Lektion 3: Lydnad ger välsignelser
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 3

Lydnad ger välsignelser

Inledning

Vår lydnad mot Guds bud är ett sätt att visa vår tacksamhet för Guds förunderliga välsignelser. Frälsaren är ett fullkomligt exempel på lydnad. Vår önskan att vara lydiga växer när vår kärlek till Gud växer. Lydnad mot buden gör det möjligt för Gud att ge den hjälp vi behöver när vi försöker utföra svåra uppgifter.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

1 Nephi 2:2–4, 9–13, 16, 19–20; Mosiah 2:20–24, 41

Genom vår lydnad visar vi vår tacksamhet mot Gud och får hans största välsignelser

Visa följande citat av äldste Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i de tolv apostlarnas kvorum och be en elev läsa det för klassen:

Wirthlin, Joseph B.

”Hur kan vi någonsin betala tillbaka den skuld vi är skyldiga Frälsaren? Han betalade en skuld som han inte var skyldig någon, för att befria oss från en skuld som vi aldrig kan betala. Tack vare honom kommer vi att leva för evigt. Tack vare hans oändliga försoning kan våra synder tas bort och vi kan få uppleva den största av alla Guds gåvor: evigt liv.

Kan en sådan gåva ha ett pris? Kan vi någonsin gottgöra en sådan gåva?” (”Jordiska skulder, himmelska skulder”, Liahona, maj 2004, s. 43.)

Ge eleverna en stund att diskutera möjliga svar på den sista frågan som äldste Wirthlin ställer. Uppmuntra eleverna att leta efter principer och lärosatser under lektionen som hjälper till att besvara frågan.

Be eleverna tyst läsa Mosiah 2:20–24. Be dem titta efter vad kung Benjamin lärde om hur vi bör se på oss själva i förhållande till Gud.

 • Varför tror ni att kung Benjamin lärde att vad vi än gör, är vi ändå ”onyttiga tjänare” till Gud?

 • Även om vi aldrig kan betala vår skuld till Gud, vad föreslår de här verserna att vi kan göra för att visa vår tacksamhet för allt han har gjort för oss? (Hjälp eleverna lyfta fram följande princip: När vi erkänner vår eviga skuld till Gud, önskar vi tjäna honom och hålla hans bud.)

Tala om för eleverna att en av de stora berättelserna i skrifterna om lydnad mot Gud återfinns i början av Mormons bok, där det står om vad profeten Lehi och hans familj gjorde när de av Gud ombads göra något mycket svårt. Be en elev läsa 1 Nephi 2:2-4 för klassen.

 • Varför kan det ha varit svårt för Lehis familj att lyda Guds befallning att lämna Jerusalem?

Låt eleverna studera 1 Nephi 2:9–13, 16 och leta efter skillnader mellan Lamans och Lemuels inställning och Lehis inställning som svar på den här befallningen. (Obs: Den här aktiviteten uppmuntrar eleverna att öva på den viktiga skriftstudietekniken att jämföra och kontrastera.)

 • Vilka ord och uttryck beskriver Lamans och Lemuels reaktion? (De var styvnackade, de knotade och de förstod inte Guds handlande.)

 • Hur reagerade Nephi på befallningen att lämna Jerusalem? (Han var ödmjuk. Han önskade förstå det som hör Gud till. Han hade tro på sin fars ord, som var profet, och han bad.)

 • Varför reagerade Nephi annorlunda på sin fars budskap jämfört med sina bröder?

Ge eleverna en stund att begrunda om de är mer som Laman och Lemuel eller som Nephi när Herren eller kyrkans ledare ber dem göra något svårt.

Be en elev läsa 1 Nephi 2:19-20 för klassen. Be klassen följa med i texten och se vad Herren lovade Nephi.

 • Vilka ord i de här verserna sammanfattar vad Herren lovade Nephi? (Se till att eleverna förstår följande princip: Om vi håller buden får vi framgång i landet. Du kan påpeka att det här är ett av de teman som oftast upprepas i Mormons bok. Uppmana gärna eleverna att i sina studier av Mormons bok uppmärksamma hur många sätt det här temat upprepas på.)

 • Vilka egenskaper hos Nephi berömde Herren? Varför tror du att de här egenskaperna är viktiga för oss alla att ha i vårt förhållande till Herren?

 • Lydnad leder ju inte alltid till timlig framgång, men vilka välsignelser kan vi vänta oss att lydnad mot Herren ger? (Som hjälp att besvara den frågan kan ni läsa Mosiah 2:41.)

2 Nephi 31:6–10, 15–16; Mosiah 15:7; 3 Nephi 11:11; 12:19–20, 48

Att följa Frälsarens exempel på lydnad hjälper oss komma till honom och Fadern

Visa följande ord av äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum:

Hales, Robert D.

”Av alla lärdomar vi får från Frälsarens liv finns det ingen lärdom som är tydligare och mer kraftfull än den om lydnad” (”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud”, Liahona, maj 2014, s. 35).

 • Vilka exempel från Frälsarens liv visar hans lydnad?

För att hjälpa eleverna vidare diskutera den här frågan, ber du dem läsa Mosiah 15:7 och 3 Nephi 11:11 och titta efter vad Jesus var villig att göra för att lyda sin Fader.

Låt eleverna turas om att läsa 2 Nephi 31:6–10, 15–16 för klassen medan eleverna i klassen söker efter vad vi kan lära av Frälsarens exempel om vikten av lydnad och de välsignelser som kommer av lydnad.

 • Vad kan vi lära oss av Frälsarens exempel om betydelsen av lydnad? Vad kan vi lära oss av hans exempel om de välsignelser som kommer av lydnad? (Se till att eleverna lyfter fram den här principen: När vi följer Frälsarens föredöme i lydnad mot Fadern, blir vi kvar på den smala vägen som leder till frälsning.)

Visa följande citat av äldste Robert D. Hales och be en elev läsa det för klassen:

Hales, Robert D.

”Andligt mogen lydnad är detsamma som ’Frälsarens lydnad’. Den motiveras av sann kärlek till vår himmelske Fader och hans Son. … Vår kärlek till Frälsaren är nyckeln till att vara lydig som Frälsaren” (”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud”, s. 36–37).

 • Varför är kärlek till vår Himmelske Fader och Jesus Kristus ”nyckeln” till att hålla buden?

Påpeka att den uppståndne Jesus Kristus undervisade nephiterna om avsikten med att hålla buden. Be eleverna tyst läsa 3 Nephi 12:19–20, 48 för att upptäcka de här avsikterna.

 • Vad säger Jesus enligt de här verserna var orsakerna till att vi har fått buden? (Eleverna bör lyfta fram följande princip: När vi kommer till Kristus och håller buden blir vi mer lika honom och vår Fader i himlen, och vi blir frälsta.)

 • På vilka sätt har er lydnad hjälpt er komma till Frälsaren?

Låt eleverna få en liten stund på sig att begrunda vad de kan göra för att bli mer lydiga mot vår himmelske Faders bud så att de kan bli mer lika honom och hans Son.

1 Nephi 3:4–7, 15–16; 4:1–2; 7:12; 17:1–31; 18:1–4

Herren hjälper dem som är lydiga

Låt eleverna tänka på ett tillfälle när det verkade svårt att hålla ett visst Guds bud eller när det verkade jobbigt att utföra en kallelse eller ett uppdrag i kyrkan. Påminn eleverna om att Nephi och hans bröder stod inför faror och risken att bli dödade när Gud befallde dem att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Be eleverna läsa 1 Nephi 3:4–7 och se vilken princip de lär av Nephis exempel som kan öka deras egen förmåga att vara lydiga.

 • Vilken princip kan vi lära oss av Nephis gensvar på en svår befallning från Gud? (Skriv följande princip på tavlan när eleverna upptäcker den: Om vi försöker göra det som Herren befaller, bereder han en utväg för oss att utföra det.)

För att hjälpa eleverna förstå den här principen skriver du följande hänvisningar på tavlan och ger eleverna tid att söka igenom dem för att se hur Nephi handlade när han försökte utföra det svåra som han befallts att göra: 1 Nephi 3:15–16; 4:1–2; 7:12. När eleverna berättat vad de upptäckt förklarar du att Nephi senare beskrev några sätt på vilka Herren hjälper dem som håller hans bud. Be eleverna läsa 1 Nephi 17:1–4 och se på vilka sätt Herren hjälper oss. Be också eleverna markera Nephis uttryck ”och sålunda ser vi ”, som används genom hela Mormons bok för att få läsaren att särskilt lägga märke till de ord som följer.

Medan eleverna ger sina svar, skriver du följande ord på tavlan:

Ge näring

Stärka

Bereda en utväg

Låt eleverna ta några minuter att ögna igenom berättelsen i 1 Nephi 17:5–31; 18:1–4, och titta efter exempel på hur Herren gav näring, styrka eller beredde en utväg för Lehis familj.

 • På vilka sätt gav Herren näring eller styrka till Lehis familj? Hur beredde han sätt att hjälpa dem?

 • Vilka välsignelser som gavs av Herren till Lehis familj liknar de välsignelser vi får i dag?

 • När har ni upplevt Herrens hjälp på något av de här sätten när ni försökt lyda honom?

Påminn eleverna om att Herren ber om vår lydnad så att han kan förse oss med rika välsignelser i vår strävan att bli som honom. Läs följande uttalande av president Harold B. Lee (1899–1973):

Lee, Harold B.

”Den viktigaste av alla Guds befallningar är den som ni har svårast att hålla i dag. … Ställ allt till rätta och börja med nästa sak som ni har svårast för. Det är så ni kan helga er genom att hålla Guds bud” (Kyrkans presidenters lärdomar: Harold B. Lee [2000], s. 30).

Be eleverna tänka på något bud som de har svårt att lyda. Uppmana dem att göra upp en plan för att bli mer lydiga för att göra sig mer värdiga att få Herrens hjälp.

Elevernas läsuppgift