Grāmatas un nodarbības
45. nodaļa: Tūkstošgade


45. nodaļa

Tūkstošgade

Attēls
A male lion and lamb lying peacefully next to each other in a grassy field. Rolling hills are in the background. There are clouds in the sky. The image portrays the peace among animal life that will exist during the Millennium.

Cilvēki uz Zemes Tūkstošgades laikā

  • Kas atradīsies uz Zemes Tūkstošgades laikā?

Ar Jēzus Kristus Otro Atnākšanu uz Zemes sāksies tūkstoš miera, mīlestības un prieka gadi. Šo tūkstoš gadu ilgo laika posmu sauc par Tūkstošgadi. Svētie Raksti un pravieši palīdz mums saprast, kāda būs dzīve uz Zemes Tūkstošgades laikā.

Tā kā Glābēja Otrās Atnākšanas laikā ļaunie cilvēki tiks iznīcināti, tad Tūkstošgades laikā uz Zemes dzīvos tikai taisnīgi cilvēki. Tie būs tie, kas dzīvojuši godīgu un tikumīgu dzīvi. Šie cilvēki iemantos vai nu terestriālo, vai celestiālo valstību.

Tūkstošgades laikā uz Zemes vēl arvien dzīvos mirstīgie, un viņi turpinās laist pasaulē bērnus, tāpat kā mēs to darām tagad (skat. M&D 45:58). Džozefs Smits teica, ka Zemi bieži apciemos nemirstīgas būtnes. Šīs augšāmceltās būtnes palīdzēs valdīšanas un citos darbos. (Skat. Teachings of the Prophet Joseph Smith, atlasījis Joseph Fielding Smith [1976], 268.)

Cilvēkiem vēl arvien būs rīcības brīvība, un kādu laiku daudzi būs brīvi sekot savām aplamajām reliģijām un priekšstatiem. Beigu beigās ikviens pieņems Jēzu Kristu kā Glābēju.

Tūkstošgades laikā „Kristus personiski valdīs uz zemes” (Ticības Apliecinājumi 1:10). Džozefs Smits paskaidroja, ka Jēzus “valdīs pār svētajiem un nāks lejā, un dos norādījumus” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 258).

Baznīcas darbs Tūkstošgades laikā

  • Kādi divi lieli darbi tiks paveikti Tūkstošgades laikā?

Tūkstošgades laikā Baznīcas locekļiem būs jāveic divi lieli darbi: tempļa darbs un misionāru darbs. Tempļa darbs ietver priekšrakstus, kas nepieciešami paaugstināšanai. Pie tiem pieder kristīšana, roku uzlikšana, lai saņemtu Svētā Gara dāvanu, un tempļa priekšraksti — endauments, tempļa laulības un ģimenes vienību sasaistīšana.

Daudz cilvēku ir nomiruši, nesaņemot šos priekšrakstus. Cilvēkiem uz Zemes ir jāizpilda šie priekšraksti viņu labā. Šis darbs tagad tiek darīts Tā Kunga tempļos. Darba ir pārāk daudz, lai to pabeigtu līdz Tūkstošgades sākumam, tādēļ tas tiks pabeigts tās laikā. Augšāmceltās būtnes palīdzēs mums izlabot kļūdas, ko esam pieļāvuši savu mirušo priekšteču meklējumos. Viņi arī palīdzēs mums atrast informāciju, kas mums ir vajadzīga, lai mēs pabeigtu savus pierakstus. (Skat. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, apkop. Bruce R. McConkie, 3 sēj. [1954–56], 2:167, 251–52.)

Otrs lielākais darbs Tūkstošgades laikā būs misionāru darbs. Ar lielu spēku evaņģēlijs tiks mācīts visiem cilvēkiem. Līdz beidzot nebūs nekādas vajadzības mācīt citiem evaņģēlija pamatprincipus, jo „visi Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs” (Jeremijas 31:34).

  • Kā mēs tagad varam sagatavoties darbam Tūkstošgadē?

Apstākļi Tūkstošgades laikā

  • Kādā ziņā dzīve Tūkstošgades laikā atšķirsies no dzīves uz Zemes tagad?

Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Tūkstošgades laikā „zeme tiks atjaunota un saņems savu paradīzes godību” (Ticības Apliecinājumi 1:10).

Sātans sasaistīts

Tūkstošgades laikā Sātans tiks sasaistīts. Tas nozīmē, ka viņam nebūs varas kārdināt tos, kas šajā laikā dzīvos (skat. M&D 101:28). „Bērni augs bez grēka uz glābšanu” (M&D 45:58). „Viņa ļaužu taisnības dēļ Sātanam nav varas; tāpēc tas nevar tikt atbrīvots ilgus gadus; jo tam nav varas pār ļaužu sirdīm, jo viņi dzīvo taisnībā, un tur valda Israēla Svētais” (1. Nefija 22:26).

Miers uz Zemes

Tūkstošgades laikā nebūs karu. Cilvēki dzīvos mierā un vispārējā saticībā. Viss, kas ir ticis pielietots karā, tiks izmantots lietderīgiem mērķiem. „Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīna dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot” (Jesajas 2:4; skat. arī Jesajas 11:6–7; M&D 101:26).

Taisnīga valdība

Prezidents Džons Teilors mācīja: “Tas Kungs būs ķēniņš par visu Zemi, un visa cilvēce būs burtiski Viņa pārvaldībā, un katrai tautai zem debesīm būs jāatzīst Viņa vara un jāliecas Viņa sceptera priekšā. Tiem, kuri kalpo Viņam taisnīgumā, būs saziņa ar Dievu un ar Jēzu; tiem būs eņģeļu kalpošana, un tie zinās pagātni, tagadni un nākotni; un citiem cilvēkiem, kuri varbūt nebūs pilnīgi paklausīgi Viņa likumiem, ne arī pilnīgi apmācīti Viņa derībās, tomēr būs jābūt pilnīgi paklausīgiem Viņa valdībai. Jo tā būs Dieva valdīšana uz Zemes, un Viņš ieviesīs Savus likumus un pavēles, lai pasaules tautas būtu paklausīgas, un tās ir Viņa likumīgas tiesības” (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor [2001], 225).

Nebūs nāves

Tūkstošgades laikā nebūs nāves, kādu mēs to pazīstam. Sasnieguši lielu vecumu, cilvēki nemirs un netiks apglabāti. Tā vietā viņi acumirklī pāries no mirstīgā stāvokļa nemirstīgajā stāvoklī. (Skat. M&D 63:51; 101:29–31.)

Viss tiks atklāts

Dažas patiesības mums nav atklātas. Tūkstošgades laikā tiks atklāts viss. Tas Kungs teica, ka Viņš „atklās visas lietas — lietas, kas ir pagājušas, un apslēptās lietas, ko neviens cilvēks nezina; zemes lietas, no kā tā tika radīta, un tās nolūku un mērķi — visvērtīgākās lietas, lietas, kas ir augšā, un lietas, kas ir apakšā, lietas, kas ir zemē un uz zemes, un debesīs” (M&D 101:32–34).

Citas nodarbošanās Tūkstošgades laikā

Dzīve lielā mērā būs tāda, kāda tā ir tagad, izņemot to, ka viss tiks darīts taisnīgi. Cilvēki ēdīs, dzers un valkās apģērbu. (Skat. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 333.) Cilvēki joprojām sēs un ievāks ražu, un cels mājas (skat. Jesajas 65:21).

  • Kādas ir jūsu domas un sajūtas par apstākļiem, kādi būs Tūkstošgades laikā?

Pēdējā cīņa Tūkstošgades beigās

  • Kāds būs Zemes galīgais liktenis?

Tūkstošgades beigās uz īsu laiku tiks atbrīvots Sātans. Daži cilvēki novērsīsies no Debesu Tēva. Sātans savāks savu karaspēku, un Miķelis jeb Mihaēls (Ādams) sapulcinās Debesu pulkus. Šajā lielajā cīņā Sātans un viņa sekotāji tiks padzīti uz visiem laikiem. Zeme tiks pārvērsta par celestiālo valstību. (Skat. M&D 29:22–29; 88:17–20, 110–15.)

Papildu Svētie Raksti