Mataupu Faavae ma Feagaiga: Vaega 77 i le 138 (Mataupu Faalelotu 325)
    Footnotes

    Mataupu Faavae ma Feagaiga: Vaega 77 i le 138 (Mataupu Faalelotu 325)

    Faitauga a Tamaiti Aoga

    E tatau ona faitau e tamaiti aoga le Mataupu Faavae ma Feagaiga vaega 77 e oo i le 138 a le Folafolaga Aloaia 1 ma le 2.