Esitä innoitettuja kysymyksiä
edellinen seuraava


Esitä innoitettuja kysymyksiä

Vapahtaja esitti kysymyksiä, jotka rohkaisivat oppijoita ajattelemaan Hänen opettamiaan totuuksia ja kokemaan ne syvällisesti. Meidän kysymyksemme voivat samalla tavoin innoittaa oppilaita pohdiskelemaan evankeliumin totuuksia ja löytämään keinoja noudattaa niitä omassa elämässään. Innoitettu kysymys kutsuu oppilaita löytämään evankeliumin totuuksia itse sekä arvioimaan omaa ymmärrystään näistä totuuksista ja sitoutumistaan niihin. Innoitetut kysymykset voivat tehdä evankeliumin oppimisesta mielenkiintoisemman ja merkityksellisemmän henkilökohtaisen kokemuksen.

Esitä kysymyksiä, jotka auttavat oppilaita saamaan perustiedot iankaikkisista totuuksista

Ennen kuin luokan jäsenet voivat keskustella jostakin pyhien kirjoitusten kertomuksesta tai evankeliumin periaatteesta, heidän täytyy ymmärtää se. Joidenkin kysymystesi tulisi kannustaa oppilaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia, jotta he saisivat perustiedot kertomuksesta tai periaatteesta. Tällaisiin kysymyksiin on usein täsmälliset vastaukset, mutta on yleensä parempi antaa oppilaiden etsiä nuo vastaukset itse. Jos esimerkiksi tutkitte jakeita Matt. 26:36–46, voisit kysyä: ”Mitä sellaisia yksityiskohtia löydätte näistä jakeista, jotka kuvaavat Vapahtajan kokemusta Getsemanen puutarhassa? Mitä Hän teki siellä meidän hyväksemme?” Tai jos opetat pieniä lapsia, voisit kuvailla Vapahtajan kokemusta Getsemanessa omin sanoin ja pyytää sitten lapsia kertomaan sinulle, mitä Jeesus teki siellä.

Näiden keskustelujen tulisi ulottua kertomuksen pelkkiä yksityiskohtia laajemmalle, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Esitä kysymyksiä, jotka auttavat luokkasi jäseniä löytämään evankeliumin periaatteita – iankaikkisia, elämää muuttavia totuuksia pyhissä kirjoituksissa.

Kysymyksiä pohdittavaksi. Mitä tulevassa oppiaiheessa olevia pyhien kirjoitusten kertomuksia tai periaatteita luokkani jäsenten tulee ymmärtää? Mitä kysymyksiä voisin esittää auttaakseni heitä saamaan perustiedot pyhistä kirjoituksista?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Mitä opin Vapahtajan jakeissa Luuk. 10:25–28 esittämistä kysymyksistä?

Esitä kysymyksiä, jotka koskettavat sydäntä ja mieltä

Kun oppilailla on perustiedot kertomuksesta tai periaatteesta, esitä kysymyksiä, jotka auttavat heitä pohtimaan sen merkitystä, niin että kertomus tai periaate voi koskettaan heidän sydäntään ja mieltään. Voisit pyytää oppilaita kertomaan, mitä he ajattelevat pyhien kirjoitusten kohdasta, mitä pyhien kirjoitusten henkilöt ehkä tunsivat tai kuinka kohdassa opetetut totuudet liittyvät meidän elämäämme. Koska vastaukset näihin kysymyksiin riippuvat usein oppilaiden tunteista ja kokemuksista, näihin kysymyksiin ei yleensä ole pelkästään yhtä oikeaa vastausta. Usein nämä kysymykset alkavat ilmauksilla kuten ”Mitä teidän mielestänne”, ”Miltä arvelette” tai ”Miltä teistä tuntuu”. Voisit esimerkiksi kysyä: ”Miltä arvelette apostoleista tuntuneen, kun he kävelivät Vapahtajan kanssa Getsemanen puutarhaan?” ”Miltä teistä tuntuu se, mitä Vapahtaja teki siellä?” ”Kuinka Vapahtajan kärsimys puutarhassa siunaa meidän elämäämme?”

Kysymys pohdittavaksi. Miten yllä olevien kaltaiset kysymykset voisivat innoittaa oppilaita tekemään muutoksia elämässään?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Milloin Vapahtaja tai muut henkilöt pyhissä kirjoituksissa esittivät kysymyksiä, jotka innoittivat sydämeen käyvään pohdiskeluun? (Ks. esim. Matt. 16:13–15; Joh. 1:37–38.)

Katso myös video ”Ask Us Questions” [Esitä meille kysymyksiä] (lds.org).

Esitä kysymyksiä, jotka rohkaisevat oppilaita toimimaan

Jotkin kysymykset saavat oppilaat soveltamaan oppimaansa käytäntöön ja sitoutumaan elämään täydemmin evankeliumin mukaan. Useimmissa tapauksissa näiden kysymysten pitäisi rohkaista oppilaita kuuntelemaan Hengen kehotuksia siitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Voisit esimerkiksi kysyä: ”Mitä hengellisiä vaikutelmia olette saaneet, kun olemme keskustelleet Vapahtajan kärsimyksestä Getsemanessa?” tai ”Mitä aiotte tehdä eri tavalla sen perusteella, mitä olette tänään oppineet?” Nämä eivät yleensä ole keskustelukysymyksiä, vaan ne on tarkoitettu omakohtaista pohdiskelua varten. Oppilaiden tulisi kertoa vastauksensa vain, jos se tuntuu heistä hyvältä.

Kysymys pohdittavaksi. Kuinka innoitettujen opettajien kysymykset ovat syventäneet sitoutumistani Jeesukseen Kristukseen?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Mitä opin siitä, miten Alma kutsui kansaansa menemään kasteelle? (Ks. Moosia 18:7–12.)

Katso myös tämän aineiston kohta ”Kutsu oppilaita toimimaan”.

Kuva

Esitä kysymyksiä, jotka rohkaisevat oppilaita lausumaan todistuksensa

Sellaisten kysymysten esittäminen, jotka kannustavat oppilaita lausumaan todistuksensa opetettavista periaatteista, voi olla voimallinen tapa luoda Hengelle otollinen ilmapiiri. Kun oppilaat pohtivat näitä kysymyksiä, he voivat tunnistaa tilanteita, jolloin he ovat nähneet Herran käden elämässään. Heidän todistuksensa – ja muiden luokassa olevien todistus – kasvaa, kun Henki todistaa totuudesta. Rohkaistaksesi oppilaita todistamaan voisit esittää seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Kuinka olette tulleet tietämään, että Jeesus Kristus sovitti syntinne?” tai ”Kuinka olette oppineet arvostamaan sitä, mitä Vapahtaja teki puolestamme Getsemanessa?” tai jos opetat pieniä lapsia: ”Mitä ajattelet Jeesuksesta?”

Kysymyksiä pohdittavaksi. Mikä on saanut luokkani jäseniä lausumaan todistuksensa? Kuinka voin kannustaa heitä lausumaan todistuksensa?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Mikä vaikutus kuningas Benjaminin kysymyksellä jakeessa Moosia 5:1 oli hänen kansaansa? (Ks. myös jakeet 2–5.) Kuinka voin soveltaa tätä esimerkkiä, kun opetan?

Esitä kysymyksiä, jotka kannustavat itsearviointiin

Kun Alma saarnasi Sarahemlan kansalle, hän esitti seuraavanlaisia itsetutkisteluun johtavia kysymyksiä: ”Oletteko te hengellisesti syntyneet Jumalasta? – – Oletteko kokeneet tämän voimallisen muutoksen sydämessänne?” (Alma 5:14.) Voisit esittää samankaltaisia kysymyksiä kannustaaksesi oppilaita arvioimaan käytöstään ja sitoutumistaan evankeliumiin – esimerkiksi: ”Onko teillä uskoa maksaa kymmenykset?” tai ”Kerrotteko perheenne jäsenille, että rakastatte heitä?” Kerro oppilaille, ettei heidän pidä vastata näihin kysymyksiin ääneen. Näiden kysymysten tarkoituksena on auttaa oppilaita itse arvioimaan omaa käytöstään ja sitoutumistaan evankeliumiin.

Kysymys pohdittavaksi. Milloin innoitettu kysymys on auttanut minua arvioimaan hengellistä edistymistäni ja sitoutumistani? Mitä kysymyksiä voisin esittää kannustaakseni niitä ihmisiä, joita opetan, arvioimaan itseään?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Kun luen jakeet Joh. 21:15–17, mikä asia Jeesuksen Kristuksen Pietarille esittämissä kysymyksissä kiinnittää huomioni?

Kuva

Esitä kysymyksiä, joilla arvioidaan ymmärtämistä

Jotta saisit selville, ymmärtävätkö luokan jäsenet jonkin periaatteen, esitä kysymyksiä kuten: ”Mitä olette oppineet Jeesuksen Kristuksen sovituksesta?” Kysymys, joka rohkaisee oppilaita ilmaisemaan evankeliumin periaatteen omin sanoin – erityisesti jos se kysytään oppiluokan alussa – voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka paljon aikaa sinun on käytettävä tuon periaatteen tutkimiseen luokassa.

Kysymys pohdittavaksi. Millä muilla tavoilla voin arvioida, mitä luokan jäsenet ymmärtävät?

Esimerkki pyhistä kirjoituksista. Kuinka Ammon arvioi, mitä kuningas Lamoni ymmärsi? (Ks. Alma 18:24–36.)

Keskustelun johtajalle

Keskustelkaa ja neuvotelkaa yhdessä. Aloita pyytämällä opettajia kertomaan äskettäisistä opetuskokemuksista ja esittämään opettamiseen liittyviä kysymyksiä.

Oppikaa yhdessä. Pyydä opettajia keskustelemaan yhdestä tai useammasta tämän luvun ajatuksesta. Älä pyri käsittelemään kaikkea yhdessä kokouksessa.

Harjoitelkaa. Pyydä opettajia (yksittäin tai pienryhmissä) seuraamaan tässä luvussa esitettyjä ohjeita ja kirjoittamaan muutamia kysymyksiä, joiden he arvelevat olevan hyödyllisiä luokan jäsenille tulevan oppiaiheen aikana. (Voi olla hyödyllistä esittää opettajille tämä pyyntö muutamaa päivää ennen kokousta, jotta he ehtivät valmistautua.) Kehota opettajia kertomaan kysymyksistään toisilleen ja antamaan palautetta.

Valmistautukaa. Päättäkää yhdessä seuraavan kokouksen aihe ja pyydä opettajia valmistautumaan.