Zendingsroepingen
Boodschap van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

Boodschap van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

Beste medezendeling,

Na zijn opstanding verscheen Jezus Christus aan zijn discipelen. Hij gebood hun: ‘Onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’ (Mattheüs 28:19–20).

Jij bent door openbaring door middel van Gods uitverkoren dienstknechten geroepen om de apostelen bij te staan in dit grote werk om het evangelie van Jezus Christus aan de wereld te brengen om ‘al de volken te onderwijzen’.

Als je heel je hart in je zending legt, draag je bij aan de vervulling van de twee grote geboden: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben [en u] zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Leer en verbonden 59:5–6).

Om een doeltreffende zendeling te zijn, moet je een trouwe discipel van Jezus Christus zijn. Wij nodigen je uit om je talenten en vaardigheden voor de heerlijkheid van God te vergroten. Jezus Christus zal je grootmaken. Je hemelse Vader houdt van je, en Hij zal je helpen om zijn kinderen lief te hebben en tot zegen te zijn, waar je ook dient. Hij zal jou en de mensen die je dient, door de verzoening van Jezus Christus machtigen om waarlijk ‘tot de Heer bekeerd’ te worden (Alma 23:6).

Deze zendingsnormen zijn goedgekeurd door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen. Ze zullen je lichamelijk, geestelijk en emotioneel beschermen en je helpen om de discipel te worden die Jezus Christus voor ogen heeft.

Als je vragen over een norm hebt, vraag de Heer dan onder gebed om het belang ervan te mogen begrijpen. Daarna kun je, indien nodig, je collega, je jonge zendeling-leiders, of een van je zendingsleiders om hulp vragen. Bestudeer deze normen geregeld met je collega en streef ernaar om ze te gehoorzamen.

Wij feliciteren je met je bereidheid om een voltijdzending te vervullen, en wij bidden dat je ware gemoedsrust en vreugde zult vinden in het dienen van de Heer Jezus Christus.

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen