Grāmatas un nodarbības
6. nodaļa: Ādama un Ievas Krišana


6. nodaļa

Ādama un Ievas Krišana

Attēls
Adam and Eve walking together after leaving the Garden of Eden. There are storm clouds in the sky, and plant growth along the path they are walking. There is a waterfall in the background.

Ādams un Ieva bija pirmie cilvēki, kas ieradās uz Zemes

  • Kādi pierādījumi mums liecina, ka Ādams un Ieva bija drosmīgi gari?

Dievs radīja šo Zemi par mājvietu Saviem bērniem. Ādams un Ieva tika izraudzīti par pirmajiem cilvēkiem, kas dzīvos uz Zemes (skat. Mozus gr. 1:34; 4:26). Viņu uzdevums mūsu Tēva iecerē bija atnest pasaulei mirstīgo dzīvi. Viņi kļuva par pirmajiem vecākiem. (Skat. M&D 107:54–56.)

Ādams un Ieva bija vieni no mūsu Tēva cildenākajiem bērniem. Garu pasaulē Ādamu sauca par virseņģeli Miķeli jeb Mihaēlu (skat. M&D 27:11; Jūdas v. 1:9). Debesu Tēvs viņu izraudzīja vadīt taisnīgos garus kaujā pret Sātanu (skat. Jāņa atkl. 12:7–9). Ādams un Ieva bija pirmsordinēti kļūt par mūsu pirmajiem vecākiem. Tas Kungs apsolīja Ādamam lielas svētības: „Es esmu sūtījis tevi būt priekšgalā; daudzums tautu nāks no tevis, un tu esi vadonis pār tiem mūžīgi” (M&D 107:55).

Ieva „bija visu dzīvo māte” (Mozus gr. 4:26). Dievs savienoja Ādamu un Ievu laulībā, jo „nav labi cilvēkam dzīvot vienam” (Mozus gr. 3:18; skat. arī 1. korintiešiem 11:11). Viņa uzņēmās daļu no Ādama pienākumiem un dalīsies ar viņu arī viņa mūžīgajās svētībās.

  • Ko mēs varam mācīties no Ādama un Ievas piemēra?

Ēdenes dārzs

  • Kādos apstākļos Ādams un Ieva dzīvoja Ēdenes dārzā?

Kad Ādamu un Ievu nomitināja Ēdenes dārzā, viņi vēl nebija mirstīgi. Šajā stāvoklī viņiem nevarēja būt bērnu (skat. 2. Nefija 2:23). Nebija nāves. Viņi dzīvoja fizisku dzīvi, jo viņu gari bija iemiesoti fiziskos ķermeņos, kas bija veidoti no zemes pīšļiem (skat. Mozus gr. 6:59; Ābrahāma 5:7). Viņi dzīvoja arī garīgu dzīvi, jo viņi atradās Dieva klātbūtnē. Viņi vēl nebija izdarījuši izvēli starp labo un ļauno.

Dievs pavēlēja viņiem laist pasaulē bērnus. Viņš teica: „Augļojieties un vairojieties, un piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār … katru dzīvu radījumu, kas kustas pa zemes virsu” (Mozus gr. 2:28). Dievs viņiem teica, ka viņi var brīvi ēst augļus no visiem kokiem, kas aug dārzā, izņemot no viena — laba un ļauna atziņas koka. Par šo koku Dievs teica: „Tanī dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu noteikti mirsi” (Mozus gr. 3:17).

Sātans, nezinādams Dieva prātu, tomēr vēlēdamies izjaukt Dieva ieceri, ieradās pie Ievas Ēdenes dārzā. Viņš kārdināja viņu ēst no laba un ļauna atziņas koka. Viņš apgalvoja, ka viņa un Ādams nemirs, bet gan kļūs „kā Dievi, zinādami labu un ļaunu” (Mozus gr. 4:11). Ieva padevās kārdinājumam un ēda augli. Kad Ādams uzzināja, kas noticis, viņš nolēma darīt to pašu. Pārmaiņas, kas notika ar Ādamu un Ievu tādēļ, ka viņi ēda augli, sauc par Krišanu.

Ādama un Ievas atšķiršana no Dieva

  • Kādas fiziskās un garīgās pārmaiņas notika ar Ādamu un Ievu viņu pārkāpuma rezultātā?

Tādēļ, ka Ādams un Ieva bija ēduši augli no laba un ļauna atziņas koka, Tas Kungs izraidīja viņus no Ēdenes dārza pasaulē. Pēc aizliegtā augļa nobaudīšanas izmainījās viņu fiziskais stāvoklis. Kā Dievs bija solījis, viņi kļuva mirstīgi. Viņiem un viņu bērniem bija lemts piedzīvot slimības, sāpes un fizisko nāvi.

Par savu pārkāpumu Ādams un Ieva piedzīvoja arī garīgo nāvi. Tas nozīmē, ka viņiem un viņu bērniem tika liegta iespēja vaigu vaigā tikties vai sarunāties ar Dievu. Ādams, Ieva un viņu bērni tika atšķirti no Dieva gan fiziski, gan garīgi.

Pārkāpums nesa lielas svētības

  • Kādā veidā Krišana sniedz mums iespējas kļūt līdzīgākiem mūsu Debesu Tēvam?

Daži cilvēki uzskata, ka Ādams un Ieva smagi grēkoja, ēzdami no laba un ļauna atziņas koka. Tomēr pēdējo dienu Svētie Raksti palīdz mums saprast, ka viņu Krišana bija nepieciešams solis dzīvības iecerē un arī liela svētība mums visiem. Pateicoties Krišanai, mēs esam svētīti ar fizisko ķermeni, tiesībām izvēlēties starp labo un ļauno un iespēju iemantot mūžīgo dzīvību. Ja Ādams un Ieva būtu palikuši Ēdenes dārzā, mums nebūtu nevienas no šīm privilēģijām.

Pēc Krišanas Ieva teica: „Ja nebūtu mūsu pārkāpuma, mums nekad nebūtu pēcnācēju [bērnu], un mēs nekad nepazītu ne labu, ne ļaunu, ne mūsu pestīšanas prieku, ne mūžīgo dzīvi, ko Dievs dod visiem paklausīgajiem” (Mozus gr. 5:11).

Pravietis Lehijs paskaidroja:

„Un tagad, lūk, ja Ādams nebūtu izdarījis pārkāpumu, viņš nebūtu kritis [šķirts no Dieva klātbūtnes], bet viņš būtu palicis Ēdenes dārzā. Un visām lietām, kas bija radītas, vajadzētu palikt tajā pašā stāvoklī, kādā tās bija, kad tika radītas; …

Un viņiem nebūtu bērnu; tāpēc viņiem būtu jāpaliek nevainībā, esot bez prieka, jo viņi nepazītu bēdas; nedarot neko labu, jo viņi nepazītu grēku.

Bet lūk, viss ir darīts Tā gudrībā, kurš zina visu.

Ādams krita, lai cilvēki varētu būt; un cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku” (2. Nefija 2:22–25).

  • Kāpēc, jūsuprāt, ir svarīgi zināt par Krišanu un to, kādā veidā tā mūs ietekmē?

Papildu Svētie Raksti