Lektion 11: Att skydda oss mot falska läror i de sista dagarna
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 11

Att skydda oss mot falska läror i de sista dagarna

Inledning

Förutom att undervisa om ”Jesu Kristi evangeliums fullhet” (L&F 20:9), beväpnar Mormons bok Kristi efterföljare mot falska läror och idéer som är allmänt utbredda i de sista dagarna. Ett sätt varpå den åstadkommer detta är genom att avslöja fiender till Kristus och peka på de falska läror de sprider. När eleverna studerar berättelser om falska lärare i Mormons bok lär de sig skilja mellan evangeliets sanningar och världens falska uppfattningar.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

2 Nephi 28:3–9, 12–15; Jakob 7:1–12; Alma 1:2–6; 30:12–18, 39–44; Joseph Smith – Matteus 1:22

Urskilja och skydda oss mot falska läror

Be eleverna tänka på de olika uppfattningar som finns i världen i sådana frågor som följande: Gudagivna sanningar kontra moralisk relativism (tanken att det inte finns vare sig rätt eller fel), religionsfrihet kontra grupper med särintressen och rätten till abort kontra rätten till liv. Du kan skriva upp de här sakerna på tavlan alltefter som de diskuteras. Ge eleverna en stund att diskutera varför vi måste vara noga med att ta till oss idéer som är rätt.

Förklara att Jesus Kristus nära slutet av sitt liv profeterade om de farliga andliga omständigheter som skulle råda i de sista dagarna. Be en elev läsa Joseph Smith – Matteus 1:22. Du kan framhålla att orden ”de som är utvalda enligt förbundet” syftar på medlemmar i Jesu Kristi kyrka.

 • Vilket hot utgör ”falska kristusgestalter” och ”falska profeter” i vår tid?

Visa och läs följande uttalande av president Ezra Taft Benson (1899–1994):

Benson, Ezra Taft

”Mormons bok blottställer Kristi fiender. Den vederlägger falska läror och gör slut på tvister (se 2 Ne. 3:12). Den stärker Kristi ödmjuka efterföljare mot onda uppsåt och djävulens anslag och läror i vår tid. Avfallet som finns i Mormons bok liknar det avfall vi har i dag. Gud som har oändlig förkunskap utformade Mormons bok så att vi kan urskilja villfarelser och bekämpa falska politiska, religiösa och filosofiska föreställningar i vår tid” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson [2014], s. 131).

 • Vad säger det här citatet om hur studier i Mormons bok kan skydda oss från falska läror? (Se till att eleverna lyfter fram den här principen: ”När vi studerar Mormons bok och tillämpar dess lärdomar skyddas vi från djävulen och våra dagars falska läror och idéer.)

 • Vilken fördel är det att lära mer om Satans strategier innan man faktiskt möter dem?

Be några elever turas om att läsa 2 Nephi 28:3–9 för klassen medan de söker efter falska läror som enligt Nephi skulle vara vanliga i vår tid. Uppmuntra gärna eleverna att markera viktiga ord och uttryck. Låt eleverna berätta vad de lärt sig och fråga sedan:

 • Vad finns det för nutida exempel på dessa falska föreställningar? (De kan nämna följande exempel: moralisk relativism, tron att Gud på grund av sin stora kärlek till oss inte straffar synder samt fördomar mot kristna som ofta ses som trångsynta eller fanatiker.)

För att hjälpa eleverna besvara frågan läser du följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum. Be eleverna lyssna efter falska läror som de stött på.

Ballard, M. Russell

”Falska profeter och falska lärare är de som förkunnar att profeten Joseph Smith var en bedragare. De ifrågasätter om den första synen verkligen inträffade. De säger att Mormons bok och andra kanoniska skrifter inte är forntida uppteckningar. De försöker också omdefiniera gudomens natur och förnekar att Gud har gett och i dag fortsätter att ge uppenbarelser till sina ordinerade och inröstade profeter. …

Det som kanske gör att de mest kommer under fördömelse är att de förnekar Kristi uppståndelse och försoning och säger att ingen Gud kan frälsa oss. De förnekar behovet av en Frälsare. Kort sagt försöker dessa förtalare omtolka kyrkans läror så att de passar deras egna förutfattade meningar, och på så sätt förnekar de Kristus och hans roll som Messias.

Falska profeter och falska lärare är också de som försöker ändra de gudagivna och skriftbaserade läror som värnar om äktenskapets helighet, familjens gudomliga natur och de grundläggande lärorna om personlig moral. De förespråkar en omdefiniering av moralen för att försvara otukt, äktenskapsbrott och homosexuella förhållanden” (”Akta er för falska profeter och falska lärare”, Liahona, jan. 2000, s. 75).

Be eleverna studera 2 Nephi 28:12–15 och titta efter följderna av att tro på falska läror.

 • Vilka är några av följderna av att tro på falska lärdomar och idéer?

Visa följande citat av äldste Ulisses Soares i presidentskapet för de sjuttio och be en elev läsa det för klassen:

Soares, Ulisses

”Vi kan inte tillåta oss själva att förvirras av populära budskap som enkelt accepteras av världen men som motsäger läran och de sanna principerna i Jesu Kristi evangelium. Många av deras världsliga budskap är inget annat än samhällets försök att rättfärdiga synden” (”Ja, vi kan och ska vinna!” Liahona, maj 2015, s. 75).

 • Vad är enligt äldste Soares avsikten med många av de populära budskap som motsäger Jesu Kristi evangelium? (Hjälp eleverna lyfta fram den här sanningen: Satan använder falska läror för att locka oss att synda. Se Alma 30:53 för mer information om den här sanningen.)

Dela upp klassen i tre grupper. Skriv upp följande skriftställen på tavlan och låt varje grupp studera ett av skriftställena: Jakob 7:1–7; Alma 1:2–6 eller Alma 30:12–18. Be eleverna peka ut några av Sherem, Nehor och Korihors falska lärdomar och skriva upp dem på tavlan under rätt rubrik.

Sherem (Jakob 7:1–7)

Nehor (Alma 1:2–6)

Korihor (Alma 30:12–18)

 • Hur har ni sett falska uppfattningar eller läror som de på tavlan påverka kyrkans medlemmar i dag?

Låt eleverna jämföra Jakob 7:5, 8–12 och Alma 30:39–44 för att se vad som stärkte Jakob och Alma mot Sherems och Korihors falska läror. (Obs: Att jämföra är en skriftstudieteknik. Att lägga märke till likheter ”mellan lärosatser, människor eller händelser kan få evangeliets sanningar att framstå i ett klarare ljus” [Studera och undervisa om evangeliet: En handbok för lärare och ledare inom kyrkans seminarier och religionsinstitut (2012), s. 22].)

 • Vad stärkte Jakob och Alma mot falska lärdomar? (Svaren bör innefatta: tidigare andliga upplevelser, kunskap om skrifterna, kunskap som fåtts genom den Helige Anden och ett vittnesbörd om Kristus.)

 • Vilken princip kan vi lära av Jakobs och Almas svar på dessa falska läror? (Hjälp eleverna lyfta fram den här principen: När vi litar till vårt vittnesbörd om Kristus och söker den Helige Andens ledning, kan vi klara av att vår tro utmanas.)

 • Hur har ert vittnesbörd stärkt er mot falska läror eller kritik mot er tro?

Uppmana eleverna att berätta vad de gör för att skydda sig själva från falska läror som kan urholka deras tro på Jesus Kristus och hans återställda evangelium.

2 Nephi 26:29; 3 Nephi 18:24; 27:27

Känna igen prästväldets faror

Berätta för eleverna att vissa andliga faror för kyrkan kommer från medlemmar inom kyrkan. Be en elev läsa 2 Nephi 26:29 för klassen medan de söker efter de andliga faror som beskrivs av Nephi.

 • Vad är prästvälden enligt det här skriftstället? (Att människor predikar evangeliet för berömmelse eller rikedomar i stället för Guds barns väl.)

 • På vilka sätt kan prästvälde skapa andlig fara för kyrkans medlemmar?

Som hjälp att besvara de här frågorna låter du en elev läsa följande uttalande av äldste M. Russell Ballard:

Ballard, M. Russell

”Låt oss ta oss till vara för falska profeter och falska lärare, både män och kvinnor, som självutnämnda förklarar kyrkans lära och som söker sprida sitt falska evangelium och dra till sig anhängare genom att sponsra kurser, böcker och tidskrifter vars innehåll ifrågasätter kyrkans grundläggande läror. Ta er till vara för dem som talar och publicerar det som strider mot Guds sanna profeter och som aktivt söker upp andra i proselyterande syfte med hänsynslöst förakt för de personers eviga välfärd som de förleder” (”Akta er för falska profeter och falska lärare”, Liahona, jan. 2000, s. 74).

 • Hur kan ni skydda er själva och andra från prästvälde?

 • Hur kan ni försvara kyrkans lära när andra talar emot Guds nutida profeter?

Tala om att Frälsaren lärde sina lärjungar hur de som företräder honom bör undervisa och påverka andra. Be eleverna tyst studera 3 Nephi 18:24 och 3 Nephi 27:27, och titta efter hur tjänande i evangeliet skiljer sig från prästvälde.

 • Hur skiljer sig rättfärdiga lärares och ledares motiv och handlande från deras motiv och handlingar som är skyldiga till prästvälde? (Eleverna bör lyfta fram följande sanning: Lärjungar till Jesus Kristus söker att tjäna och välsigna andra genom att leda dem till honom.)

Moroni 7:12–17; Ether 4:11–12

Skilja sant från falskt

Be eleverna tänka på ett tillfälle när någon ifrågasatte eller kritiserade deras tro. Be en eller två elever att kort berätta om sina upplevelser.

Be några elever turas om att läsa Moroni 7:12–17 och Ether 4:11–12 medan klassen följer med och söker efter hur man kan urskilja om något är från Herren eller från djävulen.

 • Vad lär det här skriftstället er om hur man kan skilja mellan gott och ont? (Se till att eleverna förstår följande princip: Allt som är av Gud förmår oss att göra gott, tro på Jesus Kristus och älska och tjäna Gud.)

Be en elev läsa följande ord av president Ezra Taft Benson:

Benson, Ezra Taft

”Låt mig föreslå tre korta prov för att undvika att bli bedragen. …

1. Vad har standardverken att säga om det? …

2. Den andra riktlinjen är: Vad har kyrkans presidenter i de sista dagarna att säga om ämnet – särskilt den levande presidenten? …

3. Det tredje och slutliga provet är den Helige Anden – Andens prov. … Detta prov är bara helt verksamt om kanalerna för kommunikation med Gud är rena, om de inte är belamrade med synd” (i Conference Report, okt. 1963, s. 16–17).

Som avslutning ber du eleverna fundera på hur de bättre kan använda skrifterna, profeternas ord och den Helige Anden för att urskilja falska lärdomar och undvika att bli bedragna. Du kan uppmana dem att studera Jakob 7, Alma 1 och Alma 30 mera ingående och begrunda hur de här kapitlen kan hjälpa dem skilja mellan rätt och fel.

Elevernas läsuppgift