Alma 34:8–12

Endast Jesus Kristus kunde åstadkomma den obegränsade försoningen

Visa och be en elev läsa följande ord för klassen av president James E. Faust (1920–2007) i första presidentskapet:

Faust, James E.

”Jag vill tala om den största händelsen i världshistorien. Denna enastående händelse var vår Herre och Återlösares, Jesus Kristi, oförlikneliga försoning. Det var den viktigaste händelse som någonsin har inträffat” (”Försoningen: Vårt största hopp”, Liahona, jan. 2002, s. 19).

Be två eller tre elever turas om att läsa Alma 34:8–12 för klassen medan de markerar nyckelord och uttryck som belyser varför försoningen är historiens största händelse.

 • Varför är Jesu Kristi försoning den största händelse som någonsin ägt rum? (Betona den här sanningen: Jesu Kristi försoning är obegränsad och evig och möjliggör frälsning för alla människor.)

Läs följande ord av president Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum:

Nelson, Russell M.

”En obegränsad försoning krävdes för att återlösa Adam, Eva och alla deras efterkommande. … I enlighet med eviga lagar krävde denna försoning ett personligt offer från en odödlig varelse, som alltså inte var underkastad döden. Ändå måste han dö och ta upp sin kropp på nytt. Frälsaren var den ende som kunde göra detta. Från sin mor ärvde han makten att dö. Från sin Fader fick han makt över döden” (”Beständighet i förändringen”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 33).

 • Varför var Jesus Kristus den ende som kunde återlösa alla människor? (Han var en odödlig varelse som inte var underkastad döden.)

 • På vilka sätt är Jesu Kristi försoningsoffer oändligt och evigt?

Som hjälp att besvara frågan visar du följande uttalande av president Russell M. Nelson och ber en elev läsa det för klassen:

Nelson, Russell M.

”[Jesu Kristi] försoning är obegränsad – utan slut. Den var också obegränsad på så sätt att hela människosläktet skulle bli frälst från en död utan slut. Den var obegränsad genom hans oerhörda lidande. … Den var obegränsad i sin omfattning. Den skulle åstadkommas en gång för alla. Och försoningens barmhärtighet erbjuds inte bara ett obegränsat antal människor, utan också ett obegränsat antal världar, som skapats av honom. Den var obegränsad bortom alla mänskliga bedömningsmått eller jordisk fattningsförmåga” (”Försoningen”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 33).

Förklara att kung Benjamin mot slutet av sin regeringstid lärde folket att en ängel hade förkunnat honom ”de glada budskapen om stor glädje” som skulle få människor att ”fyllas av glädje” (Mosiah 3:2–4). Be några elever turas om att läsa Mosiah 3:5–11 för klassen medan de följer med och söker efter de glada budskap som kung Benjamin beskrev.

 • Vilka budskap i de här verserna tror ni fyllde kung Benjamins folk med glädje? (När eleverna svarar, betonar du att Jesus Kristus möjliggör frälsning.)

 • Vilka ord eller uttryck beskriver det pris Jesus Kristus betalade för vår frälsning?

Be en elev läsa följande ord för klassen av äldste James E. Talmage (1862–1933) i de tolv apostlarnas kvorum:

Talmage, James E.

”Kristi ångest i örtagården, både dess intensitet och orsak, är ofattbar för det begränsade mänskliga förnuftet. … Han led och dignade under en börda så ohygglig, att ingen annan på jorden ens skulle kunna föreställa sig något sådant. Det var inte en fysisk smärta och inte enbart en psykisk tortyr, som gjorde att blod sipprade fram ur varje por, utan det var själsliga kval han led, en andlig pina som endast Gud var i stånd att erfara. Ingen vanlig människa, hur stark hon än var fysiskt och psykiskt, skulle ha kunnat lida så” (Jesus Kristus, [1964], s. 600–601).

 • Vilka tankar och känslor får ni när ni begrundar omfattningen av Jesu Kristi lidande för oss?

2 Nephi 9:6–12, 20–22

Jesus Kristus övervann både den fysiska och den andliga döden

Be eleverna föreställa sig vad som skulle ha hänt om ingen försoning skett. För att hjälpa eleverna visualisera mänsklighetens tillstånd om ingen försoning skett, ber du en elev läsa 2 Nephi 9:6–9 för klassen. Be klassen följa med i texten och titta efter beskrivningar av vad vårt öde skulle bli utan försoningen.

 • Vad skulle enligt profeten Jakob hända med våra kroppar om det inte fanns någon försoning? Vad skulle hända med våra andar?

Påminn eleverna om att evangeliets centrala budskap är att vi tack vare Jesu Kristi försoning inte behöver uppleva detta hemska öde.

Be två elever turas om att läsa 2 Nephi 9:10–12, 20–22 för klassen medan de tittar efter de medel varigenom vi räddas från fysisk och andlig död.

 • Vilket sätt erbjuds oss att undkomma den fysiska och den andliga döden? (Hjälp eleverna sammanfatta den här läran: Genom sitt försoningsoffer övervann Jesus Kristus följderna av fysisk och andlig död.)

 • Vad lär de här verserna om uppståndelsens välsignelser? (Våra fysiska kroppar och våra andar ska återförenas för evigt. Vi förs tillbaka till Guds närhet för att dömas.)

Sätt upp följande citat av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum och be en elev läsa det för klassen:

Christofferson, D. Todd

”Genom sin försoning och uppståndelse har Jesus Kristus övervunnit alla delar av fallet. Fysisk död är tillfällig, och till och med andlig död har ett slut såtillvida att alla kommer tillbaka till Guds närhet, åtminstone tillfälligt, för att bli dömda” (”Jesu Kristi uppståndelse”, Liahona, maj 2014, s. 112).

 • När har ni känt er tacksamma för att Jesus Kristus övervunnit fysisk och andlig död?

Mosiah 3:11, 16; 15:7–9; Alma 7:11–13; Moroni 8:8–12; L&F 137:7–9

Genom sin försoning erbjuder Jesus Kristus återlösning åt alla människor

Påminn eleverna om att förutom att befria hela mänskligheten från den kroppsliga och andliga död som fallet förde med sig, kan Jesus Kristus också befria oss från den andliga död som förorsakas av våra egna synder. Låt en elev läsa Mosiah 15:7–9 för klassen medan de tittar efter hur Kristus gör det möjligt för oss att bli återlösta från våra synder.

 • Vad lär oss de här verserna om hur Kristus gör det möjligt för oss att bli återlösta från våra synder? (Betona den här lärosatsen: Genom försoningen bröt Jesus Kristus dödens band och tog på sig våra synder och tillfredsställde därmed rättvisans krav och fick makt att medla till vår förmån.)

 • Vad menas med ordet medla? (Medla är handlingen att gå emellan två parter och hjälpa dem förlikas. I det här fallet går Jesus mellan oss och Gud för att hela brytningen som orsakats av våra synder.)

Förklara att Mormons bok hjälper oss förstå hur Jesu Kristi försoning frälser små barn och människor som dött utan att vare sig få del av evangeliet eller döpas.

Låt en del av klassen tyst läsa Mosiah 3:16 och tvärhänvisa till Moroni 8:8–12. Låt en annan del av klassen tyst läsa Mosiah 3:11 och tvärhänvisa till Läran och förbunden 137:7–9.

 • Vad lär oss de här verserna om frälsningen för barn som dött innan de blev döpta?

 • Vad lär oss de här verserna om frälsningen för dem som ”dött utan att känna till Guds vilja”? (Mosiah 3:11.)

Tala om för eleverna att Frälsaren genom försoningen uppnådde fullkomlig medkänsla till att förstå oss och hjälpa oss igenom jordelivets svårigheter. Be eleverna söka i Alma 7:11–13 efter ord som beskriver de dödlighetens utmaningar som Jesus Kristus upplevde som en del av försoningen. När eleverna berättar vad de hittat, skriver du följande ord på tavlan: smärta, bedrövelser, frestelser, sjukdomar, döden, skröpligheter och synder. Peka på uttrycket ”av alla slag” i Alma 7:11, och be eleverna nämna exempel på de olika förhållanden som skrivits upp på tavlan.

Framhåll att uttrycket ”ta på sig” upprepas flera gånger i verserna 11–13. (Obs: Att lägga märke till upprepningar är en skriftstudieteknik som du kan betona här. Att lägga märke till upprepningar i skrifterna kan hjälpa dem som studerar att se vad som huvudsakligen betonas.)

 • Varför tog, enligt vers 11–12, Jesus Kristus ”på sig” vår smärta, våra sjukdomar, våra skröpligheter och annat som skrivits på tavlan? (Hjälp eleverna förstå den här principen: Frälsaren tog på sig våra smärtor, sjukdomar och skröpligheter så att han kan hjälpa oss när vi ställs inför jordelivets prövningar.)

Visa följande citat av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum och be en elev läsa det för klassen:

Holland, Jeffrey R.

”Jag vittnar om att Frälsarens försoning inte bara lyfter bort våra synder, utan också bördan av besvikelser och bedrövelser, våra hjärtesorger och vårt missmod [se Alma 7:11–12]. Det var från början meningen att förtröstan på sådan hjälp skulle ge oss både ett skäl och ett sätt att förbättra oss, en motivering till att lägga ner våra bördor och ta emot vår frälsning” (”Det blev helt som trasigt var”, Liahona, maj 2006, s. 70–71).

 • Hur kan tillit till Frälsarens försoning påverka ert handlande och ert eviga perspektiv?

 • Hur kan insikt om sanningarna i Alma 7:11–13 vara till hjälp när ni ställs inför prövningar?

Låt eleverna berätta om upplevelser när de kände kraften från Jesu Kristi försoning i sina liv (avråd dem från att berätta något alltför personligt eller heligt).

Låt eleverna skriva ner hur de bättre kan tillämpa Frälsarens försonings helande kraft i sina liv. Uppmana dem att handla efter sina ingivelser.

Elevernas läsuppgift