Pradinukai
Nurodymai dėl giedojimo valandėlių ir vaikų pasirodymo sakramento susirinkime


Nurodymai dėl giedojimo valandėlių ir vaikų pasirodymo sakramento susirinkime

Nurodymai dėl giedojimo valandėlių

Paveikslėlis

Nurodymai dėl giedojimo valandėlių ir vaikų pasirodymo sakramento susirinkime

Brangios Pradinukų organizacijos prezidentūros narės ir muzikos vadovės,

Pradinukų dainelės yra galinga priemonė, padedanti vaikams mokytis apie Dangiškojo Tėvo laimės planą ir pamatines Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesas. Vaikams dainuojant apie Evangelijos principus, Šventoji Dvasia liudys apie jų teisingumą. Visą gyvenimą žodžiai ir muzika išliks vaikų mintyse ir širdyse.

Siekite Dvasios pagalbos besiruošdamos mokyti Evangelijos per muziką. Liudykite apie dainuojamas tiesas. Padėkite vaikams suprasti, kaip muzika susijusi su tuo, ko jie mokosi ir ką patiria namuose bei pradinukų pamokose. Per jūsų uolias pastangas bus palaiminti vaikai ir jų šeimos.

Mylime jus ir dėkojame už jūsų ištikimą tarnavimą stiprinant ir globojant mūsų brangiuosius vaikučius.

Visuotinė Pradinukų organizacijos prezidentūra

Pasirodymo sakramento susirinkime gairės

Pagal vyskupo nurodymą, vaikų pasirodymas sakramento susirinkime paprastai rengiamas ketvirtąjį metų ketvirtį. Kaip Pradinukų organizacijos prezidentūros narės (kartu su muzikos vadove), metų pradžioje susitikite su vyskupijos patarėju, prižiūrinčiu Pradinukų organizaciją, kad pradėtumėte aptarinėti pasirodymo planus. Sudariusios planą, gaukite vyskupijos patarėjo pritarimą jam.

Pasirodymas turėtų suteikti galimybę vaikams parodyti, ko namuose ir pradinukų pamokose jie ir jų šeimos išmoko iš Mormono Knygos ir pradinukų dainelių, kurias dainavo visus metus. Pamaldžiai apmąstykite, kurie Evangelijos principai ir dainelės parodo, ką jie išmoko. Visus metus žymėkitės pastabas apie vaikų pasisakymus ir asmeninius patyrimus, kuriuos galbūt galėsite panaudoti pasirodymo metu. Pasirodymo metu pakvieskite vaikus pasidalyti Raštų eilutėmis, pasakojimais ir savo liudijimais. Planuodamos pasirodymą, galvokite, kaip jis galėtų padėti susirinkusiesiems susitelkti į Gelbėtoją ir Jo mokymus.

Skyriai, kuriuose yra mažai vaikų, galėtų pagalvoti, kaip įtraukti šeimos narius dalyvauti su savo vaikais. Vyskupijos narys gali užbaigti susirinkimą trumpomis pastabomis.

Ruošdamos pasirodymą, atkreipkite dėmesį į šias gaires:

  • Repeticijos neturėtų be reikalo užimti pradinukų pamokoms ar šeimai skirto laiko.

  • Įvairios vaizdinės priemonės, kostiumai ir garso ar vaizdo efektai netinka sakramento susirinkimams.

Žr. Handbook 2: Administering the Church, 11.5.4.

Nurodymai dėl giedojimo valandėlių

5 minutės (Pradinukų organizacijos prezidentūros narės). Pradžios malda, Raštų eilutė arba tikėjimo teiginys ir vienas pasisakymas

20 minučių (muzikos vadovė). Giedojimo valandėlė

Pradinukų organizacijos prezidentūros narės ir muzikos vadovė parenka daineles kiekvienam mėnesiui, kad vaikai tvirčiau įsisavintų principus, kurių mokosi pamokose ir namuose. Šiame vadove yra dainelių, įtvirtinančių minėtus principus, sąrašas. Šios dainelės taip pat yra siūlomos mokymo priemonės „Ateik ir sek paskui mane“ – Pradinukų organizacijai pamokų planuose.

Kai mokysite vaikus dainelių, kvieskite juos pasidalyti tuo, ką jie jau žino apie pasakojimus ir doktrininius principus, kurių moko dainelės. Galite peržiūrėti mokymo priemonės „Ateik ir sek paskui mane“ – Pradinukų organizacijai pamokų medžiagą, kurią vaikai studijuoja klasėse. Tai padės jums susipažinti su pasakojimais ir principais, kurių jie mokosi, kad galėtumėte apsvarstyti, kaip sustiprinti jų mokymąsi su muzika.

Taip pat per giedojimo valandėles galite prisiminti daineles, kurių vaikai jau mokėsi ir kurias jiems patinka dainuoti. Prisimindami kvieskite vaikus pasidalyti savo mintimis ir jausmais, išgirdus tiesas, esančias dainelėse.

Vaikiškų dainelių knyga yra pagrindinis muzikos šaltinis pradinukų pamokose. Taip pat tinka giesmės iš giesmyno ir dainelės iš Liahonos ir jos priedo Draugas. Tam tikromis progomis vaikai gali dainuoti patriotines ar šventines daineles, kurios yra tinkamos sekmadieniui ir atitinka vaikų amžių. Kitokios muzikos naudojimas turi būti patvirtintas vyskupijos (Žr. Handbook 2: Administering the Church, 11.2.4).

Paveikslėlis

Pradinukų organizacijos paskirtis

Kas savaitę pradinukų pamokose vyksta:

Giedojimo valandėlė

25 minutės

Perėjimas

5 minutės

Pamokos

20 minučių

Didesnių Pradinukų organizacijų vadovės gali padalinti vaikus į dvi grupes: viena grupė pradinukų pamokoje, o kita – dainavimo valandėlėje. Po to grupės susikeistų vietomis. Tokiose klasėse Pradinukų organizacijos vadovėms pagal aplinkybes gali tekti pakoreguoti aukščiau minėtą tvarkaraštį.

Giesmės giedojimo valandėlėms

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Muzikos naudojimas mokant doktrinos

Giedojimo valandėlių paskirtis – padėti vaikams mokytis Evangelijos tiesų. Toliau pateiktos idėjos gali įkvėpti jus planuojant, kaip mokyti Evangelijos principų, esančių giesmėse ir pradinukų dainelėse.

Perskaitykite susijusias Raštų eilutes. Prie daugelio dainų Vaikiškų dainelių knygoje ir giesmyne yra nurodytos susijusios Raštų eilutės. Padėkite vaikams perskaityti kai kurias iš šių eilučių ir aptarkite, kaip jos susijusios su dainele. Taip pat galėtumėte keletą Raštų eilučių užrašyti lentoje ir pakviesti vaikus susieti jas su dainele ar dainelės posmeliu.

Užpildykite tuščias vietas. Lentoje užrašykite dainelės eilutę praleisdami keletą pagrindinių žodžių. Tada paprašykite vaikų padainuoti dainelę ir išgirsti, kokių žodžių trūksta. Jiems užpildant tuščias vietas aptarkite, kokių Evangelijos tiesų moko trūkstami žodžiai.

Bažnyčios vadovų citatos. Pakvieskite vaikus pasiklausyti Bažnyčios vadovo citatos, kurioje mokoma tų pačių Evangelijos principų kaip ir pradinukų dainelėje. Paprašykite jų pakelti ranką, kai išgirsta kažką tokio, kas padeda jiems suprasti tiesas, apie kurias jie dainuoja. Paprašykite jų pasidalyti tuo, ką išgirdo.

Paveikslėlis

Liudykite. Trumpai paliudykite vaikams apie pradinukų dainelėje pateikiamas Evangelijos tiesas. Padėkite vaikams suvokti, kad dainavimas yra vienas iš būdų, kaip galima išsakyti savo liudijimą ir pajusti Šventąją Dvasią.

Būkite liudytoju. Pakvieskite vaikus paeiliui atsistoti ir pasidalyti tuo, ką išmoko arba ką jie mano apie tiesas, kurių mokoma dainelėje. Paklauskite jų, kaip jaučiasi dainuodami, ir padėkite jiems atpažinti Šventosios Dvasios įtaką.

Naudokite paveikslėlius. Paprašykite vaikų padėti jums surasti arba nupiešti paveikslėlius, kurie vaizduotų svarbius dainelės žodžius ar frazes. Pakvieskite juos papasakoti, kaip paveikslėliai susiję su dainele ir tuo, ko joje mokoma. Pavyzdžiui, jei mokote giesmės „It geležies lazda“ (Giesmės, p. 154), visoje klasėje galite išdėlioti paveikslėlius, vaizduojančius svarbius giesmės žodžius (pvz. geležies lazda, Dievo žodis, parves, pagundos ir dangaus). Paprašykite vaikų surinkti paveikslėlius ir, jums drauge dainuojant, iškelti juos teisinga tvarka.

Vaizdinės priemonės pamokoje. Galite panaudoti daiktus, skatinančius diskusiją apie dainelę. Pavyzdžiui, dainelėje „Tikėjimas“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 50–51) minima sėkla. Galite vaikams parodyti sėklą ir pakalbėti, kaip rodome tikėjimą pasodindami sėklą. Tai gali paskatinti diskusiją apie tai, kaip parodome savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, kaip minima dainelėje.

Kvieskite pasidalyti asmenine patirtimi. Padėkite vaikams susieti dainelėje mokomus principus su savo patyrimais, susijusiais su tais principais. Pavyzdžiui, prieš dainuodami dainelę „Norėčiau į šventyklą“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 99) galėtumėte paprašyti vaikų pakelti ranką, jei jie yra matę šventyklą. Pakvieskite juos dainuojant galvoti, kaip jie jautėsi, kai matė šventyklą.

Užduokite klausimus. Yra daug klausimų, kuriuos galite pateikti vaikams dainuojant daineles. Pavyzdžiui, paklauskite vaikų, ką jie sužino iš kiekvieno dainos posmelio. Taip pat galite paprašyti jų sugalvoti klausimų, į kuriuos atsako dainelė. Tai gali paskatinti diskusiją apie dainelėje mokomas tiesas.

Klausykite atsakymų. Paprašykite vaikų klausytis atsakymų į tokius klausimus: „kas?“, „ką?“, „kur?“, „kada?“ arba „kodėl?“ Pavyzdžiui, dainelėje „Nefio drąsa“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 64–65) jie gali rasti atsakymus į klausimus, kas, kada ir kaip buvo paprašytas parnešti plokšteles ir kodėl jis pakluso Viešpačiui. Taip pat vaikų galite paprašyti išgirsti pagrindinius žodžius arba pirštais suskaičiuoti, kiek kartų dainuoja tam tikrą žodį.

Kaip padėti vaikams išmokti ir prisiminti pradinukų daineles

Vaikai išmoksta daineles tuomet, kai jie nuolat jų klausosi ir dainuoja. Visuomet padainuokite vaikams naujos dainelės žodžius, ne tik perskaitykite ar deklamuokite. Tai padeda vaikams susieti melodiją su žodžiais. Kai išmokstate dainelę, per visus metus kartokite ir prisiminkite ją įvairiais smagiais būdais. Žemiau pateiktos kelios idėjos, kaip padėti vaikams išmokti ir prisiminti daineles.

Padarykite plakatus. Pakabinkite plakatus su žodžiais iš kiekvieno posmelio arba su paveikslėliais, vaizduojančiais tuos žodžius. Kai vaikai dainuos, uždenkite kelis žodžius ar paveikslėlius, kol galės padainuoti visą posmelį be plakato. Taip pat galite pakviesti vaikus padėti jums padaryti plakatus.

Rodykite toną. Kad padėtumėte vaikams išmokti dainos melodiją, laikykite ranką horizontalioje padėtyje ir, dainuodami žodžius, kelkite ranką aukštyn, rodydami aukštesnius tonus, arba leiskite žemyn, rodydami žemesnius tonus.

Aidas. Pakvieskite vaikus atkartojant tai, ką dainuosite, būti jūsų aidu. Vaikams padainuokite trumpą frazę ar eilutę, o tada tegul jie atkartoja dainuodami.

Naudokite variacijas. Dainuokite įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, šnabždant, niūniuojant, plojant pagal taktą, keičiant tempą arba dainuojant tai sėdomis, tai atsistojus. Taip pat iš popieriaus galėtumėte padaryti kubą ir ant kiekvienos jo sienelės užrašyti skirtingus dainavimo būdus. Pakvieskite vieną vaiką paridenti kubą, kad nuspręstumėte, kaip vaikai dainuos dainelę.

Dainuokite grupėmis. Kiekvienai klasei ar vaikui leiskite atsistojus sudainuoti po vieną dainos frazę, o tada klasėms arba pavieniams vaikams pakeiskite frazes, kad kiekviena klasė ar vaikas paeiliui sudainuotų kiekvieną frazę.

Naudokite gestus. Pakvieskite vaikus sugalvoti paprastų gestų, padėsiančių atsiminti dainelės žodžius ir žinią. Pavyzdžiui, dainuodami antrą dainelės „Žinau, Tėvas myli mane“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 16–17) posmelį galėtumėte pakviesti vaikus parodyti į savo akis, plasnoti kaip drugeliai ir delnus pridėti už ausų. Paprašykite juos priglausti ranką prie širdies, kai dainuos: „Žinau, Tėvas myli mane“.

Dainuoja mergaitės, dainuoja berniukai. Nupieškite berniuką ir mergaitę. Piešinius priklijuokite ar kitaip pritvirtinkite prie atskirų lazdelių. Dar kartą prisimindami dainelę iškelkite vieną iš paveikslėlių, kad parodytumėte, kas dainuos kitą dainelės dalį.

Metimas į krepšį. Klasės priekyje padėkite tiek sunumeruotų dėžučių, kiek yra dainelės posmelių. Pakvieskite vieną vaiką mesti kamuoliuką ar suglamžytą popieriaus lapą į vieną dėžutę arba šalia jos. Tegul vaikai padainuoja tą posmelį, koks yra dėžutės numeris.

Frazėms parinkite paveikslėlius. Ant atskirų popieriaus lapelių užrašykite dainelės žodžius ir suraskite kiekvieną eilutę vaizduojančius paveikslėlius. Paveikslėlius padėkite vienoje kambario pusėje, o žodžių lapelius – kitoje. Dainuokite dainelę, o vaikų paprašykite rasti jos žodžiams tinkančius paveikslėlius.

Pastaba. Kai kalbama apie „apylinkę“ ir „vyskupiją“ tai taip pat reiškia skyrius ir skyrių prezidentūros narius.