Grāmatas un nodarbības
7. nodaļa: Svētais Gars


7. nodaļa

Svētais Gars

Svētais Gars tika sūtīts pie Ādama un Ievas

  • Kādēļ Ādamam un Ievai bija nepieciešama Svētā Gara vadība?

Kad Ādams un Ieva bija atstājuši Ēdenes dārzu, viņi sāka apstrādāt zemi un darīt citus darbus, lai apgādātu sevi. Viņiem bija daudz bērnu, un viņu dēli un meitas arī veidoja ģimenes, un arī viņiem bija bērni (skat. Mozus gr. 5:1–3). Tā mūsu Debesu Tēva gara bērni sāka pamest Viņa klātbūtni, lai dotos uz Zemi, kā viņiem bija solīts (skat. Ābrahāma 3:24–25). Kad viņi ieradās uz Zemes, viņi zaudēja atmiņas par savām Debesu mājām. Taču mūsu Tēvs nepārtrauca viņus ietekmēt. Viņš sūtīja Svēto Garu, lai mierinātu, palīdzētu un vadītu visus Viņa gara bērnus.

Ādams un Ieva vērsās pie Debesu Tēva ar lūgšanu. Viņš runāja ar tiem un deva tiem baušļus, kurus tie ievēroja. Ieradās Tā Kunga eņģelis un mācīja Ādamam un Ievai glābšanas ieceri. Tas Kungs sūtīja Svēto Garu liecināt par Tēvu un Dēlu un mācīt Ādamam un Ievai evaņģēliju. (Skat. Mozus gr. 5:4–9.)

Ar Svētā Gara spēku Ādams „sāka pravietot par zemes ģimenēm, sakot: Svētīts lai top Dieva Vārds, jo mana pārkāpuma dēļ manas acis ir tapušas atvērtas, un šinī dzīvē man būs prieks, un miesā es atkal redzēšu Dievu” (Mozus gr. 5:10). Pateicoties Svētā Gara liecībai, Ieva teica: „Ja nebūtu mūsu pārkāpuma, mums nekad nebūtu pēcnācēju, un mēs nekad nepazītu ne labu, ne ļaunu, ne mūsu pestīšanas prieku, ne mūžīgo dzīvi, ko Dievs dod visiem paklausīgajiem” (Mozus gr. 5:11).

  • Kādā veidā mūsu vajadzība pēc Svētā Gara vadības ir līdzīga tai, kas bija Ādamam un Ievai?

Svētā Gara īpašības

  • Ar ko Svētais Gars atšķiras no Tēva un no Dēla? Kādēļ šī atšķirība mums ir svarīga?

Svētais Gars ir Dievības loceklis (skat. 1. Jāņa 5:7; M&D 20:28). Viņš ir „gars” (M&D 130:22). Viņš var vienlaicīgi atrasties tikai vienā vietā, taču Viņa ietekmi tai pašā laikā var just it visur.

Debesu Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars tiek saukti par Dievību. Viņi ir vienoti Savā mērķī. Glābšanas iecerē katram no viņiem ir svarīga loma. Mūsu Debesu Tēvs ir mūsu Tēvs un valdnieks. Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs. Svētais Gars ir patiesības liecinātājs un atklājējs.

Svētais Gars ir mūsu Debesu Tēva sūtnis un īpaša dāvana mums (skat. 21. nodaļu šajā grāmatā).

Svētā Gara misija

  • Kādas ir dažas no patiesībām, kuras mums atklāj Svētais Gars?

Svētā Gara misija ir liecināt par Tēvu un Dēlu, un par visu lietu patiesību.

Svētais Gars mums liecinās, ka Jēzus ir mūsu Glābējs un Izpircējs (skat. 3. Nefijs 28:11; M&D 20:27). Viņš mums atklās, ka mūsu Debesu Tēvs ir mūsu garu Tēvs. Viņš palīdzēs mums saprast, kā mēs varam tikt paaugstināti līdzīgi mūsu Debesu Tēvam. (Skat. Romiešiem 8:16–17.) Tā Kunga pravieši mums ir apsolījuši: „Ar Svētā Gara spēku jūs varēsit zināt patiesību par visu” (Moronija 10:5).

Ja nebūtu Svētā Gara, mēs nezinātu, ka Jēzus ir Kristus. Apustulis Pāvils rakstīja: „Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, kā vien Svētajā Garā” (1. korintiešiem 12:3). Pats Pestītājs teica: „Un šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jāņa 17:3). Ar Svētā Gara spēku mēs tiekam vadīti izprast Jēzus Kristus evaņģēliju un dzīvot saskaņā ar to.

Svētā Gara pārliecināšanas spēks ir tik milzīgs, ka nevar būt nekādu šaubu, ka viss, ko Viņš mums atklāj, ir patiesība. Prezidents Džozefs Fīldings Smits teica:

„Kad cilvēks saņem Svētā Gara izpausmi, tas atstāj viņa dvēselē neizdzēšamu iespaidu, iespaidu kas tik ātri neizgaist. Gars runā ar garu, un tas notiek ar pārliecinošu spēku. Eņģeļa vai pat paša Dieva Dēla parādīšanās var atstāt iespaidu uz aci vai prātu, kas pamazām kļūst blāvāks, taču iespaids, ko atstāj Svētais Gars, daudz dziļāk iespiežas dvēselē un to ir daudz grūtāk izdzēst” (Answers to Gospel Questions, apkop. Joseph Fielding Smith Jr., 5 sēj. [1957–66], 2:151).

Vēl prezidents Smits teica: „Caur Svēto Garu patiesība līdzīgi pavedienam tiek ieausta it visās ķermeņa šķiedrās un audos tā, ka to nevar aizmirst” (Doctrines of Salvation, apkop. Bruce R. McConkie, 3 sēj. [1954–56], 1:48).

Mums, kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem, jākļūst cienīgiem saņemt šo mūsu Debesu Tēva un Jēzus Kristus īpašo sūtni un liecinieku.

  • Padomājiet par gadījumiem, kad Svētais Gars palīdzēja jums pieaugt savā liecībā. Ja tas ir atbilstoši, dalieties šajā pieredzē ar nodarbības dalībniekiem vai ģimenes locekļiem.

Papildu Svētie Raksti