Seminari dan Institut
Pelajaran 22: Bapa dan Putra Menampakkan Diri kepada Joseph Smith.


Pelajaran 22

Bapa dan Putra Menampakkan Diri kepada Joseph Smith

Pendahuluan

“Kristus yang Hidup: Kesaksian dari Para Rasul” menyatakan: “Di dunia modern, [Yesus Kristus] dan Bapa-Nya menampakkan diri kepada anak muda Joseph Smith, mengawali ‘dispensasi kegenapan waktu’ yang telah lama dijanjikan (Efesus 1:10)” (Ensign atau Liahona, April 2000, 3). Pelajaran ini akan memfokuskan pada peran sentral Penglihatan Pertama dalam ajaran Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir dan peran Juruselamat dalam penglihatan itu. Pelajaran ini juga akan menekankan bahwa mempelajari Penglihatan Pertama memperkuat iman kita kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus.

Bacaan Latar Belakang

Saran untuk Pengajaran

Joseph Smith—Sejarah 1:14–17

Joseph Smith melihat Allah Bapa dan Putra-Nya, Yesus Kristus.

Tetapkan konteks pelajaran ini dengan meninjau secara ringkas Joseph Smith—Sejarah 1:5–12. Kemudian mintalah para siswa mempersamakan petikan ini dengan zaman kita dengan menjelaskan keserupaan antara pengalaman Joseph Smith dalam mencari kebenaran dengan pengalaman mereka yang mencari kebenaran di zaman kita. (Jawaban hendaknya mencakup yang berikut: Terdapat banyak perselisihan di antara berbagai gereja. Joseph Smith tidak sanggup mengetahui gereja mana yang benar berdasarkan logika atau kecerdasan. Para pemimpin keagamaan menafsirkan petikan yang sama secara berbeda).

Undanglah seorang siswa untuk membaca Joseph Smith—Sejarah 1:14–15 dengan lantang. Kemudian tanyakan kepada anggota kelas:

 • Menurut Anda mengapa Setan berusaha mencegah Joseph Smith untuk berdoa? (Jawaban dapat mencakup yang berikut: Setan mengenal Joseph Smith sejak dunia prafana dan mengetahui bahwa misi Joseph Smith yang telah ditetapkan sebelumnya adalah untuk membantu memulihkan kebenaran ke bumi. Setan berusaha mencegah hal ini terjadi.

Undanglah para siswa untuk membaca Joseph Smith—Sejarah 1:16–17 dalam hati dan menulis ajaran-ajaran yang muncul dari kesaksian Joseph Smith. Setelah waktu yang cukup, undanglah para siswa untuk membagikan ajaran-ajaran yang mereka identifikasi.

Pertimbangkanlah untuk memperlihatkan pernyataan berikut dari Penatua Christoffel Golden dari Tujuh Puluh:

Gambar
Penatua Christoffel Golden

“Nabi menulis: ‘Aku melihat dua Sosok, yang kecemerlangan dan kemuliaan Mereka tak teruraikan, berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari Mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama dan berfirman, menunjuk kepada yang lain—Inilah Putra Terkasih-Ku. Dengarlah Dia!’ [Joseph Smith—Sejarah 1:17.

“Pengalaman yang dimiliki pemuda Joseph ini, diikuti dengan banyak penglihatan dan wahyu lainnya, mengungkapkan bahwa Allah benar-benar ada; Bapa dan Putra-Nya, Yesus Kristus, adalah dua makhluk yang terpisah dan berbeda; manusia diciptakan menurut rupa Allah; Bapa Surgawi kita secara harfiah adalah Bapa dari Yesus Kristus; Allah terus mengungkapkan diri-Nya kepada manusia; Allah senantiasa dekat dan menaruh perhatian terhadap diri kita; dan Dia menjawab doa-doa kita” (“Bapa dan Putra,” Ensign atau Liahona, Mei 2013, 100).

 • Bagaimana Anda akan menggambarkan pentingnya Penglihatan Pertama Joseph Smith dalam teologi Orang Suci Zaman Akhir? (Sewaktu para siswa menanggapi, tekankan yang berikut: Penglihatan Joseph Smith tentang Bapa dan Putra memulihkan banyak kebenaran penting ke bumi).

 • Bagaimana Anda akan menggambarkan relevansi antara Penglihatan Pertama Joseph Smith dengan para pencari kebenaran di zaman sekarang?

Perlihatkan pernyataan berikut oleh Presiden Gordon B. Hinckley (1910–2008), dan mintalah seorang siswa untuk membacanya dengan lantang:

Gambar
Presiden Gordon B. Hinckley

“Seluruh perkara kita sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir bertumpu pada keabsahan Penglihatan Pertama yang mulia ini. … Tidak ada yang di atasnya kita mendasarkan ajaran kita, tidak ada yang kita ajarkan, tidak ada yang kita jalankan lebih besar kepentingannya daripada pernyataan awal ini. Saya menyampaikan bahwa jika Joseph Smith berbicara dengan Allah Bapa dan Putra Terkasih-Nya, maka semua yang lain yang dia bicarakan adalah benar. Inilah sendi yang karenanya membuka pintu yang menuntun pada jalan keselamatan dan kehidupan kekal” (“What Are People Asking about Us?” Ensign, November 1998, 71).

 • Mengapa “seluruh perkara kita sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir” bertumpu pada keabsahan Penglihatan Pertama? (Para siswa hendaknya memahami bahwa jika laporan Joseph Smith palsu, maka Pemulihan Gereja Yesus Kristus tidak terjadi; meskipun demikian, jika laporan Joseph Smith benar, maka Pemulihan telah terjadi dan Injil yang dipulihkan adalah benar).

 • Bagaimana Anda telah memperoleh kesaksian tentang kebenaran penuh Penglihatan Pertama?

Undanglah para siswa untuk mulai memikirkan tentang apa yang mungkin dapat mereka lakukan untuk berupaya memperoleh penegasan yang diperbarui mengenai kebenaran penuh Penglihatan Pertama. Pertimbangkanlah untuk membagikan pernyataan berikut dari Penatua Neil L. Anderson dari Kuorum Dua Belas Rasul:

Gambar
Penatua Neil L. Andersen

“Kepada kaum muda yang mendengarkan saat ini atau membaca kata-kata ini di hari-hari mendatang, saya memberikan tantangan spesifik: Dapatkanlah kesaksian pribadi mengenai Nabi Joseph Smith .… Bacalah kesaksian Nabi Joseph Smith di Mutiara yang Sangat Berharga .… Ini adalah kesaksian Joseph tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Bacalah itu secara sering. Pertimbangkanlah untuk merekam kesaksian Joseph Smith ini dengan suara Anda sendiri, dengarkan itu secara reguler, dan bagikan itu kepada teman-teman. Mendengarkan kesaksian Nabi dalam suara Anda sendiri akan menolong mendatangkan kesaksian yang Anda cari” (“Joseph Smith,” Ensign atau Liahona, November 2014, 30–31).

Sebelum melanjutkan, jelaskan kepada para siswa bahwa Penglihatan Pertama bukan waktu satu-satunya Juruselamat mengunjungi Joseph Smith dan yang lainnya dalam dispensasi ini. Misalnya, Yesus Kristus menampakkan diri kepada Joseph Smith dan para pemimpin Gereja lainnya beberapa kali selama masa-masa awal Pemulihan (sebagai contoh, lihat A&P 76:22–24; 110:1–10).

Joseph Smith—Sejarah 1:17–20

“Inilah Putra Terkasih-Ku. Dengarlah Dia!”

Mintalah para siswa untuk meninjau kembali Joseph Smith—Sejarah 1:17, dan tanyakan kepada mereka apa yang Bapa Surgawi lakukan ketika Dia menampakkan diri kepada Joseph Smith. (Dia memperkenalkan Putra-Nya). Anda mungkin ingin menanyakan kepada para siswa apakah mereka pernah memikirkan mengapa bagian spesifik dari Penglihatan Pertama ini penting. Bacakan kepada para siswa Anda pernyataan berikut oleh Presiden Joseph Fielding Smith (1876–1972):

Gambar
Presiden Joseph Fielding Smith

“Semua wahyu sejak kejatuhan telah datang melalui Yesus Kristus .… Bapa tidak pernah berurusan dengan manusia secara langsung dan secara pribadi sejak kejatuhan, dan Dia tidak pernah menampakkan diri kecuali untuk memperkenalkan dan memberikan kesaksian tentang Putra” (Doctrines of Salvation, disusun oleh Bruce R. McConkie, 3jilid [1954–56], 1:27).

“Ketika Adam berada di Taman Eden, dia berada di hadirat Allah Bapa Kekal kita. Setelah kejatuhannya, dia dihalau keluar dari hadirat Bapa .… Kemudian, menurut tulisan suci, Yesus Kristus menjadi Pengacara bagi Adam dan anak-anaknya [lihat 1 Yohanes 2:1; A&P 29:5; 110:4], dan juga Perantara mereka [1 Timotius 2:5; Ibrani 9:15] berdiri di antara umat manusia dan Bapa yang Kekal, membela perkara kita. Sejak mulai waktu itu adalah Yesus Kristus yang mengarahkan para hamba-Nya di bumi serta memberikan wahyu dan bimbingan kepada para nabi. Jika Joseph Smith adalah penipu … dia tidak akan pernah menyatakan bahwa adalah Bapa yang memperkenalkan Putra, dan meminta dia untuk mengajukan pertanyaan kepada Sang Putra dan bahwa adalah Putra yang memberikan jawaban” (Answers to Gospel Questions, disusun oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 vol. [1957–66], 3:58).

 • Dalam Penglihatan Pertama, ketika Joseph Smith menanyakan sekte mana yang benar, Sosok manakah yang menjawab pertanyaannya?

 • Menurut Presiden Joseph Fielding Smith, mengapa penting bagi Joseph Smith untuk mencatat bahwa Bapa Surgawi memperkenalkan Yesus Kristus dan bahwa Yesus Kristus yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Joseph? (Para siswa hendaknya memahami kebenaran berikut: Sejak Kejatuhan Adam dan Hawa, semua wahyu telah datang melalui Yesus Kristus).

 • Bagaimana memahami pola wahyu ini memengaruhi kepercayaan Anda pada kebenaran penuh laporan Nabi tentang penglihatannya?

Penglihatan Pertama menolong kita mengembangkan iman kepada Yesus Kristus

Undanglah seorang siswa membaca dengan lantang pernyataan berikut oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf dari Presidensi Utama:

Gambar
Presiden Dieter F. Uchtdorf

“Inilah caranya Penglihatan Pertama Joseph Smith memberkati kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, dan akhirnya kehidupan seluruh keluarga umat manusia—kita jadi percaya kepada Yesus Kristus melalui kesaksian Nabi Joseph Smith. Para nabi dan rasul di sepanjang sejarah umat manusia telah memperoleh penampakan ilahi serupa yang dialami Joseph .…

“… Semua penampakan itu, baik di zaman dahulu maupun zaman modern, menuntun mereka yang percaya pada sumber ilahi akan semua kebenaran dan harapan—kepada Allah, Bapa Surgawi kita, serta kepada Putra-Nya, Yesus Kristus .…

“Melalui iman kita dalam kesaksian pribadi mengenai Nabi Joseph Smith dan kenyataan dari Penglihatan Pertama, melalui pembelajaran dan doa, yang dalam dan sungguh-sungguh, kita akan diberkati dengan iman yang kuat kepada Juruselamat dunia, yang berbicara kepada Joseph ‘di pagi hari pada suatu hari yang indah, yang terang, di awal musim semi tahun seribu delapan ratus dan dua puluh’ (Joseph Smith—Sejarah 1:14)” (“Buah dari Penglihatan Pertama,” Ensign atau Liahona, Mei 2005, 38).

 • Menurut Presiden Uchtdorf, berkat apakah yang datang dari mempelajari tentang Penglihatan Pertama? (Walaupun mereka mungkin menggunakan kata-kata yang berbeda, para siswa hendaknya mengidentifikasi asas berikut: Sewaktu kita mempelajari tentang Penglihatan Pertama, kita mengembangkan iman yang lebih besar kepada Allah Bapa dan Putra-Nya, Yesus Kristus.

 • Bagaimana mempelajari tentang kunjungan Bapa dan Putra kepada Joseph Smith memperdalam iman kita kepada Mereka? (Jawaban bisa mencakup yang berikut: Penglihatan Pertama adalah saksi lain bahwa Mereka hidup; itu meyakinkan kita kembali bahwa Mereka berminat pada urusan-urusan manusia; itu adalah bukti bahwa Mereka mendengarkan dan menjawab doa-doa).

 • Peran apakah yang dimainkan Penglihatan Pertama terhadap kesaksian Anda tentang Pemulihan?

 • Apa yang dapat Anda lakukan pada minggu yang akan datang untuk memperkuat atau menerima penegasan kesaksian Anda tentang Penglihatan Pertama?

Tantanglah para siswa untuk meluangkan waktu di hari-hari yang akan datang untuk merenungkan dan berdoa tentang Penglihatan Pertama. Undanglah mereka untuk menuliskan pemikiran dan perasaan yang mereka miliki tentang pengalaman sakral Joseph Smith.

Bacaan Siswa

Cetak