trang tựa
trước đây kế tiếp

Sách Học về Sự Chuẩn Bị của Người Truyền Giáo dành cho Giảng Viên

Tôn Giáo 130

Do
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô xuất bản
Salt Lake City, Utah

Chúng tôi biết ơn về những lời phê bình góp ý và những điều cần sửa chỉnh. Xin gửi những lời phê bình góp ý và những điều cần sửa chỉnh, kể cả những lỗi đến:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

50 E. North Temple St., Floor 8

Salt Lake City, Utah 84150-0008

USA

Email: ces-manuals@ldschurch.org

Xin kèm theo tên họ đầy đủ, địa chỉ, tiểu giáo khu và giáo khu của anh chị em.

Xin nhớ kèm theo tên của sách học này. Sau đó viết lời phê bình góp ý của anh chị em.