Grāmatas un nodarbības
44. nodaļa: Jēzus Kristus Otrā Atnākšana


44. nodaļa

Jēzus Kristus Otrā Atnākšana

Attēls
The resurrected Jesus Christ (wearing white robes with a magenta sash) standing above a large gathering of clouds. Christ has His arms partially extended. The wounds in the hands of Christ are visible.

Glābēja Otrās Atnākšanas gaidīšana

Četrdesmit dienas pēc Savas Augšāmcelšanās Jēzus sapulcināja Savus apustuļus Eļļas kalnā. Bija pienācis laiks Jēzum atstāt Zemi. Viņš bija pabeidzis visus darbus, kas Viņam bija jādara tajā laikā. Viņam bija jāatgriežas pie mūsu Debesu Tēva līdz Savas Otrās Atnākšanas laikam.

Pabeidzis dot norādījumus Saviem apustuļiem, Jēzus pacēlās debesīs. Kamēr apustuļi skatījās debesīs, viņiem līdzās nostājās divi eņģeļi un teica: „Tie sacīja: „Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam” (Ap. d. 1:11).

No tā laika līdz pat šai dienai Jēzus Kristus sekotāji ir gaidījuši Viņa Otro Atnākšanu.

Ko Jēzus darīs, kad Viņš atgriezīsies?

Atgriezies uz Zemes, Jēzus Kristus darīs tālāk aprakstīto.

 1. Viņš šķīstīs Zemi. Kad Jēzus atgriezīsies, Viņš nāks ar spēku un lielu godību. Tai laikā ļaunie tiks iznīcināti. Viss samaitātais tiks sadedzināts, un Zeme tiks šķīstīta ar uguni (skat. M&D 101:24–25).

 2. Viņš tiesās Savus ļaudis. Kad Jēzus atgriezīsies, Viņš tiesās visas tautas un atdalīs tikumīgos no netikumīgajiem (skat. Mateja 25:31–46; skat. arī 46. nodaļu šajā grāmatā). Jānis Atklāsmes grāmatā par šo tiesu rakstīja: „Es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest; un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, … [un] tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu.” Ļaunie, kurus viņš redzēja, „neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu” (Jāņa atkl. 20:4–5; skat. arī M&D 88:95–98).

 3. Viņš ievadīs Tūkstošgadi. Tūkstošgade ir tūkstoš gadu ilgs laika posms, kurā Jēzus valdīs uz Zemes. Šī laika posma sākumā, kad nāks Jēzus, tikumīgie tiks aizrauti satikt Viņu (skat. M&D 88:96). Viņa atnākšana būs tūkstoš gadu ilgās valdīšanas sākums. (Skat. 45. nodaļu šajā grāmatā.)

  Prezidents Brigams Jangs teica:

  “Tūkstošgadē, kad uz Zemes spēkā, godībā un pilnībā būs nodibināta Dieva valstība, un ļaunuma vara, kas tik ilgi ir valdījusi, būs apspiesta, Dieva svētie baudīs priekšrocību celt savus tempļus un ieiet tajos, kļūstot, tā teikt, par Dieva tempļa balstiem, [skat. Jāņa atkl. 3:12], un viņi veiks darbu savu mirušo labā. Tad mēs redzēsim nākam savus draugus un, iespējams, dažus, ar kuriem mēs šeit iepazināmies. … Un mēs saņemsim atklāsmes, lai mēs skaidri zinātu savus senčus līdz pat tēvam Ādamam un mātei Ievai, un mēs ieiesim Dieva tempļos un veiksim darbu par viņiem. Tad [bērni] tiks saistīti ar [vecākiem], līdz ķēde kļūs pilnīga līdz pat Ādamam tā, ka izveidosies pilnīga priesterības ķēde no Ādama līdz pat pēdējai ainai” (Discourses of Brigham (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 333–34).

 4. Viņš pabeigs pirmo augšāmcelšanos. Tie, kas būs ieguvuši tiesības piedalīties taisnīgo augšāmcelšanās reizē, uzcelsies no saviem kapiem. Viņi tiks aizrauti satikt Glābēju, kad Viņš nāks no debesīm. (Skat. M&D 88:97–98.)

  Kad Jēzus Kristus bija uzcēlies no mirušajiem, arī citi tikumīgie cilvēki, kas bija miruši, tika augšāmcelti. Viņi parādījās Jeruzālemē un arī Amerikas kontinentā (Skat. Mateja 27:52–53; 3. Nefijs 23:9–10.) Tas bija pirmās augšāmcelšanās sākums. Kopš tā laika ir augšāmcelti vairāki cilvēki. Visi tie, kas jau ir augšāmcelti un kas tiks augšāmcelti Viņa atnākšanas laikā, iemantos celestiālās valstības godību (skat. M&D 76:50–70).

  Pēc to cilvēku augšāmcelšanās, kuri iemantos celestiālo godību, tiks augšāmcelta cita cilvēku grupa — tie, kas saņems terestriālo godību. Kad visi šie cilvēki būs augšāmcelti, pirmā augšāmcelšanās būs pabeigta.

  Ļaunie cilvēki, kas dzīvos laikā, kad notiks Tā Kunga Otrā Atnākšana, tiks iznīcināti miesā. Viņiem līdz ar ļaunajiem cilvēkiem, kas būs jau miruši, nāksies gaidīt līdz laikam, kad notiks pēdējā augšāmcelšanās. Tad celsies visi pārējie mirušie, lai tiktos ar Dievu. Viņi vai nu iemantos telestiālo valstību, vai arī tiks izraidīti ārējā tumsībā pie Sātana (skat. M&D 76:32–33, 81–112).

 5. Viņš ieņems Debesu un Zemes Ķēniņa vietu, kas Viņam pēc taisnības pienākas. Kad Jēzus nāks, Viņš izveidos uz Zemes Savu valdību. Baznīca kļūs par šīs valstības sastāvdaļu. Tūkstoš gadus Viņš valdīs mierā pār visiem Zemes cilvēkiem.

  Kad Jēzus Kristus pirmo reizi ieradās uz Zemes, Viņš nenāca godībā. Viņš piedzima vienkāršā kūtī un tika guldināts silē uz siena. Viņš nenāca ar lieliem karapulkiem, kā jūdi gaidīja ierodamies savu Glābēju. Tā vietā Viņš nāca sacīdams: „Mīliet savus ienaidniekus, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā” (Mateja 5:44). Viņš tika atgrūsts un sists krustā. Taču Viņš netiks atstumts Viņa Otrās Atnākšanas reizē, „jo katra auss to dzirdēs, un katrs celis lieksies un katra mēle atzīsies,” ka Jēzus ir Kristus (M&D 88:104). Viņu sveiks kā kungu Kungu un ķēniņu Ķēniņu (skat. Jāņa atkl. 17:14). Viņa vārds būs: „Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks” (Jesajas 9:5).

 • Kādas ir jūsu domas un sajūtas, domājot par Otrās Atnākšanas notikumiem?

Kā mēs zināsim, ka tuvojas Glābēja Otrā Atnākšana?

Kad Jēzus Kristus piedzima, tikai daži cilvēki zināja, ka ir atnācis pasaules Glābējs. Kad Viņš nāks atkal, nebūs nekādu šaubu par to, kas Viņš ir. Neviens precīzi nezina laiku, kad atkal atgriezīsies Glābējs. „Dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs” (Mateja 24:36; skat. arī M&D 49:7).

Tas Kungs izmantoja līdzību, lai dotu mums priekšstatu par Viņa atnākšanas laiku:

„Bet mācaities līdzību no vīģes koka: kad viņa zars jau iezeļ un lapas plaukst, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu!

Tā arīdzan, kad jūs visu šo redzēsit notiekam, tad zinait, ka tas ir tuvu priekš durvīm” (Marka 13:28–29).

Tas Kungs mums ir arī devis dažas zīmes, lai darītu mums zināmu, ka Viņa atnākšana ir tuvu. Atklājis šīs zīmes, Viņš brīdināja:

„Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. …

Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat” (Mateja 24:42, 44).

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs zināsim, kad tuvojas Jēzus Otrā Atnākšana, skat. 43. nodaļu šajā grāmatā.

Kā mēs varam būt sagatavoti Glābēja atnākšanai?

Labākais veids, kā gatavoties Glābēja atnākšanai, ir pieņemt evaņģēlija mācības un padarīt tās par mūsu dzīves sastāvdaļu. Katra diena mums jānodzīvo, cik vien labi mēs varam, tieši kā mācīja Jēzus, būdams uz Zemes. Mēs varam vērsties pēc padoma pie pravieša un sekot viņa ieteikumiem. Mēs varam dzīvot cienīgi, lai Svētais Gars mūs vadītu. Tad mēs gaidīsim Glābēja atnākšanu ar prieku, nevis ar bailēm. Tas Kungs teica: „Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, valstība ir tava, līdz Es nākšu. Lūk, Es nākšu ātri. Patiesi tā. Āmen” (M&D 35:27).

 • Kādēļ mums būtu jāraizējas par savu sagatavotību, nevis par precīzu Otrās Atnākšanas laiku?

Papildu Svētie Raksti