Samowystarczalność
Moja ścieżka do samowystarczalności
poprzednia


Moja ścieżka do samowystarczalności

Wprowadzenie

Koordynator:

 1. Rozpocznij spotkanie od modlitwy (i zaśpiewania hymnu, jeśli chcecie).

 2. Członek prezydium palika może przez 3–5 minut wygłosić uwagi wstępne i złożyć świadectwo.

 3. Członek komitetu ds. samowystarczalności w paliku prosi całą grupę o otwarcie broszur na stronie 2. i śledzenie czytanych przez niego trzech poniższych akapitów.

Witamy na spotkaniu wprowadzającym z cyklu „Moja ścieżka do samowystarczalności”. Celem tego spotkania jest wyjaśnić wam, dlaczego i w jaki sposób możecie stać się bardziej samowystarczalni. Zamiast prezentacji prowadzonej przez jedną osobę, będziemy omawiać zasady w małych grupach, wspólnie czytać, rozważać i zapisywać nasze przemyślenia.

Najważniejszą częścią tego doświadczenia będą podszepty, które otrzymacie od Ducha, gdy Pan będzie wam pokazywał, co możecie zrobić, aby brać z Niego przykład. Zachęcamy was, abyście zapisywali towarzyszące wam odczucia i postępowali zgodnie z nimi.

Na zakończenie tego spotkania zostaniecie poproszeni o wybór grupy poznającej zasady samowystarczalności, która może pomóc wam:

 • Znaleźć pracę lub otrzymać awans

 • Lepiej zarządzać osobistym i rodzinnym budżetem

 • Wybrać ścieżkę kształcenia i odnieść sukces w szkole

 • Rozwinąć małą firmę

Na razie jednak poznajcie się trochę lepiej.

Koordynator: Poproś uczestników, aby krótko przedstawili się innym osobom przy stoliku. Przedstawienie się nie powinno trwać dłużej niż 30–40 sekund.

Co to jest samowystarczalność?

Przeczytaj:

Celem tej inicjatywy krzewienia samowystarczalności jest pomoc obecnym w osiągnięciu samodzielności. Samowystarczalność to coś więcej niż posiadanie dobrej pracy, zapasów żywności czy oszczędności w banku. „Samowystarczalność jest zdolnością, zobowiązaniem i dążeniem do zaspokajania duchowych i doczesnych potrzeb życiowych, swoich własnych i swojej rodziny. Kiedy członkowie stają się samowystarczalni, mają więcej możliwości, by służyć bliźnim i się o nich troszczyć”, a praca staje się nadrzędną zasadą, którą kierują się w swoim życiu (Handbook 2: Administering the Church [2010], 6.1.1).

Przedyskutuj:

Jakie cechy posiada osoba samowystarczalna? Czy osoby samowystarczalne polegałyby na wsparciu Kościoła lub rządu, jeśli mogłyby osobiście zapracować na swoje utrzymanie?

Samowystarczalność jest kluczowym elementem zbawienia

Przeczytaj:

Prezydent Thomas S. Monson nauczał: „Bądźmy samowystarczalni i niezależni. Zbawienia nie da się osiągnąć w oparciu o jakąkolwiek inną zasadę” („Guiding Principles of Personal and Family Welfare”, Ensign, wrzesień 1986, str. 3; cytowane przez Mariona G. Romneya w: Conference Report, październik 1976, str. 167).

Przedyskutuj:

W jaki sposób poprzez zwiększenie waszej samowystarczalności stajecie się podobni do Ojca Niebieskiego?

Aspekty doczesne i duchowe są jednością

Przeczytaj:

Dieter F. Uchtdorf nauczał: „Niczym dwie strony jednej monety — doczesność i duchowość są nierozłączne” („Zaopatrywanie w sposób Pański”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 53). W pismach świętych znajdujemy deklarację Pana: „Wszystkie rzeczy są dla mnie duchowe i nigdy nie dałem wam prawa, które było doczesne” (NiP 29:34).

Przedyskutuj:

W jaki sposób znalezienie pracy i zarabianie na utrzymanie jest zarówno kwestią doczesną, jak i duchową?

Jak bardzo jesteś samowystarczalny pod względem doczesnym i duchowym?

Jak mogę stać się bardziej samowystarczalny?

1. Pan może pomóc ci stać się samowystarczalnym

Obejrzyj:

Film „I Will Provide for My Saints” [Zatroszczę się o mych świętych] dostępny na stronie srs.lds.org/videos. (Nie masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).

2. Pisma święte mogą pomóc ci stać się samowystarczalnym

Przeczytaj:

Pan pomaga nam na wiele sposobów, gdy wykazujemy się wiarą w Niego. Jednym z narzędzi, które nam dał, są pisma święte. Prorok Nefi nauczał: „Napawajcie się słowami Chrystusa, bo słowa Chrystusa wyjawią wam wszystko, co macie czynić” (2 Nefi 32:3).

Przedyskutuj:

W jakiej sytuacji pisma święte zapewniły ci osobiste przewodnictwo?

Rozważ:

Co mogę zrobić, gdy staram się być bardziej samowystarczalny, by otrzymać więcej osobistego przewodnictwa z pism świętych?

3. Dołączenie do grupy poznającej zasady samowystarczalności pomoże ci wykonać pierwsze kroki

Przeczytaj:

Aby pogłębić waszą samowystarczalność, możecie dołączyć do grupy poznającej zasady samowystarczalności w waszym okręgu lub paliku. Grupa poznająca zasady samowystarczalności to osoby, które spotykają się ze sobą, aby poznawać i stosować praktyczne umiejętności dotyczące zatrudnienia, wykształcenia i finansów.

Grupy poznające zasady samowystarczalności zazwyczaj spędzają razem dwie godziny w tygodniu przez 3 miesiące. Spotkania grupy wyglądają podobnie do spotkania wprowadzającego. Członkowie grupy wspólnie czytają i dyskutują, wykonują zadania i osobiście rozważają, dzięki czemu Duch Święty może natchnąć ich do tego, co mają robić.

Spotkania tego typu grup różnią się od większości lekcji. Nie ma na nich nauczyciela! Grupa pracuje jako rada, której nauczycielem jest Duch Święty. Członkowie grupy naradzają się wspólnie, ucząc się nowych umiejętności, rozwiązując problemy, zobowiązując się do robienia pewnych rzeczy w ciągu tygodnia i składając sprawozdania z postępów.

Rozwijają również silne przyjaźnie i odczuwają miłość Boga, gdy wspólnie pracują. Dołączenie do grupy nie tylko przyniesie ci korzyści, ale dzięki temu będziesz mógł pomóc innym osobom na ich ścieżce ku samowystarczalności!

Obejrzyj:

Film „The Power of the Group” [Moc grupy] dostępny na stronie srs.lds.org/videos. (Nie masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).

Koordynator: Jeśli to możliwe, zaproś kogoś, kto wcześniej uczestniczył w zajęciach grupy poznającej zasady samowystarczalności, aby krótko (do trzech minut) opowiedział o swoich doświadczeniach.

Do której grupy poznającej zasady samowystarczalności powinniście dołączyć?

Obejrzyj:

Film „Choosing a Self-Reliance Group” [Wybór grupy poznającej zasady samowystarczalności] dostępny na stronie srs.lds.org/videos. (Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj opisy grup na stronie 11.).

Opisy grup

W każdej z tych czterech grup poznających zasady samowystarczalności członkowie studiują i poznają zasady opisane w broszurze Moja podstawa: Samowystarczalność. Odbywa się to na początku spotkań każdej grupy, ponieważ poznanie tych podstawowych zasad i umiejętności pomaga jej członkom czynić postępy doczesne i duchowe, niezależnie od wybranej ścieżki. Członkowie grupy zdobędą głębszą wiarę w moc Jezusa Chrystusa, która będzie dla nich wsparciem. Będą również zdobywać życiowe umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem czasem, komunikacją z innymi i rozwiązywaniem problemów.

Poszukiwanie pracy

Dla osób, które poszukują pracy lub chcą znaleźć lepszą. Członkowie grupy nauczą się rozpoznawać możliwości, działać w grupie, profesjonalnie się przedstawiać oraz przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych. Będą również stawiać cele związane z kontaktami i rozmowami kwalifikacyjnymi.

Finanse osobiste

Dla osób, które chcą mieć lepszą kontrolę nad finansami. Członkowie klasy dowiedzą się, jak pozbyć się długów, chronić się przed problemami finansowymi i inwestować na przyszłość. Przygotują plan finansowy i będą przestrzegać budżetu. Małżonkowie są zachęcani do wspólnego udziału.

Lepsza praca dzięki edukacji

Dla tych, którzy powinni zdobyć dodatkowe wykształcenie lub przejść szkolenie, aby zdobyć pracę. Członkowie grupy będą badać, tworzyć i prezentować plany kariery i plany edukacyjne. Każdego tygodnia będą poświęcać czas na rozwijanie umiejętności, które pomogą im stać się lepszymi uczniami.

Założenie i rozwijanie firmy

Dla osób, które mają już firmę lub środki na jej założenie. Członkowie grupy poznają cechy i umiejętności, posiadane przez odnoszących sukcesy właścicieli małych firm. Ćwiczą prowadzenie księgowości, działania marketingowe oraz zarządzanie gotówką. Będą rozmawiać z właścicielami firm, klientami i dostawcami oraz opracowywać plany rozwoju firmy.

Wybór grupy

Teraz członek komitetu ds. samowystarczalności pomoże ci w wyborze grupy poznającej zasady samowystarczalności. Gdy już ją wybierzesz, zapisz poniższe informacje.

Spotkanie mojej grupy poznającej zasady samowystarczalności

Dzień:

Godzina:

Miejsce:

Imię i nazwisko koordynatora:

Numer telefonu:

Koordynator: Przewodniczący przywódca może złożyć krótkie świadectwo.

Zakończcie spotkanie modlitwą.

Jak przeprowadzić spotkanie wprowadzające programu „Moja ścieżka”

Wskazówki dla komitetu ds. samowystarczalności w paliku

Przed spotkaniem:

 • Przejrzyjcie i wypełnijcie tę broszurę.

 • Zamówcie dla uczestników wystarczającą liczbę broszur Moja ścieżka do samowystarczalności (strona internetowa: store.lds.org).

 • Przygotujcie ołówki lub długopisy dla wszystkich uczestników.

 • Ustawcie wystarczającą liczbę okrągłych stołów w sali kulturalnej.

 • Niech członkowie komitetu ds. samowystarczalności witają uczestników przy drzwiach, a następnie niech towarzyszą im przy stolikach.

 • Jeśli to możliwe, poproście kogoś, kto uczestniczył w poprzednich spotkaniach grupy, aby opowiedział o swoich doświadczeniach (zob. strona 9).

 • Odwiedźcie stronę srs.lds.org/report, aby pobrać formularz sprawozdania ze spotkania, do wypełnienia w trakcie spotkania.

Podczas spotkania:

 • Niech członek komitetu przy każdym stoliku zachęca do udziału w spotkaniach grup i pilnuje właściwego przebiegu.

 • Przypomnijcie uczestnikom o potrzebie wyciszenia telefonów.

 • Możecie rozpocząć spotkanie od pieśni, modlitwy i krótkiego powitania (3–5 minut), które wygłosi przywódca kapłański lub członek komitetu ds. samowystarczalności w paliku.

 • Postępujcie według materiału opisanego w broszurze.

 • Niech koordynator każdej grupy zapisze imiona i nazwiska oraz numery telefonów wszystkich osób, które dołączyły do jego grupy. Na pierwszym spotkaniu grupy koordynatorzy wypełnią bardziej szczegółowy formularz rejestracji.

 • Jeśli palik obejmuje duży obszar geograficzny, komitet w paliku może rozważyć rozdzielenie grup w zależności od miejsca zamieszkania członków.

Po spotkaniu:

 • Odwiedźcie stronę srs.lds.org/report, aby wprowadzić informacje z formularza sprawozdania ze spotkania.