Elage Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi
  Joonealused märkused
  Theme

  Elage Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi

  Päästja, Meisterõpetaja, on täiuslik eeskuju oma Isale kuuletumisest. Et olla kristlik õpetaja on ehk kõige tähtsam järgida Päästja kuulekuse eeskuju ja elada kogu südamest evangeeliumi järgi – kodus, Kirikus ja kõikjal mujal. See on peamine viis saada Püha Vaimu kaasluse vääriliseks. Te ei pea olema täiuslik, peate lihtsalt usinasti selle poole püüdlema ja komistades Päästja lepituse kaudu andestust otsima. Juhataja Boyd K. Packer õpetas: „Vägi tuleb siis, kui õpetaja on teinud kõik, mis võimalik, et valmistuda, mitte ainult eesolevaks õppetunniks, vaid hoides oma elu Vaimuga kooskõlas.”1

  Christ Calling Peter and Andrew, by Harry Anderson

  Jäljendage Päästja elu

  On abiks, kui uurida, kuidas Päästja õpetas – milliseid meetodeid Ta kasutas ja mida Ta ütles. Kuid Päästja vägi õpetada ja teisi ülendada tuli sellest, kuidas Ta oma elu elas ja milline inimene Ta oli. Mida usinamalt te püüate elada Jeesuse Kristuse eeskujul, seda enam suudate õpetada nagu Tema.

  Küsimused, mille üle mõtiskleda. Kui ma mõtlen mõjuvõimsatele õpetajatele enda elus, siis milliseid kristlikke omadusi ma nendes märkan? Milliseid kristlikke omadusi peaksin ma endas rohkem arendama? (Isiklikuks hindamiseks vaadake osa „Paremaks kristlikuks õpetajaks saamine” selles raamatus.)

  Näited pühakirjadest: Õpetus ja Lepingud 4:5–6 loetleb omadusi, mis teevad meid vääriliseks tegema Issanda tööd. Kuidas oli Päästja nendes omadustes eeskujuks? Kuidas ma võiksin neid arendada?

  Olge elav tunnistus

  „Te õpetate seda, kes te olete,” õpetas vanem Neal A. Maxwell. „Teie omadusi mäletatakse rohkem ‥ kui mingit tõde mingis õppetunnis. See peabki nii olema, sest kui meie jüngripõli on tõsine, siis paistab see välja.”2 Kui te soovite õpetada andestusest, siis püüdke anda endast kõik, et andestada neile, kes on teid solvanud. Kui te soovite õpetada palvest, siis vaadake, et teie enda palved on järjepidevad ja tähendusrikkad. Teie isiklik kogemus aitab teil jagada vägevat tunnistust õpetatavast põhimõttest. Kuna te elate nende põhimõtete järgi, võib Püha Vaim tunnistada, et see, mida te õpetate, on õige. Ja inimesed, keda te õpetate, näevad teie elus evangeeliumi järgi elamise õnnistusi.

  Küsimused, mille üle mõtiskleda. Milliseid evangeeliumi põhimõtteid ma järgmistel nädalatel õpetan? Mida ma võiksin teha, et täielikumalt nende põhimõtete järgi elada?

  Näited pühakirjadest. Viimsel õhtusöömaajal vaidlesid jüngrid isekeskis, kes oli nende seas suurim (vt Lk 22:14, 24–27). Kuidas õpetas Päästja neile inimese tõelisest suurusest? (Vt Jh 13:1–17.)

  Media Icon
  Vaadake samuti videot „Evangeeliumi järgi elamine toob väge” (LDS.org).

  Christ and the rich young ruler

  Parandage meelt

  Püüdes rohkem Päästja moodi elada ja õpetada, tuleb ikka aeg-ajalt ette läbikukkumisi. Ärge heituge, vaid laske oma eksimustel ja nõrkustel teid Taevase Isa ja Päästja poole pöörata. Ammutage jõudu Kristuse lepitusest. Pidage meeles, et meeleparandus ei ole ainult suurte pattude jaoks. See on protsess, et teha endas vajalikke muutusi saamaks iga päevaga rohkem Taevase Isa ja Päästja sarnaseks. See ju ongi, mida te püüate innustada oma klassiliikmeid tegema.

  Küsimused, mille üle mõtiskleda. Kui ma uurin oma elu, siis milliseid muudatusi õhutab Vaim mind tegema, et saaksin rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks?

  Näited pühakirjadest. Mida ma õpin Ammoni sõnadest kirjakohas Alma 26:21–22 meeleparanduse ja õpetamise vahelise seose kohta?

  Arutelu juhtijale

  Jagage ning pidage koos nõu. Alustuseks paluge õpetajatel jagada hiljutisi õpetamiskogemusi ja õpetamisega seotud küsimusi.

  Õppige koos. Kutsuge õpetajaid arutama ühte selles osas esitatud ideed. Võiksite näiteks küsida: „Mida tähendab teie arvates olla elav tunnistus?”

  Kutsuge. Paluge õpetajatel pöörata tähelepanu arutelu käigus saadavatele vaimsetele muljetele. Paluge neil kaaluda, mida Vaim neid tegema innustab, et nad võiksid täielikumalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada. Innustage neid õhutused kirja panema ja nende ajel tegutsema.

  Valmistuge. Otsustage koos, millist teemat te järgmine kord arutate, ja paluge õpetajatel valmistuda.