Moder i himlen
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Moder i himlen

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär att alla människor, både män och kvinnor, är älskade andebarn till himmelska föräldrar, en himmelsk Fader och en himmelsk Moder. Den här insikten har rötter i lärdomar från helig skrift och profetisk undervisning om Guds natur, vår relation till gudomen samt människors gudomliga potential.1 Läran om en himmelsk Moder är en omhuldad och särskiljande uppfattning bland sista dagars heliga.2

Det finns ingen uppteckning om någon uttrycklig uppenbarelse till Joseph Smith angående den här läran, men några tidiga kvinnor bland sista dagars heliga mindes att han personligen undervisat dem om en Moder i himlen.3 De tidigaste publicerade omnämnandena om läran framkom kort efter Joseph Smiths död 1844, i dokument som skrivits av människor som stått honom nära.4 Det mest betydande uttrycket för tanken finns i en dikt av Eliza R. Snow med titeln ”My Father in Heaven”, som nu finns som psalmen ”O min Fader”. I den svenska texten förkunnas: ”Icke är det fäder endast / uti himlen! Hör det svar / som förnuft och sanning giva: /’Där du ock en Moder har’.”5

Senare ledare i kyrkan har bekräftat att det finns en Moder i himlen. 1909 förkunnade första presidentskapet : ”Alla män och kvinnor är skapade till den universella Faderns och Moderns likhet och är bokstavligen gudomens söner och döttrar.”6 Susa Young Gates, en framstående ledare i kyrkan, skrev 1920 att Joseph Smiths syner och lärdomar uppenbarat sanningen att ”den gudomliga Modern står sida vid sida med den gudomlige Fadern”.7 Och i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” som utfärdades 1995 deklarerade första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum: ”Var och en … är … en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar.”8

Profeter har förkunnat att våra himmelska föräldrar samarbetar för den mänskliga familjens frälsning. ”Vi ingår i en gudomlig plan, utformad av himmelska föräldrar som älskar oss”, har äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum sagt.9 President Harold B. Lee sa: ”Vi glömmer att vi har en himmelsk Fader och en himmelsk Moder som har ännu större omsorg [om oss] än vår jordiska far och mor, och vars påverkan från andra sidan ständigt verkar för att försöka hjälpa oss när vi gör allt vi kan.”10

Sista dagars heliga riktar sin tillbedjan till sin himmelske Fader, i Kristi namn, och ber inte till sin himmelska Moder. Häri följer de det mönster som Jesus Kristus satte när han lärde sina lärjungar att ”alltid be till Fadern i mitt namn”. 11 Sista dagars heliga blir lärda att be till sin himmelske Fader, men som president Gordon B. Hinckley sa: ”Det faktum att vi inte ber till vår Moder i himlen förringar eller nedvärderar henne inte på något sätt.”12 Ja, som äldste Rudger Clawson skrev: ”Vi ärar kvinnan då vi ser gudaskapet i hennes eviga förebild.”13

Liksom med många andra av evangeliets sanningar är vår nuvarande kunskap om en Moder i himmelen begränsad. Men vi har fått tillräckligt med kunskap för att kunna uppskatta hur helig denna lära är och förstå det gudomliga mönster som upprättats för oss som barn till himmelska föräldrar. Sista dagars heliga tror att detta mönster återspeglas i Paulus ord: ”I Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.”14 Män och kvinnor kan inte upphöjas utan varandra. Liksom vi har en Fader i himlen, har vi en Moder i himlen. Som äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Vår teologi börjar med himmelska föräldrar. Vår högsta strävan är att bli lika dem.”15