Lektion 16: Omvändelse och förlåtelse
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 16

Omvändelse och förlåtelse

Inledning

För att kunna renas från synd måste vi utöva tro på Jesus Kristus till omvändelse. När vi uppriktigt omvänder oss kan vi få förlåtelse för våra synder, vilket ger vår själ glädje och sinnesfrid. Vi kan behålla våra synders förlåtelse hela livet om vi trofast lyder Guds bud och älskar och tjänar varandra.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

Alma 34:15–17; 3 Nephi 9:13–14, 19–22

Utöva tro på Kristus till omvändelse

Be eleverna föreställa sig att de har blivit kallade att tala om omvändelse på ett sakramentsmöte. Be några elever berätta vad de skulle kunna säga för att hjälpa medlemmar i kyrkan förstå den här läran bättre. När de har svarat visar och läser du upp följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:

Uchtdorf, Dieter F.

”Vi behöver stark tro på Kristus för att kunna omvända oss” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, mars 2007, s. 100).

 • Varför är det här uttalandet sant?

Be en elev läsa Alma 34:15–17 för klassen, där det står vad Amulek lärde zoramiterna om omvändelse. Uppmana eleverna att följa med i texten och se vad Amulek lärde att vi behöver göra för att bli förlåtna.

 • Vilken princip om att få förlåtelse undervisar de här verserna om? (När eleverna svarat skriver du den här principen på tavlan: För att kunna få förlåtelsens barmhärtiga välsignelse, måste vi utöva tro på Jesus Kristus till omvändelse. Peka ut för eleverna att formuleringen ”tro till omvändelse” nämns fyra gånger i de här verserna. Det här är ett bra tillfälle att betona skriftstudietekniken att uppmärksamma upprepningar av ord.)

 • Varför måste vi utöva tro på Jesus Kristus för att kunna omvända oss och få förlåtelse? (Vi måste ha tro på hans försoningsoffer för att detta offer ska kunna verka i våra liv. Endast genom hans försoning kan vi få förlåtelse så att vårt hjärta förändras och renas från synd [se Mosiah 5:2].)

För att hjälpa eleverna bättre förstå hur vi kan komma till Frälsaren och omvända oss förklarar du att efter den omfattande förödelsen i Amerika som vittnade om Frälsarens korsfästelse, undervisade han folket om vad de måste göra för att omvända sig och få hans förlåtelse. Be eleverna studera 3 Nephi 9:13–14, 19–22 tillsammans med en kamrat och leta efter formuleringar som beskriver vad Frälsaren sa att vi måste göra för att komma till honom och omvända oss. Efter en stund ber du eleverna berätta vad de hittat.

 • Vilken princip lär Herren oss i de här verserna om vad vi måste göra för att omvända oss? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör få fram följande princip: Om vi kommer till Kristus med förkrossat hjärta och botfärdig ande, tar han emot oss och återlöser oss från våra synder.)

 • Hur kan Frälsarens inbjudan att ”[komma] till mig som ett litet barn” (v. 22) och ”återvända till mig” (v. 13) hjälpa oss bättre förstå vad det innebär att ha ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande?

 • Vilka upplevelser i livet kan få en människa att ha ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande?

Be en elev läsa högt följande ord av äldste Bruce D. Porter i de sjuttios kvorum. Ge gärna eleverna varsin kopia av citatet. Uppmana eleverna att lyssna efter hur vi kan omvända oss med förkrossat hjärta och botfärdig ande.

Porter, Bruce D.

”Vad innebär ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande? … Frälsarens fullkomliga underkastelse under den evige Fadern är själva kärnan i ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande. Genom Kristi exempel ser vi att ett förkrossat hjärta är ett av gudaktighetens eviga attribut. När vårt hjärta är förkrossat är det fullständigt öppet för Guds ande och vi inser hur beroende vi är av honom i fråga om allt vi har och allt vi är. Det som krävs av oss är att vi offrar vår stolthet i alla dess former. Liksom formbar lera i händerna på en skicklig krukmakare kan de som har ett förkrossat hjärta formas och danas i Mästarens händer.

Ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande är också förutsättningar för omvändelse [se 2 Ne. 2:6–7]. … När vi syndar och vill bli förlåtna, betyder ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande att vi upplever ’en sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse’ (2 Kor. 7:10). Det händer när vår önskan att bli ren från synden är så genomgripande att vårt hjärta värker av sorg och vi längtar efter att känna frid inför vår Fader i himlen. De som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande är villiga att utan motstånd och bitterhet göra allt Gud ber dem göra. Vi slutar göra saker och ting på vårt eget sätt och lär oss göra dem på Guds sätt i stället. I detta tillstånd av underkastelse kan försoningen börja verka och sann omvändelse äga rum” (”Ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande”, Liahona, nov. 2007, s. 32).

 • Vad betyder det att komma till Kristus med förkrossat hjärta och botfärdig ande enligt äldste Porter?

Be eleverna fundera över vad de kan göra för att mer fullständigt utöva sin tro på Jesus Kristus genom att offra ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande till honom. Ge dem gärna några minuter till att skriva ner de intryck de får genom Anden.

Vittna om att Frälsarens barmhärtighetsgåva, att vi kan omvända oss, är tillgänglig för oss alla. Be några elever beskriva sina känslor inför Frälsarens försoningsoffer och omvändelsens gåva.

Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3; Alma 19:29–30, 33–36; 36:19–21

Förlåtelse för synder medför glädje och frid

 • Vad kan man säga till människor som vill veta hur de kan veta om de fått förlåtelse för en tidigare synd?

Be eleverna studera Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3 och Alma 36:19–21, och se på vilka sätt människor kan veta om de har fått förlåtelse för sina synder.

 • Hur kan vi veta att vi får förlåtelse för våra synder, enligt de här verserna? (Hjälp eleverna få fram följande princip: När vi uppriktigt omvänder oss och får förlåtelse för våra synder så utplånas vår skuld, vi blir fyllda av Herrens ande och känner glädje och frid. Om Anden manar dig kan du läsa för klassen följande ord av äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum: ”Du som är uppriktigt ångerfull men inte tycks kunna känna någon lindring, fortsätt hålla buden. Jag lovar dig att lindring kommer – men enligt Herrens tidsplan. Helandet tar också tid” [”Bli omvända … så att jag kan hela er”, Liahona, nov. 2009, s. 42].)

För att åskådliggöra den här principen ber du några elever läsa några verser för klassen som skildrar kung Lamoni och hans folks omvändelse, som finns i Alma 19:29–30, 33–36. Be klassen söka efter vad det var för välsignelser folket fick på grund av sin omvändelse och tro.

 • Vilka specifika välsignelser fick kung Lamoni, hans hustru och många andra lamaniter på grund av sin omvändelse och tro? (Deras hjärtan förändrades, änglar betjänade dem, de döpte sig, kyrkan organiserades och Herren utgöt sin Ande över dem.)

 • När har ni sett andra få några av de här välsignelserna när de har omvänt sig och närmat sig Gud?

För att hjälpa eleverna känna sanningen i och vikten av ovanstående princip, ber du en elev läsa följande vittnesbörd av president Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas kvorum:

Packer, Boyd K.

”Vi får brev från människor som begått tragiska felsteg. De frågar: ’Kan jag någonsin bli förlåten?’

Svaret är ja!

Evangeliet lär oss att frihet från plågor och skuldkänslor kan förtjänas genom omvändelse. Förutom de få som blir förtappade efter att ha känt till fullheten, finns det ingen vana, inget uppror, ingen överträdelse och inget brott som är undantaget från löftet om fullständig förlåtelse.

’Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Om’, fortsätter Jesaja, ’ni är villiga att höra’ [Jes. 1:18–19]” (”Förlåtelsens strålande morgon”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 19).

Be eleverna fundera över upplevelser när de känt glädjen och sinnesfriden som följer på fullständig omvändelse.

Mosiah 4:11–12, 26

Att behålla våra synders förlåtelse

Be en elev läsa Mosiah 4:11–12, 26 för klassen. Be eleverna se vad kung Benjamin lärde om hur vi kan behålla våra synders förlåtelse.

 • Hur kan vi behålla våra synders förlåtelse hela livet enligt kung Benjamins ord? (Eleverna bör få fram följande princip: Om vi kommer ihåg Guds kärlek och godhet mot oss, står fast i vår tro samt älskar och tjänar varandra, kan vi behålla våra synders förlåtelse.)

För att eleverna bättre ska kunna förstå den här principen ber du en elev läsa för klassen följande citat av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum:

Christofferson, D. Todd

”Omvändelse innebär en strävan att förändras. Det vore ett hån mot Frälsarens lidande i Getsemane och på korset att förvänta sig att han ska förvandla oss till änglavarelser utan verklig ansträngning från vår sida. Snarare söker vi hans nåd, som fullkomnar och lönar vår hängivna strävan (se 2 Ne. 25:23). Kanske borde vi när vi ber om barmhärtighet också be om tid och möjlighet att verka och sträva och övervinna. Herren ler förvisso mot den som önskar komma värdig till domen, den som dag efter dag beslutsamt arbetar på att ersätta svaghet med styrka Verklig omvändelse, verklig förändring, kan kräva upprepade försök, men det finns något ädelt och heligt i sådan strävan” (”Omvändelsens gudomliga gåva”, Liahona, nov. 2011, s. 39).

 • Vilka tankar och känslor får ni när ni tänker på att Herren ”ler” mot er när ni arbetar på att övervinna synd och jordiska svagheter?

Dela med dig av ditt vittnesbörd om Jesu Kristi försoning. Lova eleverna att de kommer att uppleva glädje och sinnesfrid när de omvänder sig. Uppmana eleverna att ta en titt på sitt liv och utöva tro på Jesus Kristus till omvändelse.

Elevernas läsuppgift