ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន ៖ ព្យាការី​អធិស្ឋាន​អំពី​ការដឹងគុណ ក្តីសង្ឃឹម និង​ការព្យាបាល​ដល់​ពិភពលោក
បន្ទាប់​ទៀត

“President Russell M. Nelson on the Healing Power of Gratitude,” Hear Him! 2020

“President Russell M. Nelson on the Healing Power of Gratitude” Hear Him!

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន ៖ ព្យាការី​អធិស្ឋាន​អំពី​ការដឹងគុណ ក្តីសង្ឃឹម និង​ការព្យាបាល​ដល់​ពិភពលោក

នៅក្នុងជន្មាយុ ៩៦ វស្សារបស់លោក ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានមើលឃើញនូវការសាកល្បងជាច្រើន ។ ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថា មានថ្នាំព្យាបាលសាមញ្ញមួយដើម្បីជួយយើងស្វែងរកអំណរនៅក្នុងគ្រាលំបាកគឺ—ការដឹងគុណ ។