Kirkens historie
Vår himmelske Mor


Vår himmelske Mor

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige underviser at alle mennesker, menn og kvinner, er elskede åndebarn av himmelske foreldre, en himmelsk Far og en himmelsk Mor. Denne forståelsen er forankret i Skriftene og profetiske læresetninger om Guds natur, vårt forhold til Guddommen og menn og kvinners guddommelige potensial. 1 Læren om en himmelsk Mor er en avholdt og særegen trosoppfatning blant siste dagers hellige. 2

Selv om det ikke finnes noen opptegnelse om en formell åpenbaring til Joseph Smith om denne læren, fortalte noen tidlige siste dagers hellige kvinner at han personlig underviste dem om en Mor i himmelen. 3 De tidligste publiserte henvisningene til denne læren dukket opp kort tid etter at Joseph Smith døde i 1844, i dokumenter skrevet av hans nære medarbeidere. 4 Det mest kjente uttrykket for denne tanken finnes i et dikt av Eliza R. Snow med tittelen “Min Fader i himmelen”, nå kjent som salmen “O, min Fader”. Denne teksten erklærer: “Har jeg bare der en Fader? / Nei, den tanke er ei klar! / Hør hva Ånden til meg hvisker: / ‘Der du og en Moder har’.” 5

Påfølgende ledere i Kirken har bekreftet at vi har en Mor i himmelen. I 1909 uttalte Det første presidentskap at “alle menn og kvinner er skapt i den evige Fader og Moders bilde, og er i bokstavelig forstand Guddommens sønner og døtre”. 6 Susa Young Gates, en fremtredende leder i Kirken, skrev i 1920 at Joseph Smiths syner og læresetninger åpenbarte den sannhet at “den guddommelige Mor [står] ved den guddommelige Fars side”. 7 Og i “Familien – en erklæring til verden”, som ble utstedt 1995, erklærte Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum: “Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial.” 8

Profeter har undervist at våre himmelske foreldre samarbeider om å frelse den menneskelige familie. “Vi tar del i en guddommelig plan utformet av himmelske foreldre som elsker oss,” sa eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum. 9 President Harold B. Lee uttalte: “Vi glemmer at vi har en himmelsk Far og en himmelsk Mor som sannsynligvis er enda mer engasjert enn vår jordiske far og mor, og at påvirkninger fra den andre siden stadig prøver å hjelpe oss når vi gjør alt vi kan.” 10

Siste dagers hellige retter sin tilbedelse til vår himmelske Fader, i Jesu Kristi navn, og ber ikke til vår himmelske Mor. I dette følger de mønsteret som ble fastsatt av Jesus Kristus, som lærte sine disipler å “alltid be til Faderen i mitt navn”. 11 Siste dagers hellige lærer å be til vår himmelske Fader, men som president Gordon B. Hinckley sa: “Selv om vi ikke ber til vår Mor i himmelen, innebærer dette på ingen måte at vi fornedrer eller nedvurderer henne.” 12 Eldste Rudger Clawson skrev: “Vi hedrer kvinnen når vi anerkjenner gudommeligheten i hennes evige prototype”. 13

I likhet med mange andre sannheter i evangeliet, er vår nåværende kunnskap om en Mor i himmelen begrenset. Ikke desto mindre har vi fått tilstrekkelig kunnskap til å forstå hvor hellig denne læren er, og til å forstå det guddommelige mønster som er fastsatt for oss som barn av himmelske foreldre. Siste dagers hellige tror at dette mønsteret gjenspeiles i Paulus’ uttalelse om at “i Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen”. 14 Menn og kvinner kan ikke bli opphøyet uten hverandre. Akkurat som vi har en Far i himmelen, har vi en Mor i himmelen. Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har sagt: “Vår teologi begynner med himmelske foreldre. Vårt høyeste ønske er å bli som dem.” 15

 1. 1 Mosebok 1:26–27; Moses 3:4–7; Romerne 8:16–17; Salmene 82:6; Lære og pakter 132:19–20.

 2. Se “Bli som Gud” (kun på engelsk); se også Elaine Anderson Cannon, “Mother in Heaven,” i Encyclopedia of Mormonism, red. Daniel H. Ludlow, 5 bind (New York: Macmillan, 1992), 2:961. David L. Paulsen og Martin Pulido, “‘A Mother There’: A Survey of Historical Teachings about Mother in Heaven,” BYU Studies 50, nr. 1 (2011): 70–97.

 3. Zina Diantha Huntington Young fortalte at da moren døde i 1839, trøstet Joseph Smith henne ved å fortelle henne at i himmelen ville hun få se sin egen mor igjen, og bli kjent med sin evige mor. (Susa Young Gates, History of the Young Ladies’ Mutual Improvement Association of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints [Salt Lake City: Deseret News, 1911], 15–16.)

 4. Se W. W. Phelps, “Come to Me,” i “Poetry, for the Times and Seasons,” Times and Seasons 6 (15. jan. 1845): 783.

 5. “My Father in Heaven,” i “Poetry, for the Times and Seasons,” Times and Seasons 6 (15. nov. 1845): 1039; “O, min Fader,” Salmer, nr. 150; se også Jill Mulvay Derr, “The Significance of ‘O My Father’ in the Personal Journey of Eliza R. Snow,” BYU Studies 36, nr. 1 (1996–97), 84–126.

 6. “The Origin of Man,” Improvement Era 13, nr. 1 (nov. 1909): 78.

 7. “The Vision Beautiful,” Improvement Era 23, nr. 6 (april 1920): 542. På denne tiden var Gates sekretær i Hjelpeforeningens generalpresidentskap.

 8. Familien – En erklæring til verdenEnsign eller Liahona, nov. 2010, 129.

 9. M. Russell Ballard, When Thou Art Converted: Continuing Our Search for Happiness (Salt Lake City: Deseret Book, 2001), 62.

 10. Harold B. Lee, “The Influence and Responsibility of Women,” Relief Society Magazine 51, nr. 2 (feb. 1964): 85.

 11. 3 Nephi 18:19–21; Matteus 6:6–9; Johannes 17:1, 5, 21, 24–25; se også Matteus 4:10; Lukas 4:8 og 3 Nephi 13:9; 17:15.

 12. Gordon B. Hinckley, “Guds døtre, (kun på engelsk)” Lys over Norge, jan. 1992, 115.

 13. “Our Mother in Heaven,” Latter-day Saints’ Millennial Star 72, nr. 39 (29. sep. 1910): 620. Rudger Clawson var tidsskriftets redaktør og trolig forfatteren av denne lederartikkelen.

 14. 1 Korinterbrev 11:11.

 15. Dallin H. Oaks, “Frafall og gjenopprettelse, (kun på engelsk)” Lys over Norge, juli 1995, 85.

Skriv ut