Aoaoga a Perofeta Soifua (Mataupu Faalelotu 333)
  Footnotes

  Aoaoga a Perofeta Soifua (Mataupu Faalelotu 333)

  Faitauga a Tamaiti Aoga

  Faaaliga i tamaiti aoga: E te le manaomia le faitauina o soo se tusiga fautuaina e leo maua i lau gagana.

  Lesona 1: O Tatou Manaoga mo ni Perofeta Soifua

  Lesona 2: O Le Perofeta Soifua: O Le Peresitene o le Ekalesia

  Lesona 3: Faasologa i le Au Peresitene Sili

  Lesona 4: O Le Korama a le Au Peresitene Sili

  Lesona 5: O Le Korama a Aposetolo e Toasefululua

  Lesona 6: Konafesi Aoao

  Lesona 7: Suesue i Saunoaga o le Konafesi Aoao

  (Mo le afa lona lua o le semesa, o le a filifili e tamaiti aoga ni saunoaga mai konafesi aoao sili ona lata mai ua uma ona lolomiina o le mekasini o le Ensign po o le Liahona i lomiga o Me po o Novema.)